Romanos 15

1Vu'utic ti oy xa stsatsal co'ntontique, ac'o jts'ictic c'u x'elanic ec li boch'otic mu'yuc to stsatsal yo'ntonique. Mu me ja'uc no'ox jpastic li c'usi lec chca'itic jtuctique. 2Li jujunutique ja' ac'o jpastic li c'usi ja' sventa slequilal yantique, ti ja' sventa tstsatsub o yo'ntonique. 3Yu'un li Cristoe mu ja'uc la spas li c'usi lec laj ya'ay stuque. Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Vu'un la jcuch scotol li chopolc'optael chayac'bicot li jchopolc'optavanejetique”, xi. 4Scotol li c'usitic ts'ibabil comele ja' sventa jchanubtaseltic, yu'un jech ch-ayin smuc'ul co'ntontic, jech chpat co'ntontic, jech jun co'ntontic ta jmalatic li c'usi ta jmalatique. 5Li Dios ti chijyac'butic smuc'ul co'ntontic, ti chispatbutic co'ntontique, ac'o yac' ti co'ol avo'ntonic acotolic jech chac c'u cha'al tsc'an li Cajvaltic Jesuse. 6Yu'un jech jun no'ox chac'ot ta acotolic; jun no'ox ac'opic chavalbeic slequilal li Diose, ja' li Stot Cajvaltic Jesucristoe. 7Jech tsc'an co'ol chac'uxubin aba acotolic jech chac c'u cha'al la xc'uxubinutic li Cristoe, yu'un jech ch-ich'at ta muc' li Diose. 8Chacalboxuc ava'yic, li Cristo Jesuse i'ay yac' sba ta yajtunel li boch'otic yich'ojic circuncisione, yu'un jech chac' c'otuc ta pasel li c'usi yalojbe ono'ox jmoltotactic ta vo'onee, jech ivinaj ti melel c'usi chal li Diose. 9Jech noxtoc, ja' sventa ac'o lic yich'ic ta muc' Dios ec li yanlum cristianoetic ta sventa ti ep chc'uxubinvan li Diose, yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios: “Ja' yu'un ta xcal batel ac'oplal ta stojol li yanlum cristianoetique, ta jq'uejinta li abie”, xi. 10Jech ts'ibabil noxtoc: “Yanlum cristianoetic, cuxetuc no'ox avo'nton achi'uquic li steclumal Diose”, xi ts'ibabil. 11Jech ts'ibabil noxtoc: “Yanlum cristianoetic, ich'ic ta muc' Dios acotolic, lumetic, q'uejintabeic slequilal Dios acotolic”, xi. 12Jech la sts'iba ec li j'alc'op Isaiase: “Ta to xlic loc'uc sq'uelum li Isaie. Ja' chlic sventain ec li yanlum cristianoetique. Li yanlum cristianoetique ja' chlic spat yo'ntonic o ta stojol”, xi. 13Li Dios ti jpatoj co'ntontic ta stojole ac'o yac'boxuc ep xcuxetel avo'ntonic, xchi'uc ac'o spas ta jun avo'ntonic ta sventa ti ach'unojique, yu'un jech ta sventa stsatsal Ch'ul Espíritu chc'ot lec ta avo'ntonic chamalaic li c'usi cha'ac'batique. 14Quermanotac, jch'unoj, jna'oj lec ti nojem xa ta avo'ntonic li slequil avo'ntonique, xchi'uc ti xavotquinic xa lec scotole, jech xu' xa avu'un talbat chataq'ui abaic ta jujuntal. 15Pero tsots co'nton jamal la jts'ibaboxuc tal ta carta li c'usi tsots sc'oplale, yu'un jech mu me xch'ay ta avo'ntonic. Yu'un yac'ojbun cabtel ta sventa slequil yo'nton li Diose. 16Vu'un yajtunelun Dios ta stojol li yanlum cristianoetique. Ja' cabtelinoj xcholel li Lequil A'yej yu'un Diose, yu'un jech xu' chc'otic ta smoton Dios li yanlum cristianoetique. Ja' smoton Dios ti toj lec chile, ti lecubtasbil xa yu'un li Ch'ul Espiritue. 17Ta sventa Cristo Jesús chcac' avilic ti toj xcuxet no'ox co'nton chca'ay ta sventa ti oy cabtel yu'un Diose. 18Yu'un ma'uc chcal c'usi jpasoj jtuc; ja' no'ox chcal c'usi la spas ta jventa li Cristoe, yo' jech la xch'unic Cristo yanlum cristianoetic ta sventa li jc'ope xchi'uc ta sventa li c'usitic la jpase, 19xchi'uc ta sventa li senyailtac, li sq'uelubiltac ivinaj ta sventa stsatsale, xchi'uc ta sventa svu'el li Espíritu yu'un Diose. Ja' jech ipuc batel cu'un li Lequil A'yej yu'un Cristoe. Ba'yuc la jliques ta Jerusalén; ts'acal lic jchol batel ta buyuc no'ox c'alal to lic'ot ta Ilírico banamil. 20Yu'un oy ono'ox ta co'nton ta jpuc batel Lequil A'yej ta stojol li boch'otic mu'yuc to ya'yojic sc'oplal Cristoe, yu'un mu jc'an ja' te ta jliques cabtel ec ti bu liquem xa yu'un yane. 21Ja' jech la jpas jech chac c'u cha'al ts'ibabil ta sc'op Diose: “Li boch'otic mu'yuc ono'ox xa'ibeic sc'oplale ja' ch-ac'bat yilic; li boch'otic mu'yuc ono'ox ya'yojique ja' ch-ac'bat ya'yic”, xi ts'ibabil. 22Ta sventa ti oy ta co'nton jech ta jpase, ep xa ta velta limacat ta be sventa chtal jq'ueloxuc. 23Pero li' ta orae ivu' xa cu'un li cabtel li'i. Ta sventa ti ep xa jabil oy ta co'nton chac tal jq'ueloxuc ca'ye, 24ja' yu'un c'alal me libat ta Españae, te ch-ech' jq'ueloxuc. C'alal me la jc'opan jbatique, me laj cac'be jbatic xcuxetel co'ntontique, ta jna' ti chacoltaicun batel c'alal chibate. 25Li' ta orae chibat ta Jerusalén yu'un chbat cac'be comel scoltaelic li yu'untac Diose. 26Yu'un li jch'unolajeletic ta Macedonia banamil xchi'uc li' ta Acaya banamile la stsobic c'usitic oy yu'unic sventa tscoltaic li yu'untac Dios te ta Jerusalén ti abul sbaique. 27Toj xcuxet no'ox yo'ntonic ti jech la spasique, yu'un oy yilic ta stojolic cha'yic. Yu'un laj xa yu'uninic ec li c'usitic chtun sventa sbatel osil ti ja' to'ox yu'un stuquic li israeletique. Ja' yu'un tsc'an chac'beic c'usi chtun yu'unic ec ta sventa ti c'u x'elan chcuxiic li' ta banamile. 28C'alal me la jpas li abtel le'e, me laj cac'beic comel taq'uin li jch'unolajeletique, te ch-ech' jq'ueloxuc c'alal me libat ta Españae. 29C'alal me lic'ot ta atojolique, ta jna' ti ep bendición yu'un Cristo chquich'tic ta jcotoltique. 30Ja' yu'un quermanotac, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe, xchi'uc ta sventa ti lec jc'anoj jbatic ta sventa li Ch'ul Espiritue, coltaicun me ta sc'opanel Dios ec. 31C'anbeic Dios ti mu me c'usi xispasbicun li jchi'iltac ta Judea banamil ti mu'yuc yich'ojic ta muc' Cajvaltique, xchi'uc ti lec ac'o ya'yic yu'untac Dios te ta Jerusalén c'alal chc'ot cac'beic li smotonic chquich'beic batele. 32Yu'un jech xcuxet no'ox co'nton chc'ot jq'ueloxuc me jech la sc'an li Diose. Jech xu' te ta jcux co'nton ta atojolic. 33Te ac'o xchi'inoxuc acotolic li Dios ti chispasbutic ta jun co'ntontique. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\