Apocalipsis 12

1Laj quil noxtoc jun tsots senyail ta vinajel. Ja' jun ants ti slapoj li c'ac'ale; ja' stec'oj li ue. Oy scoronail sjol yich'oj lajcha'bej c'analetic. 2Li antse oy xch'ut, jech x'avet no'ox ta scoj li xc'uxule, yu'un yorail xa chcux. 3Ta ora ivinaj yan senyail noxtoc ta vinajel. Laj quil te cotol jcot tsajal chon, dragón sbi; oy vucbej sjol, lajuneb xulub. Oy scoronail svucubal li sjole. 4Ta sne la smec yalel tal jutuc mu o'loluc li c'analetic ta vinajele; la sjip yalel c'alal to ta banamil. Li chone te cotol ic'ot ta sts'el li ants ti ta xa xcuxe, yu'un tsmala chvoc' li yole, yu'un tsc'an tsti' ta ora. 5Li antse la svoq'ues jun querem. Ja' yabtel tsventain scotol cristianoetic ta jujun banamil xchi'uc li svaston pasbil ta tsatsal taq'uine. Li olole ta ora i'ic'at muyel ta vinajel ta stojol Dios ti te chotol ta muc'ta chotlebale. 6Yan li antse ijatov batel ta xocol banamil yo' bu chapanbil yavil yu'un Diose. Te chich' mac'linel o'lol xchanibal jabil. 7Ts'acal laj quil muc'ta pleito ta vinajel. Li banquilal j'almantal Miguele xchi'uc li j'almantaletic yu'une la spasic pleito xchi'uquic li dragone. Li dragone tsots la spasic xchi'uc li j'almantaletic yu'une. 8Pero muc xu' yu'unic, muc xa x'aq'ue comicuc te ta vinajel. 9Jech ijipat o yalel tal li dragone, ja' li chon ta vo'onee, ja' li banquilal pucuje, ja' li Satanase. Ja' li boch'o tslo'la scotol cristianoetic ta sbejel banamile. J'ech'el ijipatic o yalel tal ta banamil xchi'uc li j'almantaletic yu'une. 10Laj ca'ay oy boch'o tsots chc'opoj ta vinajel, jech laj yal: “Li' xa oy li coltael yu'un Dios cu'untique. Ivinaj xa li svu'ele, xchi'uc ti ja' tspas mantal stuque. Jech noxtoc laj xa yich' tsots svu'el li Cristoe, yu'un ijipat xa yalel li jtic'mulil yu'un jch'unolajeletic te ta banamile ti ta c'ac'al ta ac'ubal tstiq'uilanbe smul ta stojol li Dios cu'untique. 11Pero tstsal yu'unic ta sventa xch'ich'al li Ch'ium Chije, xchi'uc ta sventa ti jamal chalic ti xch'unojique. Yu'un mu'yuc sc'oplal cha'yic me chmilatic; mu'yuc chi'ic, chapalic o sventa chac' sbaic ta milel. 12Ja' yu'un cuxetuc no'ox avo'nton, vinajel, xchi'uc vo'oxuc ti te oyoxuque. Ja' toj abul abaic vo'oxuc ti te to nacaloxuc ta banamil xchi'uc ta nabe, yu'un iyal o tal ta atojolic li banquilal pucuje. Ilinem ta ora, yu'un sna' ti mu xa jaluc ch-abteje”, xi. 13C'alal laj yil ti j'ech'el ijipat o yalel tal ta banamil li dragone, lic yuts'inta li ants ti querem ivoc' yole. 14Pero li antse i'ac'bat chib xic' jech chac c'u cha'al xic' jun muc'ta xic, yu'un ac'o viluc loq'uel te ta stojol li chone. Ac'o batuc ta yavil ta xocol banamil ti bu chmac'linat o'lol xchanibal jabile. 15Ja' yu'un li chone lic sloq'ues ep vo' ta ye jech chac c'u cha'al uc'um, yu'un ac'o cuchatuc batel li antse. 16Pero li banamile la scolta li antse, jech la xjach' ye; la sbic' batel scotol li uc'um iloc' ta ye dragone. 17Ja' yu'un li dragone bats'i tsots i'ilin ta stojol li antse, jech bat spas pleito xchi'uc li yantic yalabtaque. Ja' li boch'otic xch'unojbeic smantaltac Diose xchi'uc ti jamal chalic ti xch'unojic li Jesucristoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\