Apocalipsis 10

1Laj quil iyal tal ta banamil yan j'almantal ech'em stsatsal. Pixil ta toc iyal tal, xchi'uc oy vacnabal ta sjol. Li sate oy xojobal jech chac c'u cha'al xojobal c'ac'al. Li yacane ja' jech chac c'u cha'al natiquil yat c'oc'. 2Stsacoj ta sc'ob jun biq'uit balbil vun, mu'yuc pac'bil. Ta sbats'i-acane ja' la stec' o nab. Ta sts'et acane ja' la stec' o banamil. 3Tsots i'avan jech chac c'u cha'al x'avan león. C'alal i'avane, ja'o ic'opoj vucub chauc. 4C'alal ic'opojique, ta ox jts'iba ta vun li c'usitic laj yalique. Pero laj ca'ay oy boch'o ic'opoj ta vinajel jech laj yalbun: “Mu me xaval c'usi laj yalic li vucub chauque. Mu me xats'iba ta vun”, xiyutun. 5Li j'almantal ti stec'oj nab xchi'uc banamile la stoy sbats'ic'ob ta vinajel. 6Jech laj yal ta sbi li Boch'o cuxul o sbatel osile, ja' li Boch'o la spas vinajel xchi'uc scotol c'usitic te oye. Ja' li Boch'o la spas banamil xchi'uc scotol c'usitic te oye, xchi'uc ti la spas nabetic xchi'uc scotol c'usitic te oye. Jech laj yal: “Mu'yuc xa ep c'ac'al sc'an xc'ot ta pasel. 7Ja' xa no'ox me lic c'opojuc li svucubal j'almantale, me la sjupan li yoq'uese, chc'ot ta pasel ta ora li c'usi snopoj ono'ox tspas Dios ta vo'one ti muc sna'ic li cristianoetique, ja' ti laj ono'ox yalbe li yajtuneltaque, ja' li yaj'alc'optaque”, xi. 8Li boch'o la sc'opanun tal ta vinajele, la sc'opanun yan velta, jech laj yalbun: “Batan, bat tsaco li biq'uit vun ti mu'yuc pac'bile, ti te stsacoj li j'almantal ti stec'oj nab xchi'uc banamile”, xiyutun. 9Jech bat jc'opan li j'almantale; la jc'anbe li biq'uit vune. Jech laj yalbun: “Ich'o, bic'an. C'alal chabiq'ue, chi' chava'ay jech chac c'u cha'al spom muc'ta pom. Ts'acal ta xch'aub ta yut ach'ut”, xiyutun. 10Jech laj quich' li biq'uit vun stsacoj j'almantale; la jbic'. Ta melel chi' laj ca'ay jech chac c'u cha'al spom muc'ta pom. Pero ts'acal ich'aub ta yut jch'ut. 11Jech laj yalbun: “Tsots sc'oplal tsc'an chaval yan velta c'usi chc'ot ta pasel ta stojol li epal lumetique, li jujun banamile, li jujuchop c'ope, xchi'uc li ajvaliletique”, xiyutun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\