Romanos 4

1¿C'usi lec la sta ta sventa stuc li jmoltotic Abrahame? 2Ti ja'uc ta sventa yabtel jech lec i'ilat yu'un Diose, xu' tstoy sba ti jechuque. Pero ta stojol Diose mu xu' tstoy sba. 3Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Li Abrahame lec i'ilat yu'un Dios ta sventa xch'unojel yo'nton ta stojol Dios”, xi ts'ibabil. 4Jech chac c'u cha'al li boch'o ch-abteje mu ja'uc smoton chich' li stojole; yu'un ja' stojol yabtel. 5Yan li boch'o ma'uc ta sventa yabtel lec ch-ilat yu'un Diose, ti ja' no'ox chch'un li Boch'o xu' yu'un chch'aybe smul jpasmuliletique, le'e tuc' yo'nton ch-ilat yu'un Dios ta sventa xch'unojel yo'nton. 6Jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal David ta vo'one ti ja' toj xcuxet yo'nton li boch'o muc ta sventauc yabtel mu'yuc smul ch-ilat yu'un Diose. 7Jech laj yal: “Toj xcuxet yo'nton li boch'o ipasbatic xa perdón yu'un smulique, ti ich'aybat xa scotol li xchopolilique. 8Xcuxet no'ox yo'nton, yu'un mu xa x'ac'bat stoj smulic yu'un li Diose”, xi li Davide. 9¿Me ja' no'ox xcuxet yo'nton li boch'otic yich'ojic circuncisione, o me jech xcuxet yo'ntonic ec li boch'otic mu'yuc yich'ojic circuncisione? Yu'un laj xa ca'itic ti ta sventa xch'unojel yo'nton tuc' yo'nton i'ilat yu'un Dios li Abrahame. 10¿C'usi ora ti jech tuc' yo'nton lic ilatuque? ¿Me yich'oj xa'ox circuncisión, o me mu'yuc to'ox? Mu'yuc to'ox yich'oj, ts'acal to laj yich' li circuncisione. 11C'alal laj yich' circuncisione, ja' senyail, ja' svinajeb laj yich' ta sbec'tal ti ta melel tuc' yo'nton ilbil yu'un Dios ti c'alal mu'yuc to'ox chich' circuncisione, yu'un jech ja' stotic chc'ot ec li jch'unolajeletic ti mu'yuc yich'ojic circuncisione. Jech tuc' yo'nton ch-ilatic yu'un Dios ec ta sventa li xch'unojel yo'ntonique. 12Jech noxtoc ja' stotic chc'ot ec li boch'otic yich'ojic circuncisión me mu ja'uc no'ox spatoj yo'ntonic yu'un li circuncisión yich'ojique, me ja' jech oy xch'unojel yo'ntonic jech chac c'u cha'al li Abraham ti c'alal mu'yuc to'ox chich' circuncisione. 13Li Abrahame ma'uc ta sventa la xch'unbe smantal Dios ti i'albat ti ch-ac'bat sventain sbejel banamil xchi'uc smomnich'nabtaque. Ja' ta sventa ti tuc' yo'nton i'ilat ta sventa xch'unojel yo'ntone. 14Ti ja'uc ta sventa ta jch'unbetic smantal Dios ti chij'ac'bat li c'usi albil sc'oplale, mu'yuc stu chc'ot xch'unojel co'ntontic ti jechuque. Jech noxtoc mu xu' chc'ot ta pasel chquich'tic li c'usi albil sc'oplale. 15Yu'un li smantaltac Diose ja' no'ox chac' ilinuc Dios ta jtojoltic. Ti manchuc oy li mantaletique, mu'yuc ta jbajbetic smantal Dios ti jechuque. 16Ja' yu'un li smomnich'nab Abrahame ta sventa no'ox xch'unojel yo'ntonic xu' chc'ot ta pasel chich'ic li c'usi yaloj ono'ox Diose, yu'un jech ac'o vinajuc ti ta slequil no'ox yo'nton chac' li Diose. Ma'uc no'ox xu' chich'ic li boch'otic yich'ojbeic smantaltac Diose; ja' jech xu' chich'ic ec li boch'otic jech xch'unojic jech chac c'u cha'al li Abrahame, yu'un ja' totil ic'ot cu'untic jcotoltic. 17Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Vo'ot stotot ep ta chop cristianoetic chac'ot cu'un”, x'utat yu'un li Diose. Ja' li Dios ti oy xch'unojel yo'nton ta stojole, ti xu' yu'un ta xcha'cuxes li boch'otic chamenique, xchi'uc ti xu' yu'un chac' ayinuc li c'usitic mu'yuc to'oxe. 18Li Abrahame jun yo'nton la smala, ac'o me sna'oj ti mu xa xnich'naje, pero la xch'un. Jech ja' totil ic'ot yu'un ep ta chop cristianoetic jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Diose: “Jech to yepal ta xbat amomnich'nab”,, x'utat. 19Mu'yuc bu xlaj xch'unojel yo'nton ta smalael, ac'o me laj ya'ay sba ta sbec'tal ti xco'laj xa xchi'uc chamene, xchi'uc ti jutuc xa mu chloc' ta vo'vinic (100) jabile, xchi'uc ti mu ono'ox sna' x'alaj ec li Sarae. 20Muc spas ta tsots yo'nton, muc xlo'ilaj yo'nton ta sventa li c'usi i'albat yu'un Diose. Yolbaj to itsatsub lec yo'nton ta sventa ti j'ech'el la xch'une, jech laj yalbe slequilal li Diose. 21Yu'un c'otem lec ta yo'nton ti xu' yu'un tspas scotol ta svu'el Dios li c'usitic i'albate. 22Ja' yu'un tuc' yo'nton i'ilat yu'un Dios ta sventa li xch'unojel yo'ntone. 23Mu ja'uc no'ox sc'oplal Abraham ti ts'ibabil ta sc'op Dios ti tuc' yo'nton i'ilat yu'un Diose; ja' jc'oplaltic ec. 24Yu'un jech tuc' co'ntontic chijyilutic Dios ec, vu'utic ti oy xch'unojel co'ntontic ta stojol li Boch'o la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesuse, ja' li Cajvaltique. 25Ja' ti i'ac'at ta milel ta scoj jmultique, xchi'uc ti icha'cuxesat loq'uel ta smuquinal ta sventa mu'yuc jmultic chijyilutic Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\