Apocalipsis 22

1Ts'acal laj yac'bun quil jun lequil uc'um; ja' vo' sventa cuxlejal. Te chloc' tal ta xchotleb li Diose xchi'uc li Ch'ium Chije. Li uc'ume sts'ayts'un jech chac c'u cha'al nen. 2Ta o'lol li muc'ta xoral yu'un lume, xchi'uc ta jujujot ti' uc'ume te ch'iem te'etic sventa cuxlejal. Lajchab velta tsatin ta jun jabil, jujun velta tsatin ta jujun u. Li yanale ja' sventa chcolic ta chamel scotol li cristianoetic te oyique. 3Mu'yuc xa c'usi chopol te. Yu'un ja' te tspas mantal stuc li Diose xchi'uc li Ch'ium Chije. Scotol li yu'untaque te chtunic o yu'un. 4Te xa sq'uelojbeic o sat li Diose, xchi'uc te ts'ibabil ta sti'baic sbi li Diose. 5Te ta lume mu'yuc xa ac'ubaltic. Mu xa xtun yu'unic luz; mu xa xtun yu'unic xojobal c'ac'al, yu'un ja' xa sacubtasoj osil stuc li Cajvaltic Diose. Ja' xa tspasic o mantal sbatel osil. 6Jech laj yalbun noxtoc li j'almantale: “Li c'op li'i ja' melel; persa chc'ot ta pasel. Li Cajvaltic Dios ti la sventainbe yo'nton yaj'alc'optaque ja' la stacun tal, vu'un li yaj'almantalune, yu'un chacac'boxuc ana'ic scotol c'usitic po'ot xa chc'ot ta pasel, vo'oxuc ti chatunic yu'une”, xiyutun. 7Li Cajvaltique jech chal: “A'yo ava'yic, po'ot xa chital. Xcuxet no'ox yo'nton li boch'otic ta xch'un li c'usitic li' ts'ibabil ta vun ti po'ot xa chc'ot ta pasele”, xiyutun. 8Vu'un li Juanune, laj ca'ay, laj quil scotol. C'alal laj ca'ay, laj quil scotole, la jquejan jba ta stojol li j'almantal ti laj yac'bun quil scotole, yu'un chquich' ta muc'. 9Pero jech laj yalbun: “Mu xapas jech, yu'un co'ol yajtunelutic Dios xchi'uc li achi'iltaque, ja' li yaj'alc'optac Diose xchi'uc li boch'otic ta xch'unic li c'op li' ts'ibabil ta vune. Ja' ich'o ta muc' stuc li Diose”, xiyutun. 10Jech laj yalbun noxtoc: “Mu me xanac' li c'usitic li' ts'ibabil ta vune, yu'un po'ot xa chc'ot ta pasel. 11Li boch'otic mu'yuc tuc' c'usi tspasique, ja' ac'o spasic o li c'usi mu'yuc tuq'ue. Li boch'otic toj chopol c'usitic tspasique, ja' ac'o spasic o li c'usitic toj chopolique. Li boch'otic lecubtasbilic xae, ac'o to yac' sbaic ta lecubtasel. Li boch'o voc'bilic yu'un Diose, ac'o svoc' sba o ta sventa li mulile”, xiyutun li j'almantale. 12Jech chal li Jesuse: “A'yo ava'yic, po'ot xa chital. Ta xquich' tal scotol li matanaletique. Ja' chtal cac'be smotonic jujun ti c'u x'elan la spasique. 13Vu'un sliquebun, vu'un slajebun., Vu'un la jliques, vu'un ta jvu'es. Te oyun ta sliqueb; te oyun o c'alal ta slajeb”, xi. 14Xcuxet no'ox yo'nton li boch'o chaq'uilan ta poquel sbolil yo'ntonique, yu'un jech xu' chbat slo'beic sat li te' sventa cuxlejale, xchi'uc jech xu' ch-ochic ta muc'ta lum. 15Yan li boch'o toj chopolique, li j'ac'chameletic jtuch'-oraetique, li jmulaviletique, li jmilvanejetique, xchi'uc li boch'otic chich'ic ta muc' c'usitic mu ja'uc Diose, xchi'uc scotol li boch'otic lec cha'yic puru epalc'ope, mu xu' ch-ochic ta lum. 16“Vu'un Jesusun, vu'un la jtac tal caj'almantal, yu'un ja' chac'be sna' jujutsob jch'unolajel li c'usitic chc'ot ta pasele. Vu'un smomnich'onun li Davide. Ja' jechun jech chac c'u cha'al muc'ta c'anal ti xojoban ta po'ot sacubbale”, xiyutun li Jesuse. 17Li Ch'ul Espíritu xchi'uc li yajnil Ch'ium Chije jech chalic: “La' me ta ora”, xiic. Li boch'otic cha'yic li c'op li' ts'ibabile jech ac'o yalic ec: “La' me ta ora”, ac'o xiicuc. Li boch'otic taquin yo'ntonique ac'o talicuc ta stojol li Jesuse. Li boch'o tsc'ane smoton ch-ac'bat li vo' sventa cuxlejale. 18Scotol li boch'o cha'yic li c'op li' ts'ibabil ta vun ti chal c'usitic chc'ot ta pasele, jech ta xcalbeic ta jamal: “Boch'o tsboles li c'usi li' ts'ibabile, ja' ta x'ac'bat xcuch yu'un Dios scotol ti c'u yepal tsatsal vocol li' ts'ibabile. 19Jech noxtoc li boch'o tsloq'ues c'uuc yepal li c'op li' ts'ibabil ta vun ti chal c'usitic chc'ot ta pasele, ja' jech ta sloq'uesat yu'un Dios ec. Mu'yuc ch-ac'bat slo' li sat te' sventa cuxlejale, xchi'uc mu x'aq'ue ochuc ta ch'ul lum jech chac c'u cha'al chal li' ta vune”, xi li Jesuse. 20Li boch'o laj yac'bun jna' scotol li a'yej li'i, jech chal: “Ta melel po'ot xa chital”, xi. Toj lec ti jech chc'ot ta pasele. “La' me, Cajval Jesús”, chicutic. 21Te ac'o xc'uxubinoxuc acotolic li Cajvaltic Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\