Apocalipsis 17

1Ital sc'opanun jun li vucub j'almantaletic yich'oj jujun stazaique, jech laj yalbun: “La', chacac'bot avil c'u x'elan tstoj smul li me' jmulavil ants te chotol ta sba epal vo'e. 2Ja' ti imulivaj xchi'uc li ajvaliletic ta banamile. Jech noxtoc li jnaclumetic ta banamile xco'laj xchi'uc yacuben xchi'uquic li mulil ti tsc'an li antse”, xiyutun. 3Jech ta sventa Ch'ul Espíritu laj ca'ay laj yic'un batel ta xocol banamil ti j'almantale. Te laj quil jun ants cajal ta jcot tsajal jti'vanej bolom. Li jti'vanej bolome oy ep sbi ta scotol sbec'tal; li sbitaque ja' tscuy sba ta Dios. Oy vucbej sjol xchi'uc lajuneb xulub. 4Li antse slapoj yax'elan c'u'il, xchi'uc tsoj. Lec sc'ac'ubtasoj sba ta puru c'anal taq'uin, xchi'uc ta ton ti c'upilic sbae, xchi'uc ta perlaetic. Stsacoj jun bis pasbil ta c'anal taq'uin nojem ta c'usitic toj chopolic chil Dios, xchi'uc ta xchopolil li mulivajel tspase. 5Ts'ibabil jun biil ta sti'ba ti mu xca'ibetic smelole, jech chal: “Vu'un muc'ta lum Babiloniaun, vu'un sme'un li jmulavil antsetique, xchi'uc scotol li c'usitic toj chopol chil Dios li' ta banamile”, xi ts'ibabil. 6Li antse laj quil ti yacuben ta sventa xch'ich'al li boch'o voc'bilic yu'un Diose, xchi'uc ta xch'ich'al li boch'otic imilatic ta sventa ti jamal laj yalbeic sc'oplal li Jesuse. C'alal jech laj quile, toj labal sba laj quil; ich'ay co'nton yu'un. 7Li j'almantale jech la sjac'bun: “¿C'u yu'un ti chch'ay avo'ntone? Vu'un chacalbot c'usi smelol li ants le'e xchi'uc li jti'vanej bolom scajlebinoj ti vucbej sjole, ti lajuneb xulube. 8Li jti'vanej bolom laj avile ja' to'ox, pero tana mu xa ja'uc. Ta xa xloc' tal ta natil xab sventa chbat ta lajel. Li jnaclumetic ta banamil ti mu'yuc ono'ox ts'ibabil sbiic ta vun sventa cuxlejal c'alal ilic li banamile chch'ay yo'ntonic, yu'un sna'ic ti ja' to'oxe, ts'acal mu xa ja'uc, pero ts'acal chloc' tal yan velta noxtoc. 9“Li'i tsc'an oy lec jbijiltic ta sventa Dios ti xu' chca'ibetic smelole. Li vucbej sjole ja' smelol vucub vits. Ta sba li vitsetique ja' te chchoti li antse. 10Ja' smelol noxtoc vucub ajvaliletic. Li vo'obique iyalic xa ta lum. Li june ja' to te oy. Li yane mu'yuc to chtal. C'alal chvul ta loq'uele, mu xa jaluc tspas mantal. 11Li jti'vanej bolom ti ja' to'ox, ti ts'acal mu xa ja'uque, ja' senyail xvaxquibal ajvalil. Ja' xchi'il sbaic xchi'uc li vucubique; le'e oy ta sventa lajel. 12“Li lajuneb xulub laj avile ja' senyail lajuneb ajvaliletic, pero mu'yuc to ch-ochic ta pasmantal. Ts'acal co'ol ta xich' yabtelic ta ajvalilal xchi'uc li jti'vanej bolome, pero jun no'ox hora chich' yabtelic. 13Li lajuneb ajvaliletique co'ol snopojic ti chac'beic ta sc'ob jti'vanej bolom ec li svu'elic, li yabtelic yich'ojique. 14Jech chlic spasic pleito xchi'uquic li Ch'ium Chije. Pero li Ch'ium Chije ja' tspas canal. Yu'un li stuque ja' Jpasmantal yu'un scotol jpasmantaletic, ja' muc'ta Ajvalil yu'un scotol muc'tic ajvaliletic. Co'ol tspasic canal xchi'uc li boch'otic te xchi'uc ti ic'bilic, ti t'ujbilic yu'un Diose, ti jun yo'ntonic o ta stojole”, xiyutun li j'almantale. 15Jech laj yalbun noxtoc: “Li epal vo' yo' bu chotol jmulavil ants laj avile ja' senyail epal cristianoetic ta jujun lum, ta jujun banamil, xchi'uc ta jujuchop c'op. 16Li lajuneb xulub jti'vanej bolom laj avile, ja' chlic scontrainic li jmulavil antse. Solel stuc chcom yu'unic o, tst'ananic comel ta jyalel. Ta sti'beic li sbec'tale ja'o chlic xchiq'uic ta c'oc'. 17Yu'un li Diose ja' chac'be ta yo'ntonic spasel li c'usi snopoj ono'ox stuque. Jmoj tsnopic chac'beic ta sc'ob jti'vanej bolom li svu'elic sventa ajvalile, ja' to me ic'ot ta pasel scotol c'usitic yaloj li Diose. 18Li ants laj avile ja' senyail li muc'ta lum ti tspas ta mantal scotol ajvaliletic ta banamile”, xiyutun li j'almantale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\