Romanos 13

1Scotol cristiano tsc'an ac'o xch'unbeic smantal li ajvaliletique. Yu'un li ajvaliletique muc sva'anojuc sba stuquic; ja' va'anbilic yu'un li Diose. Li ajvaliletic ti oy yabtelique, Dios laj yac'be yabtel. 2Ja' yu'un li boch'o tscontrain ajvalile, ja' tscontrain o c'usi xchapanoj li Diose. Li boch'o jech tspase tsa' no'ox svocol stuc. 3Yu'un ti oy ajvaliletique, ma'uc sventa ac'o xi'icuc li boch'otic lec c'usi tspasique; ja' sventa ac'o xi'icuc li boch'otic chopol c'usi tspasique. Me chac'an mu xaxi' ta stojol ajvalile, ja' paso c'usi lec, jech lec ac'oplal yu'un. 4Yu'un ja' yajtunel Dios li ajvaliletique, ja' sventa alequilalic. Pero me chopol c'usi chapasique, xi'anic me, yu'un mu alticuc ti oy ta sc'ob yabtejebique. Yu'un ja' yajtunel Dios; ja' oy ta sventa chac'be stoj smul li boch'otic chopol c'usi tspasique. 5Ja' yu'un tsc'an chavich'ic ta muc'. Pero ma'uc no'ox ta sventa ti chaxi'ic yu'un li stojol mulil chaq'ue; ja' sventa c'u cha'al mu xlo'ilaj ajol avo'ntonic noxtoc. 6Ja' yu'un tsc'an chatojbeic li apatanique, yu'un ja' yajtuneltac Dios; ja' jech yabtelic o. 7Tojic me scotol li avilic ta stojolique. Li boch'o ja' yabtel tsc'anic taq'uine ac'beic me. Li boch'o ja' yabtel tsc'anboxuc apatanique, ac'beic me. Li boch'otic xi'bilique, xi'anic me yu'un. Li boch'otic ich'bilic ta muq'ue, ich'ic me ta muc'. 8Mu me oyuc boch'o quechel avilic ta stojol. Li c'usi quechel chcom ta aventaique ja' ti tsc'an chac'anan abaic ta jujuntale. Yu'un me ta jc'an jchi'iltique, laj xa jch'untic o scotol li smantal Diose. 9Yu'un li mantale jech chal: “Mu me xamulivaj; mu me xamilvan; mu me xa'elc'aj; mu me xac'upinbe c'usi oy yu'un achi'il”, xi. Li yantic mantaletic yaloj Diose jmoj xa tsobol o xchi'uc li jun mantal yaloj Dios jech chac li'i: “C'ano achi'il jech chac c'u cha'al c'ux ta avo'nton abec'tal atuc”, ti xie. 10Ja' yu'un li c'anvaneje mu xac'be svocol yan cristiano. Me jc'anoj jchi'iltique, laj xa jch'untic o scotol li smantaltac Diose. 11Ti jech tsc'an chapasique, yu'un chavilic li c'usi chc'otan xa ta pasele. Ja' xa yorail ta jvic' lec jsatic, yu'un li' ta orae nopol xa x'ech' tal ta jtojoltic li coltaele; mu jechuc jech chac c'u cha'al c'alal lic jch'untique. 12Jutuc xa sc'an xjelov batel li ac'ubaltique; ja' xa ta xtal li c'ac'altique. Ja' yu'un ac'o xa jcomtsantic spasbel yabtelal li ic' osile; ja' ac'o cabtelinbetic spasbel yabtelal li sac osile. 13La' quich' lec jmelol jamtic xijxanovutic jech chac c'u cha'al li boch'o chanov ta c'ac'altique. Mu me ja'uc te xbat avo'ntonic ta epal ve'el, ta uch'bajel, xchi'uc ta yacubel. Mu me xapas c'usi c'upil cha'ay abec'talic; mu me xamulivajic. Mu me xatsaquilan abaic ta c'op; mu me xti'etuc avo'ntonic. 14Ja' ac'o vinajuc stalel Cajvaltic Jesucristo ta atojolic; mu me ja'uc oy ta avo'ntonic spasel li c'usitic tsc'an abec'talique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\