Colosenses 4

1Soc ja'ex uuc te yajwalexe, ya sc'an te toj awo'tanic ta stojol te abatetic awu'unique. Sbelaluc me te bila ya achapic soque. Na'aic me uuc te ay Awajwalic ta ch'ulchane. 2Ma me x'acom abaic ta sc'oponel te Diose. Wiq'uiluc me asitic. Spisil ora albeyaic wocol yu'un spisil te bila yac'ojbeyexe. 3C'oponbotic me Dios uuc te jo'otique, swenta yu'un Dios me ya sjambotic be te ya jcholtic te sc'ope, soc te ya xju' ya caltic te muquen c'op yu'un te Cristoe. Ja' swentail te ayon ta chuquel yu'une. 4C'oponaic te Diose, te jamaluc ya yich' alel cu'un, jich nix te bit'il ya sc'an ya cale. 5Ya sc'an te ayuc sp'ijil awo'tanic te ya x'ainex ta yolil te mach'atic ma ba xch'uunejic te Diose. Ayuc me swentail te ya xc'ax c'aal awu'unic spisil ora. 6Mach'auc a te ya xc'opojex soque, lecuc me ya yaiybeyex te ac'opique. Ayuc me xchi'il jichuc ats'am te ac'opique, swenta yu'un ya me ana'ic bit'il ya asujt'esbeyic sc'op te juju-jtule. 7Te quermanotic Tíquicoe, te bayal c'ux ta co'tantique, soc te jun yo'tan yac'oj sba ta abatinel te la sjoinonix ta at'el ta swenta te Cajwaltique, ya me yalbeyex spisil te bi quilel ayon li'to. 8Ja' swentail te la jticunix tel ta atojolique, swenta yu'un ya me yalbeyex awaiyic te bi quilel ayotique, te jich me ya xmuc'ub q'uinal awaiyic yu'une. 9Sjoinej tel uuc te quermanotic Onésimo, te jun yo'tan ta stojol te Cajwaltique soc te bayal c'ux ta co'tantique, ja' nix te loq'uem tel ta awolilique. Ja'ic me te ya xcholbeyex awaiyic spisil te bila yac ta c'oel ta pasel li'to ta banti ayone. 10Te Aristarco te sjoinejon li'to te banti ayon ta chuquele, ya sticunbeyex spatjibal awo'tanic. Soc jich nix uuc te Marcose te snich'an stajun Bernabé. Te ja'exe la calbeyex mandal te bila ya sc'an ya apasic ta stojol te Marcose. Jich yu'un teme ya xba yilexe, junuc me awo'tanic ya awic' ta atojolic. 11Soc ya sticunbeyex spatjibal awo'tanic uuc te Jesuse te Justo yan sbiile. Ja'ic nax stuquelic in to te judio-ch'uunjeletic te la sjoinonic ta at'el ta yalel te bit'il ay ta ajwalinel te Diose. Soc bayal la smuc'tesbonic co'tan. 12Soc ya sticunbeyex spatjibal awo'tanic te Epafras, te abat yu'un Cristo te tey talem ta banti ayexe. Bayal ya sc'oponbeyex Dios spisil ora te junuc awo'tanic soc te jc'axeluc ya awac' abaic ta spasel te sc'anjel yo'tan te Diose. 13Jo'on testigoon yu'un te Epafrase te bit'il bayal ya sna'ex ta ba nax c'alal soc te quermanotactic te ayic ta lum Laodicea soc ta bay lum Hierápolis. 14Soc te Lucase te doctor te bayal c'ux ta co'tantique ya sticunbeyex spatjibal awo'tanic uuc, soc jich nix uuc te Demase. 15Albon spatjibal yo'tanic te quermanotactic te ayic ta lum Laodicea. Soc albon spatjibal yo'tanic uuc te Ninfas soc te jch'uunjeletic te ya stsobilay sba soc ta snae. 16Te c'alal la awiliquix te bila ts'ibubil cu'un ta cartae, ticunbeya bael ta stojol te jch'uunjeletic ta Laodicea swenta yu'un ya me yilic uuc te cartae. Soc te c'alal ya sticunbeyex tel uuc te carta te la jticunbey ta stojolique, ya me awaiyic stojol ta apisilic te bila caloj tey a. 17Ya me awalbon yaiy te Arquipoe te ya me yac' puersa ta sju'tesel te yat'el Dios te ac'bot ta swenta spasele. 18Ja' in to, ja' spatjibal xan awo'tanic cu'un jo'on te Pabloone te la jts'ibuy ta jc'ab jtuquel. Na'aic me te ayon ta chuquele. Te Diose ac'a yac'beyex te yutsil yo'tane. Jichuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\