1 Corintios 4

1Te ja'exe, jichuc me c'oemotic ta awo'tanic te bit'il yaj-at'elotic nax te Cristoe, te ay ta jwentatic yaq'uel ta nopel te muquen c'op chapal yu'un te Diose. 2Ta ora to, te mach'a ay ta swenta spuquel te sc'op Diose, ya sc'an te jun nax yo'tan ya yat'elin spuquele. 3Ja'uc me to, ma'yuc sc'oplal ta co'tan te bi quilel ya awilonic te ja'exe soc te bi quilel ya yilonic uuc te chajbanwanejetic li'to ta balumilale. Soc te jo'one, ma jwentauc yalel te bi quilel ayone. 4Melel ma'yuc bila amen jpasoj ya caiy ta co'tan, ja'uc me to, ma xcal te ma'yuc te jmule. Ja' ay ta swenta yalel stuquel te Cajwaltic te bi quilel ya yile. 5Jich yu'un, ma me xjelawex ta c'op te ja'exe, yu'un ma to sta sc'aalelal ta alel te bi yilel yat'el juju-jtule. Maliyaic te bi ora ya xtal te Cajwaltique. Ja' me ya yac' ta ilel ta jamalal ta saquil q'uinal stuquel te bila muquen aye, soc ya me yac' ta na'el te bila jnopoj ta co'tantique. Jich yu'un juju-jtulotic, ya me yalbotic lec jc'oplaltic te Diose. 6Quermanotac, te bit'il la calix jba ta ejemplo soc te Apolose, ta swenta xc'uxul co'tan ta atojolic, swenta yu'un yacuc ana'ic a te ma xju' ya xjelawex yu'un te bila ts'ibubile. Yu'un jich ma ba ya atoyesbeyic sc'oplal te jtule soc ma ba ya ap'ajic te yane. 7¿Mach'a la yalbat te cajalat yu'un te yantique? ¿Ay bal bila ay awu'un te ma ac'bilucate? Soc teme ja' yac'ojbat spisil te Diose, ¿bistuc te toyol nax q'uinal ya awaiy yu'une? Melel ma atuqueluc te la awejt'ese. 8Ma'yuquix falta ya awaiyic, jc'ulejexix. Acuyoj abaic ta muc' ajwalil. Ju'ix awu'unic te ja'exe; in te jo'otique, la awijq'uitayotiquix jilel. Co'tanuc te ochemuquex ta ajwalil ta melel, swenta yu'un jich me ya xju' ya joinex ta ajwalil uuc. 9Jich c'oem ya caiy ta co'tan, te Diose ta slajibal to la yac'otic ta jpuc-c'op. Jich c'oemotiquix te bit'il mach'atic chajbajix sc'oplalic ta milele, yu'un jich c'oemotic te jchajp nax ya yilotic spisil te mach'atic ayic ta balumilale, ja' te ch'ul abatetic soc te ants-winiquetique. 10Cuybilotic ta bol, ta swenta te Cristoe. Yan te ja'exe, ay ap'ijilic ta swenta Cristo. Te jo'otique, ma'yuc quiptic. Yan te ja'exe, bayal awipic. Ayex ta ich'el ta muc' yu'un te ants-winiquetique. Yan te jo'otique, p'ajbilotiquix. 11Xjajch'ibal to tel caiyojtic wi'nal soc taquinti'il, soc ma'yuc jc'u'-jpac'tic. Te jo'otique pac'bilotic ta majel, soc ma'yuc bay junajem jnatic ta lec. 12Soc lubenotiquix ta at'el ta jc'abtic. Ayotic ta bolc'optayel, ja'uc me to, ya jc'anbeytic bendición ta stojolic. Bayal jwocoltic ta uts'inel yu'unic, ja'uc me to, cujch'em cu'untic. 13Ya sbolc'optayotic, ja'uc me to, lec ya jsujt'esbeytic sc'opic. Jich c'oemotic ja' to c'alal ora to, te bit'il sts'ubil c'a'palotic yu'un te balumilale, te ma'yuc sc'oplal ta jc'axele. 14Te bit'il jich la jts'ibubeyexe, ma yu'unuc ya jq'uexlaltesex. Yu'un ya jtac'uyex te jichex ta co'tan te bit'il cal-jnich'an te bayal c'ux ta co'tane. 15Manchuc teme ay lajunmil (10,000) jp'ijubteswanejetic awu'unic ta swenta te Cristoe, ja'uc me to, ma tsoboluc te atatique. Ja' nax atatonic c'oem ta swenta xch'uunjel awo'tanic ta stojol Cristo Jesús, te bit'il jajch' ach'uunic te lec yach'il c'op ta jwenta. 16Jich yu'un ya calbeyex wocol te ya me anopbonic te co'tane. 17Ja' swentail te la jticunbeyex tel te Timoteo, te jun yo'tan ta stojol te Cajwaltique. Jich c'oem ta co'tan te bit'il jnich'an te c'ux ta co'tane. Ja' me ya yac'beyex juluc ta awo'tanic te bila la cac' ta nopel soc te bit'il at'ejone. Yu'un yiloj spisil te bit'il ya caiy p'ijubteswanej ta bay spisil te jch'uunjeletique. 18Ja'uc me to, ay cha'oxtulex te atoyoj abaique, yu'un acuyojic te ma ba ya xtal quilexe. 19Teme jich ya sc'an te Cajwaltique, ya me xtal quilex ta ora. Tey me ya quil a teme ay bila ya xju' awu'unic yalele, o teme ja' nax te atoyoj abaique. 20Melel te bit'il ay ta ajwalinel te Diose, ma ta swentauc nax c'op aiyej. Ja' ta swenta yu'el te Diose. 21¿Bila ya ac'anic? ¿Ja' bal ya ac'anic te ya xtalon soc jwajch'e, o ja' te ya xtalon soc xc'uxul co'tan soc te yutsil co'tane?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\