Apocalipsis 20

1Ts'acal laj quil iyal tal ta vinajel jun j'almantal, yich'ojbe tal sllavial li natil xabe, xchi'uc yich'oj tal jlic muc'ta cadena. 2Bat stsac li dragone, ja' li chon ta vo'onee, ja' li pucuje, ja' li Satanase. La xchuc ta cadena jmil (1,000) jabil. 3La sjip ochel ta natil xab; la smacbe lec sti'. Laj yac'be lec sello li sti'e, yu'un jech mu me slo'la cristianoetic ta jujun banamil. Ja' to me its'aqui li jmil jabile, ja' to chich' loq'uesel, pero mu xa jaluc. 4Ts'acal laj quil te oy ep chotlebaletic. Ja' te ichotiic li boch'o i'ac'bat yabtelic sventa chchapanvanique. Te laj quilbe xch'ulelic noxtoc li boch'o imilatic ta sventa ti jamal laj yalbeic sc'oplal li Jesuse, xchi'uc ta sventa ti jamal laj yalic li sc'op Diose. Ja' ti muc ono'ox xich'ic ta muc' li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc li sloc'obale, xchi'uc ti muc xich'beic smarcail ta sti'baic, o me ta sc'obique. Laj quil icha'cuxi scotolic; jmil jabil co'ol la spasic mantal xchi'uc li Cristoe. 5Li yantic boch'otic chamenique muc xcha'cuxiic, ja' to ti c'alal its'aqui li jmil (1,000) jabile. Le'e ja' li sba velta cha'cuxesele. 6Xcuxet no'ox yo'nton li boch'otic tstaic li sba velta cha'cuxesele, yu'un voc'bilic xa yu'un Dios. Yu'un li xchibal velta lajele mu'yuc xa ta sventaic. Ja' xa paleetic yu'un Dios xchi'uc Cristo c'otemic. Jech co'ol tspasic mantal jmil (1,000) jabil xchi'uquic li Cristoe. 7C'alal me its'aqui li jmil (1,000) jabile, icoltaat ta chuquel li banquilal pucuje. 8Jech bat slo'la scotol cristianoetic ta xchanjotal xchiquin banamil, ja' li Gog xchi'uc Magogue. La stsobic tal scotol sventa chtal spasic pleito. Bats'i ep italic jech chac c'u cha'al yi' ta ti'nab. 9Vul smaquic scotol c'u sjamlej li banamile. La sjoyibtaic scotol yo' bu oyic li boch'o voc'bilic yu'un Diose xchi'uc li Lum ti lec c'anbil yu'un Diose. Pero iyal tal c'oc' ta vinajel, jech te icham o scotolic. 10Ja' no'ox jech ec li banquilal pucuj ti la slo'la scotol cristianoetique, ijipat ochel ta muc'ta c'oc' tsanbil ta azufre, ja' te yo' bu jipbilic ochel li ba'yuc jti'vanej bolome xchi'uc li jlo'lavanej j'alc'op yu'une. Jech ta c'ac'al ta ac'ubal te chich'ic o vocol sbatel osil. 11Ja'o laj quil jun muc'ta saquil chotlebal, xchi'uc li Boch'o te chotole. Li vinajel banamile isacch'ay batel ta stojol. Solel muc xvinaj c'uxi ibat o. 12Laj quil te va'ajtic ta stuq'uil xchotleb Dios scotol li boch'otic chamenique. Te oyic c'alal ta muc', ta biq'uit. Jech laj yich' jamel li vunetique. Te laj yich' jamel yan vun noxtoc, ja' li vun sventa cuxlejale. Li boch'otic chamenique lic yich'ic chapanel jech chac c'u cha'al spasojic ti te ts'ibabil ta vunetique. 13Yu'un li nabe laj yac' ta c'abal scotol li boch'otic te ichamic ta yute. Li lajel xchi'uc li yavil animaetique laj yaq'uic ta c'abal ec ti c'u yepal te snac'ojique. Jech scotolic lic yich'ic chapanel ta sventa ti c'u x'elan yabtelique. 14Ja' no'ox jech ec li lajel xchi'uc yavil animaetique ijipatic ochel ta muc'ta c'oc'. Le'e ja' li xchibal velta lajele. 15Li boch'otic muc xtabat sbiic ta vun sventa cuxlejale, ijipatic ochel ta muc' ta c'oc'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\