Apocalipsis 15

1Ts'acal laj quil yan tsots senyail ta vinajel, toj labal sba. Oy vucub j'almantaletic yich'ojic vucchop tsatsal vocol, ja' li slajeb stojol mulil chac' Diose, yu'un ja' xa te chc'ot ta ts'aquiel o scotol li sc'ac'al yo'ntone. 2Oy c'usi yan laj quil noxtoc, xco'laj xchi'uc jun nab pasbil ta nen capal ta c'oc'. Li boch'o ivu' yu'unic stsalel li jti'vanej bolom xchi'uc li sloc'obale, ti muc xich'beic li snumeroal sbie, te va'ajtic scotolic ta nab, yich'anojic arpa yu'un Dios. 3Te la sq'uejintaic li q'ueoj yu'un Moisés ta vo'onee, ja' li yajtunel Diose, xchi'uc li q'ueoj yu'un Ch'ium Chije, jech laj yalic: “Cajvaltic Dios, vo'ot ti toj ech'em avu'ele, toj tsotsic, toj labalic sba li avabtele. Puru melel, puru tuc' scotol c'usi chapas, vo'ot ajvalilot yu'un scotol cristianoetic ta jujun banamil. 4Cajval, mu'yuc boch'o ti mu xi' ta atojole; mu'yuc boch'o ti mu xal alequilale. Yu'un vo'ot no'ox atuc Ch'ul Diosot. Scotol cristianoetic ta jujun banamil chtal squejan sbaic ta atojol, yu'un ivinaj xa ti ta melel tuc' chachapanvane”, xiic. 5C'alal jech laj quile, ts'acal laj quil ijam li ch'ul cuarto ta vinajel yo' bu tiq'uil li smantaltac Diose. 6Ja' te iloq'uic tal li vucub j'almantaletic ti yich'ojic li vucub tsatsal vocole. Li sc'u' slapojique pasbilic ta bats'i lino no, oy xojobal. Oy xchuquic noxtoc pasbil ta c'anal taq'uin chucul ta sna yo'ntonic. 7Li chanib c'usi cuxajtic te oyic ta stojol Diose, oy jun yu'unic ja' laj yac'be jujun taza li vucub j'almantaletique. Li tazaetique pasbilic ta c'anal taq'uin, nojemic ta sc'ac'al yo'nton li Dios ti cuxul o sbatel osile. 8Li ch'ul cuartoe inoj ta ch'ayil; ja' xch'ayilal li xojobal Diose xchi'uc li svu'ele. Jech mu'yuc xa boch'o xu' ch-och o ta ch'ulna, ja' to me ivu' yu'unic yaq'uel scotol vucub tsatsal vocol li vucub j'almantaletique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\