1 Tesalonicenses 1

1Jo'on Pabloon soc te Silvanoe te Timoteoe ya jts'ibubeyex in carta to, te jch'uunjelex ta lum Tesalónica, te jun ayex soc te Jtatic Dios soc te Cajwaltic Jesucristoe. Ac'a yac'beyex te yutsil yo'tan te Diose. Lamaluc me q'uinal ya awaiyic yu'un spisil ora. 2Spisil ora ya calbey wocol Dios ta awentaic, ya xjulex ta co'tan jujun buelta te ya jc'opon te Diose. 3Ja' ya xjul ta co'tan te bit'il ay xch'uunjel awo'tanic ta stojol te Jtatic Diose, soc te bit'il awac'oj abaic ta abatinel soc te xc'uxul awo'tanique, soc te bit'il jun awo'tan yaquex ta smaliyel te bi ora ya xtal te Cajwaltic Jesucristoe. 4Quermanotac te c'uxex ta yo'tan te Diose, jna'ojtic stojol te tsabilex yu'un te Diose. 5Melel te c'alal la jcholtic ta atojolic te lec yach'il c'ope, chicnaj te ma tojol c'opuc te c'o caltique. Melel yich'ojbey yu'el te Ch'ul Espiritue soc te ja' smelelil c'op stuquele. Ana'ojic stojol bit'il la jcoltaytiquex te c'alal ayotic ta atojolique. 6Te ja'exe la anopbotic te co'tantic, soc la anopbeyic yo'tan uuc te Cajwaltique. La awich'ic ta muc' te Sc'op Diose, manchuc teme la ata bayal awocolic ta controinel yu'une, soc la ataic bayal sbujts' awo'tanic yu'un ta swenta te Ch'ul Espiritue. 7Jich la awaq'uic ta ilel te bila lec ta stojol spisil te jch'uunjeletic te ayic ta bay sq'uinal Macedonia soc ta bay sq'uinal Acaya. 8Melel ja'ex ta awentaic te bit'il pujq'uemix bael te sc'op Cajwaltic ta bayuc, ma ja'uc nax ta Macedonia soc ta bay Acaya. Melel pujc' ac'oplalic ta bayuc te bit'il ay xch'uunjel awo'tanic ta stojol te Diose. Jich ma yejt'aluc te ya to caltic xan ac'oplalic te jo'otique. 9Ja'ic nix te ya yalbeyex ac'oplalic te bin nax awo'tanic la anajc'anotic te c'alal julotic ta atojolique, soc ora nax la awijq'uitayic xch'uunel te loc'ombaetique. La asujt'es awo'tanic ta stojol te Diose, soc ja' la awac' abaic ta abatinel yu'un te mero cuxul Diose. 10Soc yacalic ta yalel te bit'il yacalex ta smaliyel te ya xloc' tel ta ch'ulchan te Snich'ane. Ja' te Jesús te cha'cux tel ta bay te animaetique, soc te ya scoltayotic loq'uel ta tulan castigo te ya xtale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\