Efesios 3

1Ja' swentail jo'on, te Pabloon, ayon ta chuquel ta swenta Cristo Jesús ta acajic ja'ex te jyanlumexe. 2La awaiyiquix niwan stojol te ja' ta swenta yutsil yo'tan Dios te la yac'bonix ta jwenta spuquel te sc'oplal colel ta atojolique. 3Dios la yac'bonix jna' te bila muquen ay ta yo'tane. Jich bit'il la jts'ibubeyexix cha'oxp'aluc. 4Teme la awilic te bila la calix tele, tey me ya ana'ic stojol a te ayix ta co'tan te bit'il ay sc'oplal Cristo te muquen ay ta neelal toe. 5Melel ta namey q'uinal tel jtul ma'yuc mach'a ac'bot sna' stojol te bila muquen aye. Yan ta ora to, ac'botix sna'ic ta swenta Espíritu te ch'ul jpuc-c'opetique soc te j'alwanejetique. 6Ja' bi ja' ta swenta te lec yach'il c'ope, te jyanlumetic pajal me ya yich'ic soc te judioetic te bila ya yac' te Diose. Jun nax sbaq'uetal ya me xc'otic ta spisilic, soc pajal me ya yich'ic te bila yaloj Dios ta swenta Cristo Jesús. 7Ja' swentail te ayon ta abatinel yu'un yalel in c'op to. Ja' jmajt'an yu'un Dios ta swenta yutsil yo'tan cu'un te bit'il yac ta at'el ta jtojol te yu'ele. 8Te jo'one peq'uel ayon yu'un spisil te mach'atic ch'ul lum yu'un te Diose. Ja'uc me to, ya jcholbey yaiyic te jyanlumetic te lec yach'il c'ope, ja' te sc'oplal te jelawen to xan ay yutsil yo'tan te Cristoe. 9Jich yac'ojbon ta jwenta te Diose, te ja' la xchicnantes spisil te bitic aye, te ya cac'bey sna' stojol spisil ants-winiquetic te bit'il ay sc'oplal te bila xchapoj ta yo'tane, te muquen ay ta yo'tan ta namey q'uinal tele. 10Jich c'otix ta pasel ta stojol te jch'uunjeletique, swenta yu'un spisil te mach'atic ay yu'elic soc te ay yat'elic ta ch'ulchan, ya me xc'o sna'beyic sba te sp'ijil te Diose. 11Jich la spas te Diose, te xchapoj ta yo'tan swenta sbajt'el q'uinal stuquel. Ja' la yac' c'otuc ta pasel ta swenta te Cajwaltic Jesucristoe. 12Soc ja' ta swenta Cristo te ya xju' ya xnoptsajotic ta stojol te Diose. Jun co'tantic ya x'ochotic tey a ta swenta bit'il te xch'uunjel co'tantique. 13Jich yu'un ya calbeyex wocol: Ma me xpejc'aj awo'tanic yu'un te bit'il ayon ta uts'inel ta awentaique, yu'un tey ya ata awutsilalic a te ja'exe. 14Ja' swentail te ya jquejan jba ta stojol te Stat te Cajwaltic Jesucristoe, 15te ja' ay ta swenta spisil ta jchajp te mach'atic ay yu'une, te ayic ta ch'ulchane soc te ayic ta balumilale. 16Ja' ya jc'anbey te Tatil te ya yac'beyex te yutsil sc'ulejale, soc te ya yac'beyex stulanil awo'tanic soc awu'elic ta swenta te Espíritu yu'une, 17soc te ya snainbeyex awo'tanic te Cristoe ta swenta te bit'il ay xch'uunjel awo'tanique. Soc te bit'il ismajemex ta lec soc te ay yip awo'tanic ta swenta te xc'uxul awo'tanique, 18jich me ya xju' awu'unic sna'el stojol ta lec soc spisil te mach'atic ch'ul lum yu'un Dios te jich sjamalul soc snajt'il soc sc'ubulil soc stoylejal te xc'uxul yo'tan cu'untique. 19Ja' te yacuc ana'ic stojol ta lec te bit'il ay te xc'uxul yo'tan cu'untic te Cristoe, c'axem to xan a te bitic ay ta na'ele, swenta yu'un jich me ts'acal ya awich'beyic yutsilal te Diose. 20Ta ora to, ac'a chicnajuc yutsilal ta bayuc te Diose. Ya xju' yu'un spasel spisil, c'ax jich te bit'il ya jc'anbeytique soc te bit'il ya jna'tique, ta swenta bit'il yac ta at'el te yu'el ta jtojoltique. 21Ac'a chicnajuc yutsilal te Cristo Jesús ta yolil te jch'uunjeletique soc ta lamalam bael ta sbajt'el q'uinal. Jichuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\