Romanos 11

1Ja' yu'un jech ta jac': ¿Me yu'un j'ech'el la sbaj o steclumal li Diose? ¡Mu'yuc! Yu'un li vu'une israelun ec. Vu'un smomnich'onun li Abrahame, liquemun ta sts'unubal li Benjamine. 2Ja' yu'un li Diose mu'yuc scomtsanoj o li steclumal ti vo'one ono'ox st'ujoje. ¿Me mu xana'ic c'usi ts'ibabil ta sventa li Elías ta vo'one c'alal laj yalbe Dios c'usi smulic li xchi'iltaque? Jech laj yal: 3“Cajval, laj xa smilic li avaj'alc'optaque; laj xa sjinesic li scajlebtac amotone. Jtuc xa no'ox j'alc'opun avu'un, pero tsc'an chismilicun ec”, xut li Diose. 4Jech itac'bat yu'un li Diose: “Pero oy to jvoc'oj vucmil achi'iltac ti mu'yuc squejanoj sbaic ta stojol li Baale”, x'utat. 5Ja' no'ox jech ec, li' ta orae oy to c'uuc yepal t'ujbilic ta sventa li slequil yo'nton Diose. 6Ta slequil xa no'ox yo'nton Dios t'ujbilic, ma'uc ta sventa yabtelic. Ti ja'uc ta sventa yabtelique, mu ja'uc ta sventa slequil yo'nton Dios ti jechuque. 7¿C'usi chcaltic? Yu'un li c'usi ibat yo'nton ta sa'ilanel li Israele, muc sta. Pero li boch'otic t'ujbilique ja' la staic. Li yantique ja' no'ox itsatsubtasbat yo'ntonic. 8Yu'un jech ono'ox ts'ibabil sc'oplalic ta sc'op Dios: “Li Diose la xch'aybe yo'ntonic. Ac'o me oy satic mu xilic; ac'o me oy xchiquinic mu xa'yic. Ja' jechic o c'alal to tana”, xi ts'ibabil. 9Jech ono'ox laj yal ec li Davide: “Ac'o c'atajuc ta xch'ajanulic, ta spets'ulic li sve'elic ta sq'uinique, xchi'uc te ac'o sbosi yacanic o, ac'o yich' lec svocolic. 10Ac'o macuc o satic, yu'un jech mu xilic. Ac'o sta tsots svocolic o”, xi ono'ox li Davide. 11Ja' yu'un jech ta jac': ¿Me yu'un j'ech'el iyalic o ta lum c'alal la sbosi yacanic li israeletique? ¡Mo'oj! Ta scoj ti muc xch'unique, yu'un jech ja' ac'o c'otuc coltael ta stojol li yanlum cristianoetique, jech ac'o it'ixajuc yo'ntonic li israeletique. 12Ja' yu'un me ja' sc'ulejal ic'ot sbejel banamil li stacchiquinalic israeletique, xchi'uc me ja' sc'ulejal ic'ot yanlum cristianoetic li bajel laj yich'ique, c'u to x'elan yutsil c'usi lec chc'ot ta pasel c'alal chlic tamaticuc ta be yan velta li israeletique. 13Ta jc'opanoxuc vo'oxuc li yanlum cristianooxuque. Ta sventa ti vu'un yajtacbolalun Dios ta stojol li yanlum cristianoetique, ja' yu'un tsots sc'oplal chca'ay li abtel quich'oje. 14Scotol co'nton ta jpas, yu'un ta jc'an ac'o it'ixajuc yo'ntonic li mero jvinquilaltaque, yu'un jech xu' chcolic to jayibuc. 15Li comtsanel laj yich'ic israeletique ja' itun ta sventa ico'laj yo'ntonic xchi'uc Dios li cristianoetic ta sbejel banamile. Pero c'alal me laj yich'ic iq'uel yan veltae, toj ech'em lec c'usi chc'ot ta pasel, yu'un chcha'cuxiic li boch'otic chamenique. 16Yu'un me ts'u'iltasbil yu'un Dios li sba pan chich' aq'uel ta stojole, ts'u'iltasbil o yu'un sbejel li vots'bil arinae. Jech noxtoc me ts'u'iltasbil yu'un li yibel jpets muc'ta te'e, ts'u'iltasbil o yu'un c'alal ta sc'obc'ob. 17Pero me oy ic'ot ta pasel laj yich' jecbel loq'uel jayjecuc sc'obe, me vo'ot te laj avich' nabanel ta yav, vo'ot li sc'obot te'tical olivae, me laj xa avibelin, me laj xa ats'ac aba achi'uque, 18mu me xatoy aba, mu me xacuy ti vo'ot toj lec lac'ot yu'un li mero sc'obc'ob ono'oxe. Me chatoy abae, na'o me ti muc vo'ocot ta aventa teq'uel li yibele; ja' ta sventa yibel ti te nabalot li vo'ote. 19Pero me oy jech chaval: “Ti ijecat loq'uel li sc'ob olivae, yu'un vu'un ono'ox sc'oplal te chits'acat”, me xachie, 20melel. Ja' ta scoj mu sc'an xch'unic ti ijecatic loq'uele, li vo'ote ta sventa no'ox xch'unojel avo'nton ti te nabalote. Ja' yu'un mu me xatoy aba; xi'an me. 21Yu'un me muc spasbat perdón yu'un Dios li mero sc'ob ts'unbil olivae, j'ech'el mu xaspasbot o perdón li vo'ote. 22Q'uelavil, toj lec yo'nton li Diose, pero jbel c'usi chal noxtoc. Yu'un jbel c'usi laj yal ta stojol li boch'otic muc xich'ic ta muq'ue. Xchi'uc toj lec yo'nton ta atojol li vo'ote, me j'ech'el chavich'be o ta muc' li slequil yo'ntone. Yan me chlic yanijuc avo'ntone, chavich' jequel loq'uel ec. 23Ja' no'ox jech ec li stuquique me chlic c'unibuc yo'ntonique, chlic yich'ic ts'aquel yan velta, yu'un toj ech'em svu'el li Diose, xu' yu'un chcha'ts'ac. 24Yu'un li vo'oxuque sc'oboxuc te'tical oliva, pero laj avich'ic jequel loq'uel tal; laj avich'ic ts'aquel ta sc'ob li mero ts'unbil olivae. Me xu' jech laj avich'ic pasbel li vo'oxuque, buuc xa li stuquic ti ja' ono'ox mero sc'ob ts'unbil olivae; mu vocoluc chich'ic ts'aquel yan velta ta mero ste'elic. 25Quermanotac, ta jc'an chana'ic c'usi chapal yu'un Dios ti mu'yuc to'ox boch'o la sna'e, yu'un jech mu xanopic ti lec xana'ique. Li' ta orae tsatsuben yo'ntonic li israeletique, pero ja' no'ox me its'aqui ti c'u yepal sc'oplal ch-ic'atic li yanlum cristianoetique, 26ja'o yorail chcol ec li israeletic jech chac c'u cha'al ts'ibabil ta sc'op Diose: “Li Jpojvaneje te chlic tal ta Sión. Ja' tsloq'uesbe sbolil yo'nton li Jacobe. 27Ja' jech li c'usi chapal cu'un ta jpas ta stojolic c'alal tsta yorail ta jch'aybe smulique”, xi li Diose. 28Ta sventa la sbajic Lequil A'yej li israeletique jech yajcontra Dios ic'otic, yu'un jech ac'o ata alequilalic li vo'oxuque. Pero ta sventa ti t'ujbilique, c'anbilic to ta sventa li smoltotic ta vo'one. 29Yu'un li iq'uel, li c'uxubinel chac' Diose mu stac' lajesbel sc'oplal. 30Yu'un li vo'oxuc eq'ue jbajmantaloxuc to'ox ta stojol Dios ta vo'one, pero li' ta orae laj xa ataic c'uxubinel ta sventa ti ja' jbajmantaletic ic'ot li israeletique. 31Ti jech jbajmantaletic ic'otique, yu'un jech ac'o ataic c'uxubinel yu'un Dios li vo'oxuque. Pero ja' no'ox jech xu' chlic staic c'uxubinel ec. 32Yu'un li Diose scotol cristiano jbajmantaletic chil, jech scotol cristiano co'ol chc'uxubin noxtoc. 33Bats'i mu'yuc spajebal sc'ulejal, sbijil, xchi'uc snopubil yu'un li Diose. Mu stac' na'el c'usi oy ta yo'nton li Diose; mu xlaj ta nopel c'usi snopoj tspas. 34¿Boch'o sna' c'usi oy ta yo'nton li Cajvaltique? ¿Boch'o jbijubtasvanej yu'un? 35¿Boch'o oy c'usi laj yac'be ba'yuc ti jech ja' xa no'ox tspac sutel tale? 36Yu'un ja' yu'un, ja' la spas; ja' yajval scotol li c'usitic oye. Stuc ac'o ich'atuc o ta muc' sbatel osil. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\