Romanos 8

1Ja' yu'un li' ta orae, mu'yuc xa sc'oplal chbatic ta tojob mulil li boch'otic oyic xa ta stojol Cristo Jesuse. 2Yu'un li mantal yu'un Espíritu ti chac' jcuxlejaltic ta sventa li Cristo Jesuse, ja' la scoltautic loq'uel ta sventa li mantal yu'un mulil xchi'uc lajele. 3Yu'un oy c'usi muc xvu' ta sventa li mantaletic ta scoj ti mu'yuc stsatsal li jbec'taltique, ja' yu'un la stac tal Xnich'on li Diose. Laj yac'be yich' sbec'tal jech chac c'u cha'al li jbec'taltic ti snainoj mulile, yu'un jech ac'o scontrain li mulile. Jech ta sventa sbec'tal ivu' yu'un laj yac' batel ta lajel li mulile. 4Jech xu' xa cu'untic ta jpastic c'usi tuc' jech chac c'u cha'al chal li mantaletique. Muc xa ja'uc ta jpastic li c'usi tsc'an jbec'taltique. Ja' xa ta jpastic c'usi tsc'an li Ch'ul Espiritue. 5Yu'un li boch'o ventainbil yu'un sbec'tale ja' te oy ta yo'nton tspas li c'usitic tsc'an sbec'tale. Yan li boch'o ja' xa ventainbil yu'un li Ch'ul Espiritue ja' te oy ta yo'nton tsnopilan c'usi tsc'an li Ch'ul Espiritue. 6Li boch'o ja' batem yo'nton snopel li c'usi tsc'an sbec'tale ja' sventa lajel. Yan li boch'o ja' chbat yo'nton snopel c'usi tsc'an li Ch'ul Espiritue ja' sventa chcuxi, xchi'uc sventa tspas ta jun yo'nton. 7Yu'un li boch'o ja' no'ox chbat yo'ntonic snopel c'usitic tsc'an sbec'talique, ja' tscontrainic li Diose. Yu'un mu xch'unic li smantaltac Diose, xchi'uc mu xu' yu'unic xch'unel. 8Ja' yu'un li boch'otic ja' no'ox tspasic c'usitic tsc'an sbec'talique, mu xu' lec ch-ilatic yu'un Dios. 9Pero li vo'oxuque mu xa ja'uc chapasic c'usi tsc'an li abec'talique; ja' xa chapasic c'usitic tsc'an Espíritu yu'un Dios me te xa nacal ta avo'ntonique. Yu'un li boch'o mu'yuc yich'oj li Espíritu yu'un Cristoe ma'uc yu'un Cristo. 10Me te xa nacal ta avo'ntonic li Cristoe, chacuxiic sbatel osil, yu'un tuc' xa avo'nton chayiloxuc li Diose, ac'o me chcham li abec'talic ta scoj ti jech icom ta sventa li mulile. 11Me te xa nacal ta avo'ntonic li Espíritu ti la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesuse, ja' jech ta xcha'cuxesboxuc ec li abec'talic ti stalel chchame. Ti jech ta xcha'cuxesboxuc abec'talique, ja' ta sventa li Espíritu yu'un Dios te oy ta avo'ntonique. 12Ja' yu'un, quermanotac, oy ep quiltic. Pero ma'uc oy quiltic ta stojol li jbec'taltique, yu'un ja' ac'o jpastic li c'usi tsc'ane. 13Yu'un me ja' chapasic li c'usi tsc'an abec'talique, ja' sventa lajel. Yan me ja' chavaq'uic chamuc ta sventa Espíritu li c'usi tsc'an abec'talique, ja' sventa chacuxiic. 14Yu'un scotol li boch'otic ja' chtojobtasatic yu'un li Espíritu yu'un Diose, ja' xnich'nab Dios. 15Yu'un ti laj avich'ic Ch'ul Espiritue ma'uc sventa chtic'van ta mozoil yu'un ac'o oyuc xi'el chava'yic yan velta jech chac c'u cha'al ta vo'onee. Laj avich'ic Espíritu sventa chac' c'otanic ta Xnich'on Dios, ja' yu'un ja' ta sventa ti “Tati” xcutic xa li Diose. 16Jech noxtoc li Ch'ul Espiritue ja' chac' jna'tic ta co'ntontic ti ta melel xnich'nabutic xa Diose. 17Me xnich'nabutic xa Diose, jech oy xa ta jventatic chquich'betic ec li c'usi oy yu'une. Jech chac c'u cha'al laj yich' ba'yuc li Cristoe, ja' jech ta xquich'tic ec, yu'un co'ol ta jts'ictic vocol jech chac c'u cha'al la sts'ic li Cristoe, jech co'ol jlequil cutsil chijc'ot jchi'uctic noxtoc. 18Scotol li jvocoltic li'i ta jna' lec ti mu xco'laj xchi'uc li lequilal ta jtatic ta ts'acale. 19Ta ono'ox xc'ot ta pasel. Yu'un scotol li c'usitic spasoj Diose ja' no'ox smala-malaic ec c'usi ora ch-ac'at ta ilel li boch'otic xnich'nab Diose. 20Yu'un li c'usitic spasoj Diose isoc scotol. Pero mu yu'unuc jech la sc'an stuc; ja' jech la sc'an li Diose. Pero yac'ojbe spatubil yo'ntonic, jech oy to c'usi tsmalaic. 21Yu'un tsta yorail chcolic loq'uel ta svocolic ec li c'usitic spasoj Diose, jech mu xa xc'a'ic, mu xa soquic, yu'un co'ol tsta slequilal yutsilalic xchi'uc li xnich'nab Diose. 22Yu'un scotol li jujuchop c'usitic spasoj Diose ta jna'tic ti toj c'ux svocol cha'yic c'alal to tanae. Ja' jech x'ayetic ta svocolic o batel jech chac c'u cha'al jun ants ti x'ayet ta xc'uxul xch'ut c'alal yu'un xa ta xcuxe. 23Ma'uc no'ox stuquic ti oy svocolique. Ja' no'ox jechutic ec li vu'utique, ac'o me quich'ojtic xa li Ch'ul Espíritu ti ja' sliqueb ac'bilutic li c'usi chc'ot quich'tique, ja' jech toj c'ux jvocoltic ec ti c'alal ta jmalatic chvinaj ti xnich'onutic Diose, ti c'alal chlaj sc'oplal svocol li jbec'taltique. 24Yu'un ta sventa jun co'ntontic ta jmalatic ti jech colemutic xa chca'itique. Yu'un me quilojtic xa li c'usi ta jmalatique, muc xa malaeluc tsc'an. Yu'un me quilojtic xae, ¿c'usi stu cu'untic ta jmalatic? 25Yu'un ja' ta jmalatic li c'usi mu'yuc to quilojtique, jech tsc'an mu x'ech' co'ntontic, mu xijlub ta smalael. 26Ja' no'ox jech ec li Ch'ul Espiritue ja' chiscoltautic yu'un mu'yuc c'usi xu' cu'untic, mu jna'tic c'u x'elan lec ta jc'opantic li Diose. Pero li Ch'ul Espiritue ja' tsva'an sba ta jcoltaeltic, x'oc'olet tsjelubtasbe Dios li c'usi mu xa jna'tic c'uxi ta alele. 27Pero li Dios ti chil c'usi oy ta co'ntontique sna'be c'usi oy ta yo'nton li Ch'ul Espiritue. Sna' ti ja' tsc'anbe yu'untac Dios jech chac c'u cha'al tsc'an stuc li Diose. 28Ja' yu'un, scotol li boch'otic sc'anojic Diose, ti ic'bilic ta sventa ti jech oy ta yo'nton stuque, ta jna'tic ti ja' sventa slequilalic scotol li c'usi chc'ot ta pasele. 29Yu'un li boch'otic vo'one ono'ox yotquinoje, vo'one st'ujoj noxtoc. Snopoj ti co'ol chc'otic jech chac c'u cha'al li Xnich'one. Ja' yu'un li Xnich'one ja' ba banquilal chc'ot yu'un scotol li jch'unolajeletique. 30Li boch'o st'ujoj ono'oxe laj yic' ta stojol. C'alal laj yic' ta stojole, la slecubtas. C'alal la slecubtase, yac'ojbe xa slequilal yutsilal laj ya'ay. 31¿C'usi yan xu' chcaltic ta sventa scotol le'e? Me jech oy yo'nton ta jtojoltic stuc li Diose, ¿boch'o xu' chiscontrainutic? 32Yu'un c'alal ta mero Xnich'on mu'yuc la sjalanbutic; laj yac' ta milel ta jcojtic jcotoltic. Me jech laj yac'butic li Xnich'one, ¿me yu'un ja' xa mu xijyac'butic ta slequil yo'nton noxtoc scotol li c'usitic yane? 33¿Boch'o xu' tstic'be smul li boch'otic t'ujbilic yu'un Diose, yu'un ja' Dios stuc la slecubtas? 34¿Boch'o yan xu' chac' jtoj jmultic, yu'un ja' icham ta scoj jmultic stuc li Cristoe? Ma'uc no'ox, icha'cuxi loq'uel ta smuquinal. Te xa oy ta sbats'ic'ob Dios; te chc'opoj cu'untic ta stojol li Diose. 35¿Boch'o xu' tspajes ti ep sc'anojutic li Cristoe? ¿Me xu' chpaj yu'un li uts'intaele, li tsatsal vocole, li nutsele, li vi'nale, ti mu'yuc jc'u'tique, li c'usi xi'bal sbae, xchi'uc li milele? 36Jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Vo'ot ta aventa ti scotol c'ac'al sc'oplal chilajcutic ta milele. Chapanbil jc'oplalcutic jech chac c'u cha'al chij ti chapajem xa chich' milele”, xi ts'ibabil. 37Pero scotol le'e lec tsalbil chc'ot cu'untic ta sventa li boch'o sc'anojutique. 38Yu'un j'ech'el jch'unoj o ti mu'yuc c'usi xu' tspajes ti jech mu xa xisc'anutic li Diose, me ja'uc li lajele, me ja'uc li cuxlejale, me ja'uc li j'almantaletique, me ja'uc li jpasmantal pucujetique, me ja'uc li its'inal pucujetique, me ja'uc li c'usi chc'ot ta pasel tana li'i, me ja'uc li c'usi ta to xc'ot ta pasel ta ts'acale. 39Me ta toyol, me ta olon, mu'yuc c'usi pasbil yu'un Dios ti xu' tspajes ti jech mu xa xisc'anutic o li Diose. Yu'un j'ech'el la sc'anutic o ta sventa li Cristo Jesuse, ja' li Cajvaltique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\