Hebreos 1

1Ta namey q'uinal Dios la sc'opon te namey q'uinal jme'-jtatic ta swenta te j'alwanejetic yu'une. Ma junuc nax buelta te la sc'opone, soc yanyan te bit'il la sc'opone. 2Yan ta ora to te slajibal c'aal ayotique, la sc'oponotiquix ta swenta te Snich'ane. Dios la spas ch'ulchan balumilal ta swenta te Snich'ane, soc ja' yac'ojbey yu'unin spisil te bitic aye. 3Ja' chican a te yutsil xojobil te Diose, soc ja' chican a te bi yilel ay soc yo'tan te Diose. Spisil te bitic aye ja' ipajemic a te yu'el sc'ope. Te c'alal ju'ix yu'un spoquel loq'uel a te jmultique, la snajc'an sba ta ch'ulchan ta swa'el sc'ab te Muc' Diose. 4Te Snich'an Diose c'axem to xan cajal ay stuquel a te bit'il ay yutsilal te ch'ul abatetique, melel cajal yutsil sbiil ac'bot yu'un te Diose te bit'il ay yutsil sbiil te ch'ul abatetique. 5Melel te Diose ma'yuc banti la yalbey jich jtuluc te ch'ul abate: “Te ja'ate, Jnich'anat. Ora to nax la cac' ta ilel te bit'il jo'on Atatone”, ma xiuc soc. Soc ma'yuc banti jich la yalbey sc'oplal: “Te jo'one ja' Stat ya xc'oon, soc ja' jnich'an ya xc'ot”, ma xiuc sc'oplal yu'un. 6Soc te c'alal tal ta balumilal te Sba Snich'ane la yal mandal: “Ac'a ich'otuc ta muc' yu'un spisil te ch'ul abatetic yu'un te Diose”, xi'. 7Yan te ch'ul abatetique jich la yalbey sc'oplalic: “Dios ya yac' te pajal c'oemic soc ic' te ch'ul abatetic yu'une, soc pajal c'oemic soc c'ajc' te yac ta tilel te abatetic yu'une”, xi'. 8Yan te Snich'ane, jich la yalbey sc'oplal: “Ja'at te Diosate, nacalat ta amuc'ul nactijib ta ajwalil sbajt'el q'uinal. Toj ya awaiy chajbanwanej soc te awat'ele. 9Ja' lec awo'tan yu'un te bila lec ta pasele, soc ya awilay te bila amene. Jich yu'un te Dios awu'une la yac'batix bayal sbujts' awo'tan, c'ax jich te bit'il ay sbujts' yo'tanic te ajo'taque”, xi'. 10Soc jich la yal xan: “Cajwal, ja'at la awac'bey yiptajib ta xjajch'ibal te balumilale, soc ja' yat'el ac'ab te ch'ulchane. 11Ya xlaj te ch'ulchan balumilale, yan te ja'ate atalel ayat sbajt'el q'uinal. Melel spisil ya xpocob jichuc c'u'ul-pac'al. 12Ya apac jichuc tsots, soc ya ajelontes jich bit'il mach'a ya sjeltay sc'u'. Yan te ja'ate, ma'yuc bi ora ya xyanajat, soc ma'yuc slajibal te awa'wilale”, xi' sc'oplal. 13Te Diose ma'yuc banti jich la yalbey te ch'ul abate: “Naclan ta swa'el jc'ab, ja' to teme la cac'bat apech' ta teq'uel te jayeb awajcontroe”, ma xiuc soc. 14Melel te ch'ul abatetique, abat nax yu'un te Diose. Ya xticunotic yu'un Dios ta scanantayel te mach'atic ya yich'ic coltayel yu'une.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\