Apocalipsis 5

1Li boch'o te chotol ta muc'ta chotlebale laj quil te stsacoj ta sbats'ic'ob jlic balbil vun ts'ibabil ta spat xchi'uc ta yut. Ac'bil lec vucub spac'. 2Laj quil noxtoc jun j'almantal ech'em stsatsal, tsots i'avan, jech laj yal: “¿Boch'o puru lec c'usi spasoj ti xu' yu'un ta sjam li vune xchi'uc ti xu' yu'un ta xtuch'be spaq'ue?”, xi. 3Pero me junuc mu'yuc boch'o, me ta vinajel, me ta banamil, me ta yutil banamil ti xu' yu'un tsjam li vune, ti xu' yu'un ta sq'uele. 4Jech ep li'oc', yu'un muc xich' tael boch'o puru lec c'usi spasoj ti xu' yu'un tsjam li vune, ti xu' yu'un ta sq'uele. 5Jech laj yalbun jun li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique: “Mu xa'oc'. A'yo ava'ay, spasoj xa canal jun sts'unubal li Judae, ech'em stsatsal jech chac c'u cha'al león. Ja' smomnich'on li David ta vo'onee. Laj xa stsal scotol, jech xu' yu'un tsjam li vune; xu' yu'un ta xtuch'be li vucub spaq'ue”, xiyutun. 6C'alal la jtoy jsate, ja' to laj quil te cotol jcot Ch'ium Chij ta o'lol yo' bu oy li chotlebale, xchi'uc li chanibique, xchi'uc li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique. Li Ch'ium Chije oy yav ta sbec'tal ti imilate. Oy vucub xulub xchi'uc vucbej sat. Le'e ja' senyail li vucub espíritu tacbil batel ta sbejel banamile. 7Li Ch'ium Chije bat stsac li vun te stsacoj ta sbats'ic'ob li Boch'o te chotol ta chotlebale. 8C'alal laj yich' li vune, li chanibique xchi'uc li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique la spatan sbaic ta stojol li Ch'ium Chije. Li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique yich'anoj jujun yarpaic xchi'uc jujun stazaic pasbil ta c'anal taq'uin nojic ta pom. Ja' senyail sc'opic c'alal tsc'opanic Dios li boch'otic voc'bilic yu'un Diose. 9La sq'uejintaic jun ach' q'ueoj, jech chal: “Vo'ot no'ox atuc puru lec c'usi apasoj ti ivu' avu'un laj avich' li vune, xchi'uc xu' avu'un chatuch'be li spaq'ue. Yu'un vo'ot laj avich' milel. Ta ach'ich'al laj aman sventa chc'otic ta yu'untac Dios li cristianoetic ta jujuchop sts'unubal, ta jujuchop c'op, ta jujun lum, xchi'uc ta jujun banamile. 10Laj xa avac' ochicuc ta pasmantal; laj xa avac' ochicuc ta paleal ta stojol Dios, te xa tspasic mantal ta banamil”, xi li sq'ueojique. 11C'alal jq'ueloje, laj ca'ay chc'opoj epal j'almantaletic te ta joyob li chotlebale, xchi'uc ta joyob yo' bu oy li chanibique xchi'uc li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique. Li j'almantaletique bats'i ep ta millón ta jyalel. 12Tsots i'avan scotolic: “Li Ch'ium Chij imilate ja' no'ox stuc oy ta sventa chich' lec svu'el, sc'ulejal, sbijil, stsatsal, ich'el ta muc', yutsilal, xchi'uc albel slequilal”, xiic. 13Laj ca'ay ic'opoj scotol li c'usitic pasbilic ta vinajel, ta banamil, ta yut banamil, ta nabetic, xchi'uc scotol li c'usitic te oye, jech laj yalic: “Li Boch'o te chotol ta chotlebale xchi'uc li Ch'ium Chije ac'o albatuc slequilal yutsilal, ac'o ich'atuc ta muc', ac'o yich' svu'elic o sbatel osil”, xiic. 14Li chanib c'usi cuxajtique jech laj yalic ec: “Jechuc”, xiic. Li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique la spatan sbaic ta banamil; laj yich'ic ta muc' li Boch'o cuxul o sbatel osile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\