Apocalipsis 7

1Ts'acal laj quil chanib j'almantaletic te va'ajtic ta xchanjotal xchiquin banamil. Ja' spajesojic li ic' ta xchanjotal xchiquin banamile, yu'un jech mu me xtal ic' li' ta banamil, xchi'uc ta nab, xchi'uc jech mu me xnic ta ic' jbejuc te'. 2Jech noxtoc laj quil yan j'almantal iloc' tal ta sloq'ueb c'ac'al, ja' yich'ojbe li sello yu'un cuxul Diose. Tsots laj yapta li chanib j'almantaletic ac'bil tsots svu'elic sventa tsoquesic li banamil xchi'uc nabe. 3Jech laj yalbe: “Mu to me xasoquesic li banamile, xchi'uc li nabe, xchi'uc li te'etique, ja' to me laj cac'be smarcail sti'baic scotol li yajtuneltac Dios cu'untique”, x'utatic. 4Laj ca'ay ti c'u yepal i'ac'bat smarcail sti'baique. Ja' chanib xvaxacvinic ta mil (144,000) ta scotol li jaychop smomnich'nab Israele. 5Li jchop liquemic ta Judae lajcha'mil (12,000) laj yich' smarcail sti'baic. Li jchop liquemic ta Rubene lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Gade lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. 6Li jchop liquemic ta Asere lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Neftalie lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Manasese lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. 7Li jchop liquemic ta Simeone lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Levie lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Isacare lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. 8Li jchop liquemic ta Zabulone lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Josee lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. Li jchop liquemic ta Benjamine lajcha'mil (12,000) laj yich'ic ec. 9C'alal jech laj quile, ts'acal laj quil te oy epal cristianoetic liquemic tal ta jujun banamil, ta jujuchop sts'unubalic, ta jujun lum, xchi'uc ta jujuchop c'op. Bats'i ep ta jyalel, mu xlaj ta atel. Te va'ajtic yo' bu chotol li Diose xchi'uc ta stojol li Ch'ium Chije. Puru sac sc'u' slapoj scotolic, xchi'uc stsacanojic yanal xan. 10Tsots i'avanic: “Ti lijcolutic xae, ja' ta sventa li Dios cu'untic li' chotol ta muc'ta chotlebale, xchi'uc ta sventa li Ch'ium Chije”, xiic. 11Scotol li j'almantaletic te sjoyibtaojic chotlebale, xchi'uc ti te sjoyibtaojic li chanib xcha'vinic (24) banquilaletique, xchi'uc li chanibique, la spatan sbaic ta banamil; laj yich'ic ta muc' li Diose. 12Jech laj yalic: “Toj lec ti jech ic'ot ta pasele. Toj ech'em slequilal, yutsilal. Toj ech'em sbijil. Stuc no'ox chtojbat ta vocol scotol. Ich'biluc ta muc' stuc. Toj ech'em svu'el, toj ech'em stsatsal sbatel osil li Dios cu'untique. Jechuc”, xiic. 13Jech la sjac'bun jun li banquilaletique: “¿Boch'otic ti li' oyic puru sac sc'u' slapojique? ¿Bu liquemic tal?”, xiyutun. 14Jech la jtac'be: “Cajval, mu jna'. Vo'ot xana'”, xcut. Jech laj yalbun: “Le'e ja' li boch'otic imilatic ta scoj ti tsots liquem vocol ta banamile. Xchuc'oj xa lec sc'u'ic, yac'oj xa sbaic ta sacubtasel ta xch'ich'al li Ch'ium Chije. 15“Ja' yu'un li' xa oyic o ta stojol li Dios li' chotol ta chotlebale. Ta c'ac'al ta ac'ubal li' chtunic yu'un Dios ta xch'ulna. Li Dios li' chotol ta xchotlebe smacoj batel ta xyaxinal scotolic. 16Mu xa xvi'najic, mu xa xtaquij yo'ntonic o; mu'yuc xa c'ux c'ac'al cha'yic, mu'yuc xa chiq'uil cha'yic. 17Yu'un ja' chabibilic o yu'un li Ch'ium Chij te oy ta o'lol yo' bu chotol li Diose; ja' ch-ic'atic batel ta nio' sventa cuxlejal. Tscusbat ya'lel satic yu'un li Diose”, xiyutun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\