Apocalipsis 8

1C'alal la xtuch' svucubal spac' vun li Ch'ium Chije, ich'abi scotol te ta vinajel; oy van o'loluc ora mu'yuc c'usi xbac'. 2Laj quil i'ac'bat yoq'uesic li vucub j'almantaletic te va'ajtic o ta stojol Diose. 3Laj quil iloc' tal yan j'almantal te bat sva'an sba ta stuq'uil scajleb smoton Dios, yich'oj jun xchic'ubil pom pasbil ta c'anal taq'uin. I'ac'bat ep pom sventa tscapbe ta sc'opic c'alal tsc'opanic Dios li boch'otic tuc' yo'ntonic li' ta banamile. Te bat yac' ta scajleb smoton Dios ti pasbil ta c'anal taq'uin te oy ta stuq'uil chotlebale. 4Li xch'ayilal pom la xchic' j'almantale tuc' imuy batel ta stojol li Diose. Te capal imuy batel xchi'uc sc'opic li boch'otic tuc' yo'ntonique. 5Li j'almantale la stsac li xchic'ubil pome. La snojes ta ac'al ti te oy ta scajleb smoton Diose; la sjip yalel tal li' ta banamil. Jech tsots ibac' chauc, xchi'uc ep c'usitic yan ibac', xchi'uc ivinaj ep sacsevul, xchi'uc ital tsots niquel. 6Li vucub j'almantaletic ti yich'oj yoq'uesique la xchapan sbaic sventa chlic sjupanic. 7C'alal la sjupan yoq'ues li sba j'almantale, ital ep bot ta banamil, xchi'uc c'oc' capal ta ch'ich'. Jutuc xa mu sta o'lol ic'ac' li te'etique xchi'uc li yaxal ts'i'laletique. 8C'alal la sjupan yoq'ues li xchibal j'almantale, laj quil ijipat ochel ta nab xco'laj xchi'uc jun muc'ta vits, xpulpun sc'ac'al. Jutuc xa mu o'loluc ic'ataj ta ch'ich' li nabe. 9Jech noxtoc jutuc xa mu o'loluc icham li c'usitic cuxajtic ta nabe, xchi'uc jutuc mu o'loluc ilaj ta scotol li barcoetique. 10C'alal la sjupan yoq'ues li yoxibal j'almantale, ibaj tal jbej muc'ta c'anal, tsanal iyal tal jech chac c'u cha'al toj. Jutuc muc sta o'lol la smac ta scotol li uc'umetique xchi'uc li nio'etique. 11Li c'anale ch'ail vomol sbi. Jutuc mu o'loluc ich'aub ta scotol li vo'etique. Jech ep cristianoetic ichamic ta scoj xch'ail li vo'e. 12C'alal la sjupan yoq'ues li xchanibal j'almantale, jutuc xa mu sta o'lol isoc li c'ac'ale, li ue, xchi'uc li c'analetique. Jutuc mu o'loluc imac xojobalic. Jutuc mu o'loluc imac li sac osil ta c'ac'altique. Ja' jech ta ac'ubaltic noxtoc. 13C'alal te jq'ueloje, ja' to laj quil te xvilet ta o'lol vinajel jun xic. Tsots i'avan, jech laj yal: “¡Ay, ay, ay! Toj abul sbaic li boch'otic te nacajtic ta banamil c'alal tsjupan yoq'uesic li yan oxib j'almantaletic ti quechel toe”, xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\