Apocalipsis 9

1C'alal la sjupan yoq'ues li yo'bal j'almantale, laj quil bajem tal ta banamil jbej c'anal. Ja' i'ac'bat sllavial li natil xabe. 2C'alal la sjam li natil xabe, iloc' ep ch'ayil jech chac c'u cha'al xch'ayilal jun muc'ta c'oc'. I'ic'somtaj osil ta scoj li ch'ayil iloc' ta xabe. 3Te capal iloc' tal ta ch'ayil epal c'ulub; i'ac'bat yabtelic sventa chti'vanic jech chac c'u cha'al xti'van stsec. 4I'albatic mantal ti mu me soquesic li ts'i'laletique, li c'usitic lec yoxique, xchi'uc li te'etique. I'albatic ti ja' no'ox ac'o yuts'intaic li boch'otic mu'yuc yich'ojic smarcail Dios ta sti'baique. 5I'albatic noxtoc ti mu me smilic o li cristianoetique. Ja' no'ox ac'o yuts'intaic vo'ob u. Li xc'uxul chti'vanique ja' jech xc'uxul jech chac c'u cha'al xti'van stsec. 6C'alal ja'o jech yoraile, li cristianoetique tsa'ilan c'u x'elan xu' chchamic, pero mu staic. Tsc'an chchamic, pero mu xloc' batel ta stojolic li lajele. 7Li c'ulubetique ja' jech chac c'u cha'al ca' ti chapalic lec c'alal chbatic ta paspleitoe. Oy scoronail sjolic pasbil ta c'anal taq'uin yilel. Li satique ja' jech chac c'u cha'al sat cristiano. 8Natic stsotsil sjolic jech chac c'u cha'al stsotsil sjol antsetic. Li stanal yeique ja' jech chac c'u cha'al stanal ye león. 9Oy smac scotol sbec'talic pasbil ta tsatsal taq'uin. C'alal chbac' xiq'uique, ja' jech xbac' jech chac c'u cha'al xbac' epal caretaetic ti nitbil ta anil yu'un ca'etic c'alal chbatic ta paspleitoe. 10Oy sneic jech chac c'u cha'al sne stsec ti chti'vane. Ac'bil yabtelic ti ac'o yac'beic svocol ta sneic vo'ob u li cristianoetique. 11Li c'ulubetique ja' ajvalil yu'unic li j'almantal to'ox ti sventainoj xabe. Ja' Abadón sbi ta hebreo c'op; Apolión sbi ta griego c'op. 12Li sba velta vocole ijelov xa. Pero sc'an to yan chib velta. 13Li svaquibal j'almantale la sjupan ec li yoq'uese. C'alal la sjupane, laj ca'ay oy boch'o chc'opoj te ta o'lol li chanib xulub scajleb smoton Dios pasbil ta c'anal taq'uin te oy ta stojol Diose. 14Jech i'albat li svaquibal j'almantal yich'oj yoq'uese: “Bat coltao li chanib j'almantaletic te chucajtic ta ti' muc'ta uc'um Eufratese”, x'utat. 15Jech icoltaatic li chanib j'almantal chucajtique. Le'e chapalic sventa chbat smilic cristianoetic ta sbejel banamil. Ja' no'ox tsmalabeic yorail, sc'ac'alil, yual, sjabilal, jech jutuc mu sta o'lol la smilic ta scotol li cristianoetique. 16Laj ca'ay c'u yepal li yajsoldadoic cajajtic ta ca'e, ja' lajunvinic millón (200,000,000) ta scotol. 17Li ca'etique xchi'uc li boch'otic cajajtic laj quil ta jch'ulele oy smac yo'ntonic, tsoj jech chac c'u cha'al c'oc'. Ja' jech sbon jech chac c'u cha'al zafiro ton xchi'uc azufre. Li sjol sca'ique xco'laj xchi'uc sjol león. Chloc' c'oc' xchi'uc ch'ayil xchi'uc azufre ta yeic. 18Li oxchop c'usi chloc' ta yeic li ca'etique jutuc xa mu sta o'lol la smilic o li cristianoetic ta sbejel banamile. Ja' ichamic o ta scoj li c'oq'ue, li ch'ayile, xchi'uc li azufree. 19Yu'un li ca'etique oy svu'el ta yeic xchi'uc ta sneic. Yu'un li sneique ja' jech chac c'u cha'al jti'val chon. Oy sjol jech xu' chti'vanic o. 20Pero li cristianoetic ti c'u yepal cuxul icomic ta scoj li vocol le'e, me jutuc muc sutes yo'ntonic. Muc scomtsanic o yich'el ta muc' li c'usitic pasbil ta sc'obique. Muc scomtsanic yich'el ta muc' li pucujetique xchi'uc li sloc'obal sdiosic pasbilic ta c'anal taq'uin, ta saquil taq'uin, ta cobre, ta ton, ta te', ti mu xilic osile, ti mu xa'yic c'ope, ti mu xanovique. 21Jech noxtoc muc scomtsanic li milvaneje, li ac'chamele, li mulivajele, xchi'uc li eleq'ue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\