1 San Juan 1

1Ya calbeyex sc'oplal te mach'a stalel ay ta xjajch'ibale. La caiybeytic stojol te sc'ope soc la quiltic ta jsitique, melel la jna'beytic sba te bi yilele soc la jpictic ta jc'abtic te C'opil te ay cuxinel ta swentae. 2Ac'ot ta ilel te cuxinele. Te jo'on soc te jo'taque la quiltic. Ja' testigo c'oemon yu'un soc te jo'taque. Ja' ya calbeyex awaiyic sc'oplal te cuxinel sbajt'el q'uinale, te sjoinej sba soc te Tatil te chicnajix ta jtojoltique. 3Ja' ya calbeyex awaiyic te bila quilojtic soc te bila caiyojtic stojole, swenta yu'un jich me jun nax ya xc'ootic ta jpisiltic, jich nix te bit'il jun nax ayotic soc te Dios Tatile soc uuc te Snich'ane, ja' te Jesucristoe. 4Jich la jts'ibubeyex spisil in to swenta yu'un ts'acal ya xbujts'naj awo'tanic ta lec yu'un. 5Ja' in sc'op Dios to, ja' la yac'botic jnoptic te Jesucristoe. Ja' te ya calbeyex awaiyic: Te Diose, ja' saquil q'uinal, ma'yuc ijc' q'uinal ta swenta stuquel. 6Teme ya caltic te jun ayotic soc te Diose, teme ja' yacotic ta spasel te bila swenta te ijc' q'uinale, yacotic nax ta lot abi. Yu'un ma ba yacotic ta spasel te bila melele. 7Yan teme ayotic ta bay te saquil q'uinale, jich bit'il ja' saquil q'uinal stuquel te Diose, jich jun nax ayotic ta jpisiltic abi, soc jich ya spocbotic spisil jmultic ta xch'ich'el te Jesucristoe, ja' te Snich'an te Diose. 8Teme ya caltic te ma'yuc jmultique, jtuqueltic nax yacotic lo'laybel jbajtic abi, yu'un ma'yucotic tey ta bay te bila melele. 9Yan teme jamal ya caltic te jmultique, jna'ojtic stojol te jich ya spasbotic perdón te Diose, soc ya spocbotic loq'uel spisil ta jten te sbolil co'tantique. Yu'un toj yo'tan soc jun yo'tan stuquel te Diose. 10Yan teme ya caltic te ma'yuc jmultic jpasojtique, ja' jpas-lot ta jc'optic te Diose, soc ma ba c'oem ta co'tantic ta melel te sc'ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\