Romanos 7

1Quermanotac, li vo'oxuque xana'ic c'u x'elan li mantaletic li' ta banamile. Xana'ic ti ja' sventainoj li cristiano ti c'alal cuxul li' ta banamile. 2Jech chac c'u cha'al jun ants ti nupinem ta sventa leye, chucul c'otem o ti c'alal cuxul li smalale. Pero me icham li vinique, colem chcom; mu'yuc xa ich'bil ta venta. 3Pero me tsa' yan vinic ti c'alal cuxul to li smalale, jmulavil ants xi sc'oplal. Pero me icham li smalale, mu'yuc xa ich'bil ta venta chc'ot. Me chnupin xchi'uc yan vinique, mu xa x'albat ti ja' jmulavil antse. 4Ja' jech lijc'ot ec, quermanotac. Ta sventa ti ja' icham li Cristoe, jech lijchamutic o ta sventa li mantaletique, yu'un jech xu' chbat jtatic yan boch'o chispasutic ta mantal, ja' li boch'o icha'cuxi loq'uel ta smuquinale, jech ja' xa chlic tuncutic yu'un li Diose. 5C'alal ja' to'ox te oyutic ta spasel li jchopol taleltique, li smantal Dios laj ca'itique yo'to laj yac' abtejuc ta co'ntontic li c'usi chopol ti ja' no'ox chijyic'utic batel ta ch'ayele. 6Yan li' ta orae chamenutic xa ta sventa li mantaletic ti ja' to'ox pasbilutic ta mantal yu'une. Colemutic xa, jech xu' xa ja' chijtunutic yu'un Dios ta sventa li ach' jtalel la jtatic ta sventa Ch'ul Espiritue; ma'uc xa ta sventa li poco' mantaletic ti ts'ibabil comel ta vune. 7¿C'usi xu' chcaltic? ¿Me yu'un ja' mulil li smantal Diose? ¡Ma'uc! Yu'un li vu'une mu xcotquin c'usi mulil ti manchuc oy li smantaltac Diose. Ti manchuc chal ta smantal Dios, “Mu me xpich'etuc avo'ntonic” xie, mu jna' me toj tsots mulil ti xpich'et co'nton ti jechuque. 8Pero li mulile tsots laj yac' sujel ti c'alal jech laj ca'ay ta mantaletique, yo'to ijulov ta jtojol laj ca'ay li xpich'etel o'ntonale. Yu'un c'alal mu'yuc to'ox chca'ay li mantaletique, li mulile xco'laj to'ox xchi'uc chamen laj ca'ay. 9C'alal mu'yuc to'ox chca'ay li mantaletique, lec cuxulun laj ca'ay. Pero c'alal laj ca'ay li mantaletique, xco'laj xchi'uc icuxi lec li mulile; vu'un licham o laj ca'ay. 10Li smantaltac Dios ti sc'oplal ja' chiyac'bun jcuxlejale, yo'to chiyac'un ta lajel. 11Yu'un li mulile tsots laj yac' sujel ti c'alal ital li mantaletique, jech la slo'laun, jech ta sventa smantal Dios chibat ox ta ch'ayel. 12Ac'o jna'tic, li smantaltac Diose ja' ch'ul mantal ta melel. Li c'usitic yaloje toj tuc' xchi'uc toj lec. 13Pero li c'usi leque ¿me yu'un ja' ic'ataj ta j'ac'vanej ta lajel? ¡Mo'oj! Le'e ja' yabtel li mulile, yu'un jech ac'o vinajuc ti ja' mulile. Ja' no'ox yu'un li mulile ja' la stunes c'usi lec ti jech ic'ot ta jventa li lajele. Yan li mantaletique ja' laj yac' ta ilel ec c'u to x'elan xchopolil li mulile. 14Yu'un ta jna'tic ti ja' yu'un Dios li mantaletique; yan li vu'une beq'uet no'ox quich'oj. Ja' yu'un mozoinbilun o yu'un li mulile. 15Ja' yu'un mu xca'ibe smelol li c'usi chc'ot ta pasel cu'une. Yu'un mu ja'uc chc'ot ta pasel cu'un li c'usi ta jc'an ta jpase; ja' chc'ot ta pasel cu'un li c'usi chopol chquile. 16Ta sventa ti ja' chc'ot ta pasel cu'un li c'usi mu jc'an jpase, jech ta jna' o ti lec li mantaletique. 17Ja' yu'un ti me jech chc'ot ta pasel chac le'e, muc vu'cun xa ti jech ta jpase; ja' yabtel li mulil li' sventainojune. 18Yu'un ta jna' ti me jutuc mu'yuc jlequil o jchi'uc li jbec'tal li'i, ac'o me oy ta co'nton ta jpas li c'usi leque, pero mu xu' cu'un spasel. 19Yu'un mu ja'uc chc'ot ta pasel cu'un li c'usi lec ti ja' ta jc'an ta jpase. Ja' chc'ot ta pasel cu'un li c'usi chopol ti mu ja'uc ta jc'an ta jpase. 20Me ja' chc'ot ta pasel cu'un ti bu mu jc'an jpase, muc xa vu'cun ti jech ta jpase; ja' yabtel li mulil ti li' sventainojune. 21Quiloj xa ti jech chc'ot ta pasel cu'une. Ac'o me ta jc'an ta jpas li c'usi leque, pero ja' xa'ox li' oy ta jtojol li c'usi chopole. 22Ta yut co'ntone toj lec chca'ay li smantaltac Diose. 23Pero oy yan mantal lec cha'ay ec li jbec'tale. Ja' yu'un ja' tscontrain sba xchi'uc li yan mantal oy ta jol co'ntone. Li mantal lec cha'ay jbec'tale ja' chac' ti ac'o smozoinun li mantal yu'un li mulil li' sventainojbun jbec'tale. 24¡Toj abul jba! ¿Boch'o chiscoltaun ta sventa li jbec'tal sventa lajele? 25Bats'i coliyal Dios ti ja' la scoltaun ta sventa li Jesucristoe, ja' li Cajvaltique. Ja' jech ic'ot ta pasel cu'un. Li co'ntone ja' tsc'an chch'unbe smantal li Diose. Pero li jbec'tale ja' chch'unbe smantal li mulile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\