Apocalipsis 18

1C'alal jech laj quile, ts'acal laj quil iyal tal ta vinajel jun j'almantal, bats'i tsots svu'el. Toj sacubel ivul banamil yu'un li xojobale. 2Tsots i'avan, jech laj yal: “Ivuc' xa, ivuc' xa li muc'ta lum Babiloniae. Ic'ataj xa ta sna pucujetic li slumale. Ja' xa te tstsob sbaic batel li pucujetic ti toj chopolique; ja' yavilic chc'ot li pucujil mutetic chalique. 3Yu'un scotol cristianoetic ta jujun banamil laj yac'be yuch' li sbel sbis ti nojem ta mulivajeletic yu'une. Scotol li ajvaliletic ta banamile imulivajic xchi'uc. Scotol li jchonolajeletic, li jmanulajeletique ipasic ta jc'ulej xchi'uquic li c'usitic c'upil cha'ay ti mu'yuc spajebe”, xi li j'almantale. 4Laj ca'ay oy boch'o yan ic'opoj tal ta vinajel, jech laj yal: “Jteclumal, loc'anic tal te ta lum, yu'un jech mu me xacuchinbeic li smule, jech mu teuc xamaquibeic ec li vocol chich'e. 5Yu'un li smule la stsob xa sba ta jyalel; ic'ot xa c'alal ta vinajel. Ja' yu'un li Diose mu xch'ay ta yo'nton li c'usitic toj chopol tspase. 6Ja' yu'un ta xich' ec ti c'u x'elan laj yaq'ue. Jech to yepal jeloven chich'be stojol ti c'u yepal la spase. Ac'o yich' capbel lec chib velta lec tsots li sbel bis ti chapal xa sventa chuch'e. 7Ti c'u yepal la stoy sbae xchi'uc ti jayib velta la spas c'usitic lec cha'ay stuque ja' jech yepal vocol, ja' jech yepal at-o'nton chich'. Yu'un jech chal ta yo'nton: ‘Li vu'une chotolun lec ta jchotleb jech chac c'u cha'al jun me' ajvalil. Mu ja'uc jechun jech chac c'u cha'al jun me'on ants; mu'yuc c'usi ora chquil ta jsat chi'oc'’, xi. 8Ja' yu'un ta jun no'ox c'ac'al chc'ot scotol li vocoletic ta stojole. Ta xtal tsatsal chamel, oq'uel, xchi'uc vi'nal, jech noxtoc j'ech'el ta xlaj o ta c'oc'. Yu'un toj ech'em svu'el li Cajvaltic Dios ti chac'be stojol mulile”, xi. 9Li ajvaliletic ta banamil ti imulivaj xchi'uquique, ti laj yac' sbaic ta spasel li c'usitic lec laj ya'yique, ch-oq'uic, chat yo'ntonic ti c'alal chilic yan sba xch'ayilal chc'aq'ue. 10Ta nom xa no'ox va'al tsq'uelic tal ta scoj xi'elal li stsatsal svocole, jech chalic: “¡Ay, ay! ¡Lalaj xa un, muc'ta lum! Vo'ot li muc'ta lum Babiloniaot ti toj ech'em xu' avu'une, ta jun no'ox ora ital lajel chamel ta atojol”, xiic. 11Li jchonolajeletic ta banamile chat yo'ntonic, ch-oq'uic ta scoj li Babiloniae, yu'un mu'yuc xa boch'o chmanbat li yicatsique. 12Li yicatsique ja' c'anal taq'uin, saquil taq'uin, tonetic ti toj c'upilic sba, ti toyolic stojole, perlaetic, poq'uetic pasbilic ta lino no, yax'elan poc', xela poc', tsajal poc', xchi'uc te'etic ti lec muic yiq'ue; xchi'uc scotol c'usitic pasbilic ta sts'uts'up tsemen, xchi'uc c'usitic pasbilic ta te'etic ti c'upilic sbae, xchi'uc ta cobre taq'uin, ta tsatsal taq'uin, xchi'uc ta mármol ton. 13Xchi'uc ta xchonic noxtoc canela, pimiento, xchi'uc c'usitic yantic muic yic', xchi'uc muil poxiletic, xchi'uc pom, ya'lel ts'usub, aceite, arina, trigo, vacaxetic, chijetic, ca'etic; xchi'uc caretaetic nitbil ta ca', xchi'uc c'alal ta cristianoetic ti oy xch'ulelique. 14Jech chalbeic li lume: “Scotol li epal sat te'etic ti toj lec to'ox laj ac'upine j'ech'el ilaj sc'oplal o. Scotol li ac'ulejal, axojobale ilaj sc'oplal o; mu'yuc xa bu chlic o yan velta”, xiic. 15Ja' yu'un scotol li jchonolajeletic ta sventa le'e ti ipasic o ta jc'ulej ta sventa li babiloniaetique, ta nom xa no'ox va'al tsq'uelic, yu'un xi'bal sba chilic li vocol chich'e. Ch-oq'uic, chat yo'ntonic yu'un. 16Jech chalic: “¡Ay, ay! ¡Ilaj xa o li muc'ta lume! Puru lequil poc' to'ox li sc'u' spoq'ue; pasbilic lec ta lino no, ta yax'elan poc', ta tsajal poc'. Solel xojoban to'ox xchi'uc li c'anal taq'uine, li tonetic ti lec c'upilic sbae, xchi'uc li perlaetique. 17Pero ta jun no'ox ora iyavnaij xchi'uc scotol li yepal sc'ulejale”, xiic. Scotol li jtijbarcoetique, xchi'uc scotol li boch'otic yalel muyelic no'ox ta xanubal ta barcoe, xchi'uc li boch'otic tsventainic batel li barco ta ba nabe, xchi'uc li boch'otic ja' yabtelic o ch-abtejic ta nabe, nom xa no'ox va'ajtic tsq'uelic. 18X'avetic no'ox ta scoj ti bats'i yan sba xch'ayilal chc'ac' li muc'ta lume, jech chalic: “Mu'yuc yan lum jech chac c'u cha'al li muc'ta lume”, xiic. 19Chac' pucuc ta sjolic, ep chat yo'ntonic, ch-oq'uic, ch-avanic, jech chalic: “¡Ay, ay! ¡Ilaj xa o li muc'ta lume! Ja' ta sventa sc'ulejal ipasic ta jc'ulej scotol li boch'otic oy sbarcoic chanov ta ba nabe, pero ta jun no'ox ora iyavnaij o”, xiic. 20Pero li vo'ote vinajel, cuxetuc no'ox avo'nton ti jech chc'ot ta pasele. Vo'oxuc ti voc'biloxuc yu'un Diose, vo'oxuc li jcholc'opoxuc yu'une, vo'oxuc li yaj'alc'opoxuque, cuxetuc no'ox avo'ntonic, yu'un i'ac'bat xa stojic yu'un Dios ti c'u x'elan la spasboxuque. 21Oy jun j'almantal ech'em svu'el la stam jbej ton. Ja' jech smuc'ul jech chac c'u cha'al muc'ta cho'. Yipal la sjip ochel ta nab, jech laj yal: “Ja' jech yipal chavich' jipel batel, vo'ot muc'ta lum Babilonia, j'ech'el mu'yuc xa bu boch'o chayilot o. 22Mu'yuc xa jtij-arpa, mu'yuc xa jupanej ama, mu'yuc xa jupanej oq'ues te ta atojol. Mu'yuc xa boch'o tspas c'usiuc no'ox abtelal, xchi'uc mu'yuc xa chbac' mulino. 23Mu'yuc xa bu xojoban candiletic te ta atojol, xchi'uc mu'yuc bu chich' pasel q'uin nupinel noxtoc, ac'o me ech'em to'ox xu' yu'unic li' ta banamil li jmanulajeletic, li jchonolajeletic avu'une. Yu'un ep laj alo'la cristianoetic ta jujun banamil ta scoj ti ep c'usi achanoj spasele”, xi li j'almantale. 24Ta lum le'e ja' te laj yich' tabel xch'ich'al li j'alc'opetique, li boch'otic voc'bilic yu'un Diose, xchi'uc scotol li boch'otic laj yich'ic milel li' ta banamile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\