Apocalipsis 19

1C'alal jech laj quile, ts'acal laj ca'ay tsots chc'opoj epal cristianoetic ta vinajel. Jech chalic: “Coliyal li Diose, yu'un ja' no'ox stuc chcoltavan, ech'em slequilal, ech'em svu'el. 2Yu'un li stuque tuc' chchapanvan, melel c'usi chal. Yu'un laj xa yac'be stoj smul li jmulavil ants ti la soques scotol banamil ta scoj li mulivajel tspase. Laj xa spacbe sutel ta sventa ti imilbat li yajtuneltaque”, xiic. 3Jech laj yalic noxtoc: “Coliyal li Diose, yu'un j'ech'el mu x'ul o li xch'ayilal lume”, xiic. 4Li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique xchi'uc li chanib c'usi cuxajtique la spatan sbaic ta banamil, laj yich'ic ta muc' li Dios te chotol ta muc'ta chotlebale. Jech laj yalic: “Jechuc. Coliyal li Diose”, xiic. 5Laj ca'ay oy boch'o chc'opoj tal te ta muc'ta chotlebal, jech laj yal: “Tojbeic ta vocol Dios, vo'oxuc li yajtuneloxuque, vo'oxuc ti avich'ojic ta muc', c'alal ta muc', ta biq'uite”, xi. 6Laj ca'ay oy c'usi chbac', xco'laj xchi'uc chc'opoj epal cristianoetic, xco'laj xchi'uc chbac' yalem vo', xco'laj xchi'uc chbac' chauc, jech laj yalic: “Coliyal li Diose, yu'un ja' xa chlic spas mantal stuc li Cajvaltique, ja' li Dios cu'untic ti ech'em svu'ele. 7Junuc no'ox co'ntontic, cuxetuc no'ox co'ntontic calbetic slequilal, yu'un laj xa sta yorail q'uin nupinel yu'un li Ch'ium Chije; lec xa smeltsanoj sba li yajnile. 8I'ac'bat xa slap sc'u' pasbil ta lino no, bats'i sac ta jyalel, oy xojobal. Yu'un li lequil lino noe ja' senyail li c'usitic tuc' spasojic li boch'o voc'bilic yu'un Diose”, xiic. 9Li j'almantale jech laj yalbun: “Jech xats'iba ta vun: ‘Xcuxet no'ox yo'nton li boch'otic ic'bilic ta ve'el ta q'uin c'alal chnupin li Ch'ium Chije’, xi xats'iba”, xiyutun. Jech laj yalbun noxtoc: “Li'i ja' li c'usi yaloj Dios ti ja' melele”, xiyutun. 10La jquejan jba ta stojol li j'almantale, yu'un chquich' ta muc', pero jech laj yalbun: “Q'uelo me aba, mu xapas jech, yu'un yajtunelun Dios ec jech chac c'u cha'al li vo'ote xchi'uc li achi'iltac ti jun yo'nton xch'unojic o c'usi yaloj li Jesuse. Ja' ich'o ta muc' stuc li Diose. Yu'un li c'usi yaloj comel Jesuse, ja' li c'usi ch-ac'bat sna'ic yu'un Ch'ul Espíritu li boch'o chalic c'usi tsc'an Diose”, xiyutun. 11Laj quil ijam li vinajele; te laj quil jcot saquil ca'. Li boch'o scajlebinoje Xc'ot chc'opoj, Melel c'usi chal, xi sbi. Tuc' chchapanvan, tuq'uil pleito tspas. 12Li jujubej sate xpulpun no'ox jech chac c'u cha'al c'oc'. Oy ep scoronail sjol. Xchi'uc ts'ibabil sbi, pero mu'yuc boch'o sna' c'usi chal. Ja' no'ox sna' stuc. 13Li sc'u' slapoje ts'ajbil ta ch'ich'. Ja' C'op yu'un Dios, xi sbi. 14Li yajsoldadotac te ta vinajele ja' la xchi'in batel; cajajtic ta saquil ca' ibat scotolic. Puru lequil c'u'il slapojic, pasbilic ta lino no. Bats'i saquic ta jyalel, me jutuc mu'yuc yic'ubal. 15Li C'ope chloc' espada ta ye. Li espadae lec juxbil ye. Ja' sventa tsmil o li cristianoetic ta jujun banamile. Ja' tslilin o ta svaston ti pasbil ta tsatsal taq'uine. Ja' tstec' noxtoc li yavil spits'ubil ya'lel ts'usub ti nojem ta tsots sc'ac'al yo'nton li Dios ti ech'em svu'ele. 16Ts'ibabil sbi ta snatil c'u' xchi'uc ta yo', jech chal: “Ja' muc'ta Ajvalil yu'un scotol muc'tic ajvaliletic; ja' Jpasmantal yu'un scotol jpasmantaletic”, xi ts'ibabil. 17Ts'acal laj quil jun j'almantal te va'al ta c'ac'al. Tsots laj yapta scotol li xulemetique: “La'ic, tsobo abaic tal acotolic, yu'un chayac'boxuc ep ave'elic li Diose. 18Ja' chati'beic sbec'tal li ajvaliletique, li banquilal soldadoetique, li boch'o tsots yo'ntonic ta paspleitoe, xchi'uc chati'beic sbec'tal ca'etic xchi'uc li boch'otic scajlebinojique, xchi'uc chati'beic sbec'tal boch'ouc no'ox, me ochemic ta mozoil, me muc ochemicuc ta mozoil, xchi'uc c'alal ta muc' ta biq'uit”, xut. 19Laj quil te oy li ba'yuc jti'vanej bolome, xchi'uc te oy li ajvaliletic ta sbejel banamile, xchi'uc scotol li yajsoldadotaquique. Te tsobolic sventa tspasic pleito xchi'uc li boch'o cajal ta ca'e xchi'uc li yajsoldadotaque. 20Li jti'vanej bolome co'ol itsacatic xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'un ti la spas ep sq'uelubil stsatsal te ta stojole, ti la slo'la o scotol li boch'otic yich'ojbeic smarcail li ba'yuc jti'vanej bolome, xchi'uc ti laj yich'beic ta muc' sloc'obale. Xchibalic cuxul ijipatic ochel ta muc'ta c'oc' tsanbil ta azufre. 21Scotol li yantique imilatic ta espada ti chloc' ta ye li boch'o cajal ta ca'e. Jech ital ti'batuc sbec'talic yu'un li xulemetique; solel x'ech'et xa yo'ntonic ta sti'el.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\