Romanos 9

1Li c'usi chcal li'i, ta sventa Cristo chcal ti ja' melele, mu'yuc chi'epalc'opoj. Li jol co'ntone tojobtasbil yu'un Ch'ul Espíritu, jech chiyac'bun jna' ti ja' melel c'usi chcale. 2Toj bats'i ep chcat co'nton; scotol ora xlaj xtu'p co'nton ta at-o'nton. 3Oy ta co'nton ti oyuc c'uxi vu'un xiloc' ta stojol li Cristoe, ti ja'uc ochicuc li jchi'iltac ta israelale, yu'un toj ep c'uxic ta co'nton, yu'un ja' mero jvinquilal, 4ja' mero israeletic, mero xnich'nab Dios ic'otic. Laj yilbeic lec xojobal li Diose; oy c'usi lec la xchapan Dios ta stojolic. Xchi'uc ja' i'ac'batic li smantaltac Diose; i'albatic c'u x'elan tstsob sbaic chich'ic ta muc' li Diose, xchi'uc i'albatic ti oy c'usi ch-ac'batic yu'un Diose. 5Ja' jun jmoltotcutic ta vo'one, ja' te iloc' ta stojolic li Cristoe; ja' mero sts'unubalic ic'ot. Ja' li Dios ti sventainoj scotol c'usitic oye, ich'biluc ta muc' ta sbatel osil. Jechuc. 6Ti jech mu xch'unique, mu yu'unuc ja' mu xc'ot sc'op li Diose. Ja' no'ox yu'un mu scotoluc israeletic ti ja' mero smomnich'nab Israel chc'otique. 7Jech noxtoc mu scotoluc smomnich'nab Abraham ti ja' mero smomnich'nab Abraham chc'otique. Yu'un jech ono'ox i'albat yu'un Dios li Abrahame: “Li xnich'nab Isaaque ja' amomnich'nab chquil”, x'utat. 8Jech chquiltic ti ma'uc ta sventa ja' mero smomnich'nab ta sventa sbec'tal ti ja' xnich'nab Dios chc'ote. Ja' no'ox mero momnich'naletic chc'ot li boch'o voq'uemic ta sventa ti jech yaloj Diose. 9Yu'un li c'usi yaloj Diose ja' jech chac li'i: “C'alal chital yan velta jeche' c'alal jabil jech chac li'i, oy xa'ox jun yunin querem li Sarae”, xi. 10Pero ma'uc no'ox le'e; c'alal la xchi'in loin yol li Rebecae, jun no'ox stotic li ololetique, ja' li jmoltotic Isaac ta vo'onee. 11C'alal mu'yuc to'ox chvoc' li ololetique, mu'yuc to bu chvinaj c'usi tspasic, me lec, o me chopol. Pero ti c'u cha'al ac'o vinajuc lec ti ma'uc ta sventa cabteltic chijyic'utic Diose, ti ja' ta sventa jech tsc'an stuc li boch'o chiq'ue, 12ja' yu'un jech laj yalbe li Rebecae: “Li banquilal avole ja' tspasat ta mantal yu'un li yits'ine”, xut. 13Ja' yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Ja' la jc'an li Jacobe; ja' la jbaj li Esaue”, xi. 14¿C'usi xu' chcaltic? ¿Me chcaltic ti mu'yuc tuc' c'usi tspas li Diose? ¡Mu jechuc! 15Yu'un jech ono'ox laj yalbe li Moisese: “Li boch'o ta jc'an ta jcoltae ta jcolta, li boch'o ta jc'an ta jc'uxubine ta jc'uxubin”, xut. 16Jech ma'uc ta sventa me tsc'an li boch'o chc'uxubinate, ma'uc ta sventa me chac' persa; ja' li boch'o tsc'an chc'uxubin stuc li Diose. 17Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios ti jech i'albat li Faraone: “La jtic'ot ta ajvalilal sventa ac'o avil c'u x'elan li jvu'ele, yu'un jech ac'o vinajuc batel jbi ta sbejel banamil”, x'utat. 18Ja' yu'un lec chvinaj ti xu' chc'uxubin boch'o tsc'an chc'uxubin li Diose; xu' tstsatsubtasbe yo'nton li boch'o tsc'an tstsatsubtasbe yo'ntone. 19Pero me oy boch'o jech chal: “¿C'u yu'un oy smul chil cristianoetic cha'e, yu'un mu'yuc boch'o xu' tsmacbe li c'usi oy ta yo'ntone?”, me xie, 20vo'ot li cristianoote, ¿c'usi avabtel ti jech chaval ta stojol li Diose? Li jbej bine ¿me xu' jech chalbe li yajvale: “¿C'u yu'un ti jech laj apatune?”, me xu' xut? 21Li jpatbine ¿me mu xu' yu'un tspas c'usi tsc'an yo'nton xchi'uc li ach'ele? Ta jvol no'ox ach'ele ¿me mu xu' tspat jbej bin ti tsots sc'oplal cha'ye, xchi'uc jbej bin ti mu'yuc tsots sc'oplal cha'ye? 22Ja' no'ox jech ec li Diose tsc'an ox chac' ta ilel ta ora ti chac'be stojol li mulile; tsc'an ox chac' ta na'el c'u x'elan li svu'ele. Pero te to la sts'icbe smulic li boch'otic chapal sc'oplal chich'ic ilintaele, ti chapal sc'oplalic sventa tojob mulile, 23yu'un jech chac' to ta ilel ti toj ep slequil yutsil yo'nton ta stojol li boch'otic chapal sc'oplal chc'uxubinatic, ti chapal ono'ox sc'oplalic yu'un Dios chilic lequilale. 24Ja' jc'oplaltic ec vu'utic ti ic'bilutic xae. Ma'uc no'ox li israeletique, ja' sc'oplalic noxtoc li yanlum cristianoetique. 25Yu'un jech ono'ox laj yal Dios ta svun li Osease: “Li boch'otic muc ja'uc jteclumale ja' jteclumal chc'otic. Li boch'otic muc c'anbilicuc cu'une ja' lec jc'anoj chc'otic”, xi. 26Jech ts'ibabil sc'oplalic noxtoc: “Li vo'oxuque muc jteclumalucoxuc, x'utatic, pero jech chlic albaticuc: Vo'oxuc xnich'naboxuc cuxul Dios”, xi sc'oplalic, xi li Diose. 27Li Isaiase jech ono'ox laj yal ta sventa li israeletique: “Ac'o me ja' to jech yepalic jech chac c'u cha'al yi' ta ti' nab, pero scomelal xa no'ox chcolic. 28Yu'un li Cajvaltique chc'ot ta pasel yu'un ti tspas yabtel li' ta sba banamile; lec ts'acal ta spas, ta anil ta xc'ot ta pasel yu'un”, xi li Isaiase. 29Jech laj yal noxtoc li Isaiase: “Ti solel mu'yucuc xa chiscomtsanbutic jts'unubaltic li Cajvaltic Dios ti tspas ta mantal scotol te ta vinajele, ja' xa jech oyutic jech chac c'u cha'al Sodoma ti jechuque; co'olutic xa jech chac c'u cha'al Gomorra ti jechuque”, xi. 30¿C'usi xu' chcaltic un? Li yanlum cristianoetic ti mu'yuc ono'ox ta yo'nton tsa'ic ti tuc' yo'nton ch-ilatic yu'un Diose, ja' xa la staic. Tuc' xa yo'nton ic'otic ta sventa xch'unojel yo'ntonic. 31Yan li israeletic ti ja' no'ox batem yo'ntonic lec ch-ilatic yu'un Dios ta sventa mantaletique, ja' mu'yuc la staic o. 32¿C'u yu'un ti muc staique? Yu'un ja' ibat yo'ntonic ta mantaletic; ma'uc ibat yo'ntonic ta sventa xch'unojel yo'ntonic. La snopic ti ta sventa yabtelic lec ch-ilatique, ja' yu'un te ech' sbosi yacanic ta ton ti ja' sventa sbosiubil yacanic li boch'otic mu xch'unique. 33Yu'un jech ono'ox ts'ibabil: “A'yo ava'yic, te ta xcac' ta Sión li ton sventa sbosiubil acanile, ja' li ton sventa tsyalesvan ta lume, yan li boch'o chich' ta muq'ue mu alticuc chac'be sba q'uexlal”, xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\