Apocalipsis 21

1Ts'acal laj quil ach' vinajel, ach' banamil. Yu'un li poco' vinajel banamile ich'ay o batel. Mu'yuc xa nabetic noxtoc. 2Laj quil chyal tal ta vinajel li ch'ul lume, ja' li ach' Jerusalene. Te ilic tal ta stojol Dios ta vinajel. Lec chapal iyal tal jech chac c'u cha'al jun tseb ti lec smeltsanoj sba c'alal yu'un xa chnupine. 3Laj ca'ay oy boch'o tsots chc'opoj tal ta muc'ta chotlebal, jech laj yal: “Q'uelo avilic, li'i ja' xa snaic xchi'uc cristianoetic li Diose. Te ta xchi'in o ta naclej. Ja' xa steclumal chc'ot o, jech ec li stuquique ja' Dios yu'unic o. 4Li Diose ta scusbe loq'uel scotol ya'lel satic, jech mu'yuc xa boch'o chcham, mu'yuc xa boch'o chat yo'nton, mu'yuc xa boch'o ch-oc', mu'yuc xa boch'o c'usi c'ux cha'ay. Yu'un ilaj xa sc'oplal scotol ti jech to'ox oy ta ba'yuque”, xi li boch'o ic'opoje. 5Li Boch'o te chotol ta muc'ta chotlebale jech laj yal: “A'yo ava'yic, ta jpas ta ach' scotol li c'usitic oye”, xi. Jech laj yalbun: “Ts'ibao ta vun, yu'un li jc'op li'i ja' melel scotol; persa chc'ot ta pasel”, xiyutun. 6Jech laj yalbun noxtoc: “Ivu' xa scotol. Vu'un li sliquebune, vu'un li slajebune. Vu'un la jliques, vu'un ta jlajes. Li boch'o taquin yo'ntone, vu'un ta xcac'be yuch' li nio' sventa cuxlejale, smoton chcac'be. 7Li boch'o tstsal yu'un scotole, ja' chcac'be sventain scotol. Vu'un Diosun yu'un chic'ot. Ja' jnich'on chc'ot o ec. 8Yan li me' jxi'eletique, li boch'otic mu xiyich'icun ta muq'ue, li boch'otic toj chopol c'usitic tspasique, li jmilvanejetique, li jmulaviletique, li j'ac'chameletique, li boch'otic chich'ic ta muc' c'usitic mu ja'uc Diose, xchi'uc scotol li j'epalc'opetique, ja' chjipatic ochel ta muc'ta c'oc' tsanbil ta azufre. Le'e ja' xchibal velta lajel”, xiyutun. 9Li vucub j'almantaletic yich'oj jujun stazaic nojemic ta slajeb li yan vucub tsatsal vocole, ital sc'opanun jun, jech laj yalbun: “La' li'i, chacac'bot avil yajnil li Ch'ium Chij ti chapal xa sventa chic' oe”, xiyutun. 10Jech ta sventa Ch'ul Espíritu laj ca'ay laj yic'un batel ta jun muc'ta toyol vits. Te laj yac'bun quil li muc'ta ch'ul lum Jerusalén chyal tal ta vinajel ta stojol Diose. 11Yich'ojbe tal xojobal li Diose. Li xojobale ja' jech chac c'u cha'al xojobal ton ti bats'i c'upil sbae; ja' jech chac c'u cha'al jaspe ton, xchi'uc sts'ayayet jech chac c'u cha'al nen. 12Jech noxtoc setbil lec ta muc'ta coralton, lec toyol, oy lajchab sti'. Ta jujuch'oj sti'e te oy jujun j'almantal, xchi'uc te ts'ibabil sbi li lajcha'chop israeletique. 13Ta sloq'ueb c'ac'ale oy oxib sti'. Ta xocon vinajel ta nortee oy oxib sti' noxtoc. Ta xocon vinajel ta sure oy oxib sti' noxtoc. Ta smaleb c'ac'ale oy oxib sti' noxtoc. 14Li coraltone oy lajcha'coj snacleb. Ta jujucoje te ts'ibabil sbi jujun li lajchab yajtacbolaltac Ch'ium Chije. 15Li j'almantal la sc'opanune yich'oj jch'ix smetro pasbil ta c'anal taq'uin; ja' sventa tsbis o li lume, xchi'uc li jujun sti'e, xchi'uc li scoraltonale. 16Li lume co'ol sjamalil ta set. Li j'almantale la sbis li lume. Ja' cha'mil xchi'uc chib ciento (2200) kilómetro iloc'. Li snatil, li sjamalil, xchi'uc li stayalile co'ol yepal kilómetro yich'oj. 17La sbis noxtoc li coralton yu'un lume. Ja' chanib xchanvinic (64) metro iloc'. Ti c'u x'elan la sbis li j'almantale ja' jech chac c'u cha'al ta jbistic vu'utique. 18Li coralton yu'un lume pasbil ta jaspe ton. Yan li lume ta puru c'anal taq'uin pasbil. Ja' jech chac c'u cha'al nen ti xquiltic osil ta spate. 19Li snacleb coraltone lec c'ac'umtasbil ta scotol li tonetic ti c'upilic sbae. Li sba cojale pasbil ta jaspe ton. Li xcha'cojale pasbil ta zafiro ton. Li yoxcojale, pasbil ta ágata ton. Li xchancojale pasbil ta esmeralda ton. 20Li yo'cojale pasbil ta ónice ton. Li svaccojale pasbil ta cornalina ton. Li svuccojale pasbil ta crisólito ton. Li xvaxaccojale pasbil ta berilo ton. Li sbaluncojale pasbil ta topacio ton. Li slajuncojale pasbil ta crisoprasa ton. Li xbuluchcojale pasbil ta jacinto ton. Li xlajcha'cojale pasbil ta amatista ton. 21Li lajchab sti' coraltone pasbil ta lajchab saquil perla. Jujun perla yich'oj li jujuch'oj ti'nae. Li xoraltique pasbil ta bats'i lequil c'anal taq'uin; ja' jech chac c'u cha'al nen ti xquiltic osil ta spate. 22Te ta lume mu'yuc xa ch'ulna yu'unic laj quil, yu'un ja' xa ch'ulna c'otem o stuc li Cajvaltic Dios ti ech'em svu'ele, xchi'uc li Ch'ium Chije. 23Li lume mu xa xtun yu'un xojobal c'ac'al, xchi'uc xojobal u, yu'un ja' xa te oy xojobal stuc li Diose. Ja' xa sluzic c'otem o li Ch'ium Chije. 24Li cristianoetic ta jujun banamil ti icolic xae ja' xa te tsq'uelic o osil ta xojobal. Li ajvaliletic ta banamile chac'beic ta stojol scotol li slequilal yutsilalique. 25Li sti' coraltone mu'yuc xa persa chich' maquel o, yu'un mu'yuc xa ac'ubaltic. 26Li cristianoetic ta jujun banamile yich'ojic batel ta stojol Dios xchi'uc ta stojol Ch'ium Chij scotol li slequilal yutsilalique xchi'uc scotol li c'usitic staojique. 27Me jutuc mu xu' ch-och c'usi chopol te. Mu xu' ch-och li boch'otic tspasic c'usi mu sc'an Diose, xchi'uc li j'epalc'opetique. Ja' no'ox xu' ch-och li boch'otic ts'ibabil ta vun sbiic sventa cuxlejal sbatel osil ti te yich'oj li Ch'ium Chije.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\