Apocalipsis 6

1Li Ch'ium Chije laj quil la xtuch' li sba vucub spac' balbil vune. C'alal la xtuch'e, laj ca'ay ic'opoj jun li chanib c'usi cuxajtique. Li snuq'ue ja' jech chac c'u cha'al xbac' chauc. Jech laj yal: “¡La'!”, xut. 2La jq'uel, ja' to laj quil te oy jcot saquil ca'. Li boch'o scajlebinoje yich'oj jun sflecha. I'ac'bat scorona, iloc' batel jech chac c'u cha'al li boch'o lec xu' yu'un tstsalvane, yu'un bat stsal scotol. 3C'alal laj yich' tuch'el li xchibal spac' vune, laj ca'ay ic'opoj li xchibal c'usi cuxajtique. Oy boch'o jech laj yalbe: “¡La'!”, xut. 4Te iloc' tal jcot tsajal ca'. Li boch'o scajlebinoje ja' ac'bil svu'el sventa ac'o socbe sjol cristianoetic li' ta banamil, yu'un jech ac'o lic smilan sbaic. I'ac'bat batel jun smuc'ta espada. 5C'alal ituch' li yoxibal spac' vune, laj ca'ay ic'opoj li yoxibal c'usi cuxajtique, jech laj yal: “¡La'!”, xut. La jq'uel, ja' to laj quil te oy jcot ic'al ca'. Li boch'o scajlebinoje stsacoj ta sc'ob jun skilo. 6Laj ca'ay oy boch'o chc'opoj te ta o'lol li chanibique, jech laj yal: “Li stojol jun kilo trigoe ja' jech stojol chc'ot jech chac c'u cha'al jun c'ac'al tojolil. Yan li cebadae ja' oxib kilo xtoj ta jun c'ac'al tojolil. Yan li oliva xchi'uc ts'usube mu me xasoques”, xi. 7C'alal ituch' li xchanibal spac' vune, laj ca'ay ic'opoj li xchanibal c'usi cuxajtique. Jech laj yal: “¡La'!”, xut. 8La jq'uel, ja' to laj quil te oy jcot ca', sacvayan sc'anal. Li boch'o scajlebinoje ja' Lajel sbi. Ja' te nabal batel yu'un li Yavil Animaetic sbie. I'ac'bat svu'el sventa ch-och ta sc'ob o'lol jvoc' li cristianoetic ta banamile, yu'un jech ac'o chamicuc ta espada, ta vi'nal, ta tsatsal chamel, xchi'uc ac'o lajicuc ta ti'el ta chonbolometic. 9C'alal ituch' li yo'bal spac' vune, laj quil te oyic ta yolon scajleb smoton Dios xch'ulelic li boch'otic imilatic ta sventa sc'op Diose, xchi'uc ta sventa ti jamal laj yalic ti xch'unojique. 10Tsots i'avanic, jech laj yalic: “Cajval, vo'ot ti tuc' avo'ntone, ti melel c'usi chavale, ¿baq'uin to chachapan, baq'uin to chapacbe sutel li boch'otic la smiluncutic ti te oyic ta banamile?”, xiic. 11Jech te i'ac'bat sac sc'u'ic, jech i'albatic: “Malaic to jutuc, ja' to me its'aqui ti c'u yepal chmilat achi'iltaquic ti chtunic cu'un jech chac c'u cha'al vo'oxuque”, x'utatic. 12C'alal te jq'ueloje, laj quil ituch' noxtoc li svaquibal spac' vune. Jech laj ca'ay ital tsots niquel. Li c'ac'ale i'ic'ub jech chac c'u cha'al ic'al poc' tslapic ta sventa me'nal. Li ue itsajub sbejlijil jech chac c'u cha'al ch'ich'. 13Li c'analetic ta vinajele ibajan yalel tal ta banamil jech chac c'u cha'al chlilij unin sat igo ta tsatsal ic'. 14Li vinajele la sbal sba batel jech chac c'u cha'al ta jbaltic vun. Scotol li vitsetique xchi'uc li bic'tal banamil cacajtic ta nabe iloc'an ta yavilic. 15Li ajvaliletic ta banamile, li jpasmantaletique, li jc'ulejetique, li banquilal soldadoetique, li boch'otic tsots xu' yu'unique, li mozoetique, xchi'uc li boch'otic muc ochemicuc ta mozoile, la snac' sbaic ta nailch'entic, xchi'uc ta japjap ch'entic ta vitsetic. 16Jech laj yalbeic li vitsetique xchi'uc li ch'entique: “Loman tal ta sba cac'olcutic, but'iuncutic, yu'un jech mu xiyiluncutic li Boch'o te chotol ta muc'ta chotlebale, xchi'uc jech mu xitaatcutic ta sc'ac'al yo'nton li Ch'ium Chije. 17Yu'un ic'ot xa sc'ac'alil itsan li sc'ac'al yo'ntone, mu'yuc boch'o chcuch yu'un”, xiic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\