Hechos 3

1Jun c'aal te Pedro soc te Juane, moic bael ta templo ta sc'oponel Dios ta oxeb ora sts'ejbujel te c'aale. 2Ay jtul coxo-winic ta yayinab to, jujun c'aal ay mach'a ya x'ic'ot tel yu'un, soc ya x'ac'ot jilel ta bay ti'templo te T'ujbil Ti'nail sbiile, swenta yu'un ya sc'an smajt'an taq'uin yu'un te mach'atic ya x'ochic ta temploe. 3Te coxo-winic la yil te Pedro te Juane te c'alal yacalic ochel bael ta temploe. Jich jajch' yal wocol te yacuc x'ac'bot smajt'an taq'uin. 4Te Pedro soc te Juan la yilbeyic sit te coxoe. Jich la yalbeyic: —C'abuyawotic —xiic. 5Te winic la smaliy yil. La scuy te ay bi ya x'ac'bot yu'unique. 6La yal te Pedroe: —Ma'yuc plata soc ma'yuc oro cu'un te ya cac'bate. Te bila ay cu'une, ja' me ya cac'bat. Ta swenta sbiil te Jesucristo te Nazarete, jajch'an, beenan —xi' te Pedroe. 7Soc la stsacbey jajch'el ta swa'el sc'ab. Ora nax a tulanaj xchebal te yacane soc la yich' yip te snuc' yacane. 8Te winique wil jajch'el ta ora, soc jajch' ta beel. Jich la sjoin ochel ta templo te Pedro te Juane. Yac ta beel ta wilel, soc yac ta yalel wocol ta stojol te Diose. 9Spisil te lume la yilic te yac ta beel soc ta yalbel wocol te Diose. 10La sna'beyic sba, ja' te mach'a ya xnajc'aj ta c'anbajel ta bay ti'templo te T'ujbil Ti'nail sbiile. Jchajp nax la yilic a, soc xiwic nax yu'un te bila c'ot ta pasele. 11Te coxo-winic te colemixe, jc'axel lac'al ta stojol te Pedro te Juane. Spisil te lume animal talic ta bay te Scorredor Salomón sbiile. Bayal ayan yo'tanic ta c'axem to xan yu'un. 12C'alal jich la yil te Pedroe, jajch' sc'opon te lume: —Israeletic, ¿bi yu'un te yan sba ya awilic in to? ¿Bistuc te ya ana'liyotique? ¿Acuyojic bal te jo'otic la jcoltaytic in winic to? ¿Yu'un bal ya acuyic te jo'otic cu'eltic soc te bit'il lec jch'uunejtic Dios te la cac'tic beenuque? 13Ja' te Dios yu'un Abraham, Isaac, Jacob te ja' Dios yu'un te antiguo jme'-jtatique, la yaq'uix ta ich'el ta muc' te Snich'ane, ja' te Jesús te la awaq'uic ta c'abale. Te c'alal c'an yich' coltayel yu'un te Pilatoe, te ja'exe ma la ac'anic. 14Ma la awaq'uic ta coltayel stuquel te mach'a lec ta winiquil te toj yo'tane. Ja' la awaq'uic ta coltayel bael te mach'a jmilawale. 15Jich la amilic te mach'a J'ac'cuxlejale, ja'uc me to, Dios la xcha'cuxes tel ta bay te animaetique. In te jo'otique, ja' testigootic yu'un. 16Ja' ta swenta Jesús te ayix yip yacan in winic to te awilojic soc te ana'ojbey sbae. Ta swenta xch'uunjel co'tantic ta stojol te Jesuse, jc'axel colemix in winic to, jich te bit'il yacalex ta yilele. 17“Quermanotac, jna'oj stojol te yu'un ma la ana'ic stojol te bila la apasique soc ma la sna'ic stojol uuc te jwolwanejetic cu'untique. 18Dios la sc'otes ta pasel te bila la yal ta namey q'uinal ta swenta sti' spisil te j'alwanejetic yu'un te ya xc'ax swocol te Cristoe. 19Jich yu'un sujt'esa awo'tanic ta stojol te Diose, soc ch'uunaic. Jich me ya stup'beyex te amulique. Jich me ya sta yorail te ya yac'beyex xan yip awo'tanic te Diose 20soc te ya me sticunbeyex tel te Jesús te ja' te Cristo awu'unic te neel albil sc'oplale. 21Ya sc'an te ya to x'ain xan ta ch'ulchan te Jesucristoe, ja' to teme la sta yorail yu'un Dios te ya xchajban ta yach'il spisil te bitic aye, melel jich nix yalojix ta swenta sti' te ch'ul j'alwanejetic yu'un te namey c'axic ta q'uinale. 22Jich bit'il te Moisés te la yalbey yaiy te namey q'uinal jme'-jtatique: “Te Cajwaltic te Dios cu'untique, ya me yac'beyex jtul j'alwanej te ya xchicnaj ta yolil te awermanotaque, jich te bit'il chicnajon ta awolilic te jo'one. Ja' me x'awich'beyic ta muc' spisil te bila ya yalbeyex awaiyique. 23Spisil mach'a ma xyaiybey stojol te sc'ope, ya me yich' bulel loq'uel ta slumal”, te xie. 24“Spisil te j'alwanejetic yu'un te Diose, c'alal ta Samuel ja' to ta yantic j'alwanejetic, xmelmon la yalbeyic tel sc'oplal te bila yaquix ta c'oel ta pasele. 25Ja'ex ya xc'ot ta awentaic te bila ya yal te j'alwanejetique soc ay ta awentaic te trato yaloj Dios ta stojol te antiguo jme'-jtatique, te jich la yalbey te Abrahame: “Ta swenta te ats'umbale, ya me yich' bendición spisil ta jchajp ants-winiquetic”, te xie. 26Te Dios la stsa te Yabate, soc la sticun tel ta atojolic, Dios la xcha'cuxes tel swenta yu'un ya yac'botic te bendicione, ja' te ya yac'botic quijq'uitaytic spasel te bila amene —xi' te Pedroe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\