Apocalipsis 16

1Laj ca'ay oy boch'o tsots chc'opoj tal ta ch'ulna ta vinajel, jech laj yalbe li vucub j'almantaletique: “Bat malic ta banamil sbel li vucub taza avich'ojique, ja' li sc'ac'al yo'nton Diose”, x'utatic. 2Jech iloc' batel li sba j'almantale, bat smal ta banamil li sbel stazae. Jech ilic ep c'a'al chin ta sbec'talic scotol li boch'otic yich'ojbeic smarcail li jti'vanej bolome, xchi'uc ti yich'ojbeic ta muc' li sloc'obale. Li chine toj chopol, xchi'uc toj c'ux. 3Li xchibal j'almantale bat smal ta nab li sbel stazae. Jech ic'ataj ta ch'ich' scotol li nabetique, xco'laj xchi'uc xch'ich'al anima ic'ot. Icham scotol li c'usitic cuxajtic ta nabe. 4Li yoxibal j'almantale bat smal ta scotol uc'umetic xchi'uc ta scotol nio'etic li sbel stazae. Jech ic'ataj ta ch'ich' scotol. 5Laj ca'ay ic'opoj li j'almantal ti sventainoj vo'etique, jech laj yal: “Li vo'ote toj tuc' c'usi chapas, vo'ot ti cuxulot oe, ti te ono'ox oyot o ta vo'onee, vo'ot Ch'ul Diosot. Tuc' lachapanvan, laj xa avac'be stojol li mulile. 6Yu'un li boch'otic la smalbeic xch'ich'al avu'untaque xchi'uc li avaj'alc'optaque laj xa avac'beic ch'ich' yuch'ic ec. Ja' jech stojol tsc'anic”, xi. 7Laj ca'ay oy boch'o chc'opoj noxtoc te ta scajleb smoton li Diose, jech laj yal: “Cajval Dios, vo'ot ti ech'em avu'ele, tuc' chachapanvan, melel scotol li c'usitic chavale”, xi. 8Li xchanibal j'almantale bat smal ta c'ac'al li sbel stazae. Jech ic'aq'uic li cristianoetique. 9C'alal chc'ac' cha'yic li cristianoetique, yo'to ichopolc'opojic ta stojol li Dios ti ja' sventainoj scotol li tsatsal vocole. Muc sutes yo'ntonic o; muc xich'ic ta muc' li Diose. 10Li yo'bal j'almantale bat smal yo' bu xchotleb jti'vanej bolom li sbel stazae, jech i'ic'ub osil ta scotol ti bu tspas mantale. Li cristianoetique te tsti'ilan yoq'uic ta scoj xc'uxul li chin ch'iem ta sbec'talique. 11Pero te ono'ox chchopolc'opojic o ta stojol Dios ta vinajel ta scoj xc'uxul li c'a'al chinetique. Muc ono'ox sutes yo'ntonic o. 12Li svaquibal j'almantale bat smal ta muc'ta uc'um Éufrates li sbel stazae. Jech i'ul li uc'ume. Jech xu' xa chjelovic tal ta paspleito li ajvaliletic ta sloq'ueb c'ac'ale. 13Ts'acal laj quil iloc' jujun chopol pucujetic ta yeic li dragone, xchi'uc li jti'vanej bolome, xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une. Xco'laj xchi'uc xpococ yilel ti iloc'an ta yeique. 14Li pucujetic iloc'an ta yeique xu' yu'un tspasic sq'uelubil stsatsalic. Ja' chbat stsobic tal scotol ajvaliletic ta sbejel banamil sventa ac'o spasic muc'ta pleito ta sc'ac'alil yu'un li Dios ti ech'em svu'ele. 15Pero li Cajvaltique jech chal: “A'yo ava'yic, li vu'une ja' jech chital jech chac c'u cha'al j'elec'. Xcuxet no'ox yo'nton li boch'o viq'uil sate, ti sq'ueloj, ti stuc'ulanoj lec li sc'u'e, ti muc t'analuc chanove, ti mu xac' sba ta q'uexlale”, xi. 16Ja' te la stsobic tal ta jun banamil ti Armagedón sbi ta hebreo c'ope. 17Li svucubal j'almantale la smal ta ic' li sbel stazae, jech oy boch'o tsots ic'opoj ta ch'ulna ta vinajel, jech laj yal: “Pasbil xa scotol”, xi. 18Jech iloc' ep sacsevul, xchi'uc oy c'usi tsots ibac', xchi'uc ibac' ep chauc, xchi'uc tsots inic sbejel banamil. Mu'yuc ono'ox baq'uin jech stsatsal xnic banamil ti c'alal lic ayinuc li cristianoetique. 19Li muc'ta lume ijav ta oxvoc'. Li muc'tic lumetic ta jujun banamile iloman noxtoc. Li Diose muc xch'ay ta yo'nton li muc'ta lum Babilonia ti tsc'an chac'be yuch' li bis ti nojem ta sc'ac'al yo'ntone. 20Ja' yu'un li banamiletic cacajtic ta nabe ijatovan batel. Li vitsetique muc xvinaj c'uxi ibatan. 21Xchi'uc ital muc'tic bot ta stojol li cristianoetique, ech'em ta cha'vinic (40) kilo yalal jujubej. Li cristianoetique ep ichopolc'opojic ta stojol Dios ta sventa ti ital li muc'tic bote. Yu'un toj ech'em tsots li stojol smul i'ac'batique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\