San Juan 8

1[Yan te Jesús bajt' ta Wits Olivailtic. 2Ta yan c'aal ta sab cha'tal xan ta templo. Spisil lum noptsajic tel ta stojol. Jich la snajc'an sba. Jajch' ta p'ijubteswanej. 3Te jts'ibojometique soc te fariseoetique la yiq'uic tel jtul ants te yac ta mulwej taote. La stejc'anic ta comonsitil ta yolilic. 4Jich la yalbeyic te Jesuse: —Maestro, ja' in ants to yac ta mulwej te taote. 5Ya yal te mandalil yu'un te Moisese te ya yich' milel ta ch'ojel ta ton spisil antsetic te jich ya spasic te bit'il to. ¿Ja'xan te ja'ate, bi xaat yu'un uuc? —xiic. 6Te bit'il jich la yalbeyique swenta yiljibal yo'tan, swenta yu'un jich ya stac' ya slebeyic smul. Te Jesús la swujts'an sba ta sts'ibuyel lum ta sbic'tal sc'ab. 7Te bit'il yacalic ta jojc'oyele, te Jesús la stejc'an sba. Jich la yal: —Te mach'a ma'yuc smule ac'a ch'oj ta ton neeluc te antse —xi'. 8La swujts'an sba xan ta sts'ibuyel te lume. 9C'alal la yaiyic stojol te jich la yale, bayal caj sna'ulay ta yo'tanic te bit'il ay smulic ta spisilique. Jich juju-jtul loq'uic bael. Ja' sbabial loc' bael te mach'a mamalixe. Jich bajt'ic ta spisilic. Stuquel xanix jil te Jesuse soc te antse. 10Jich la stejc'an sba te Jesuse, la yil te ma'yuquix mach'a tey a, ja'xanix te antse. Jich caj yalbey ts'iin te antse: —Ants, ¿banti ay te mach'atic la yalbat amule? ¿Yu'un bal ma'yuc mach'a ju' yu'un te la yac'at ta lajele? —xi'. 11La yal te antse: —Ma'yuc jtuluc, Cajwal —xi'. Te Jesús la yalbey: —Te jo'one ma ba ya cac'at ta lajel uuc. Ta ora to baan, ma me xale xan te amule —la yut bael.] 12Te Jesús cha'c'opoj xan. Jich la yal: —Jo'on J'ac'-saquil-q'uinalon yu'un te balumilale. Jich yu'un te mach'a ya st'unone, ma ba ya xbeenix ta ijc' q'uinal, ayix xcuxlejal ta swenta te saquil q'uinale —xi' te Jesuse. 13Te fariseoetique la yalic: —Atuquel nax ya awal ac'oplal ta testigo. Jich ma xju' te ya jch'uuntic te bila ya awale —xiic. 14La yal te Jesuse: —Manchuc teme jo'on ya cal jc'oplal ta testigoe, ja'uc me to, smelelil te bila ya cale. Melel jna'oj te bay talemone soc jna'oj te bay ya xboone. Yan te ja'exe ma x'ana'ic te bay talemon soc te bay ya xboone. 15Te ja'exe ya alebeyic smul yan ta swenta nax te bi yilel ya awilique. Yan te jo'one ma'yuc mach'a ya calbey smul. 16Ja'uc me to, teme ay mach'a ya calbey te smule, yu'un nanix smelelil a te bila ya cale. Yu'un ma jo'ocon nax jtuquel te bila ya cale, melel jich ya yal uuc te Jtat te la sticunon tele. 17Ts'ibubil jilel ta bay te mandalil awu'unique te ya sc'an ya yich' ch'uunel awu'unic ta puersa teme ay cheb testigoetic te pajal sc'opique. 18Jich te jo'one ja' testigo ayon, soc ja' yan testigo cu'un te Jtat te la sticunon tele —xi' te Jesuse. 19Jich yu'un la yalbeyic: —¿Banti ay te atate? —xiic. La yal te Jesuse: —Te ja'exe ma x'ana'bonic jba soc ja' nanix jich ma x'ana'beyic sba uuc te Jtate. Teme ya ana'bonic jbae, ja' nix jich ya ana'beyic sba uuc te Jtate —xi'. 20Jich la yal ta p'ijubteswanej te Jesús ta bay nopol yawil smajt'an Dios ta templo. Ja'uc me to, jtul ma'yuc mach'a yal sc'ab ta tsaquel, yu'un ma to sta te yoraile. 21Te Jesús la xcha'yalbey yaiyic xan: —Te jo'one ya xboon. Ya aleonic, ja'uc me to, acuchoj amulic ya xlajex. Te banti ya xboon te jo'one, ma xju' ya xbaex tey a te ja'exe —xi'. 22Te judioetique la yalbey sbaic: —¿Yu'un bal ya xba smil sba te la yal te ma stac' ya xbootic tey a ta banti ya xbajt'e? —xiic. 23La yal te Jesuse: —Te ja'exe li' ayex to ta alan. Yan te jo'one, talemon ta cajal jtuquel. Te ja'exe ayex ta swenta in balumilal to. Yan te jo'one, ma swentaucon in balumilal to. 24Ja' swentail te la calbeyex te acuchoj amul ya xlajexe. Teme ma x'ac'an ach'uunic te jtalel ayone, acuchoj amulic ya xlajex —xi'. 25La yalic: —¿Mach'aat a jiche? —xiic. La yal te Jesuse: —La calbeyex ta xjajch'ibal to tel. 26Soc ay to bayal ac'oplalic te ya calbeyexe soc sc'oplal uuc te awat'elique. Te mach'a la sticunon tele melel te bi ya yale. Te bi ya cal li'to ta balumilale, ja' nix te bila caiyoj stojol yu'une —xi'. 27Ma la sna'ic stojol te ja' la yalbey sc'oplal te Tatile. 28Ja' swentail te jich caj yalbey yaiyique: —Te c'alal ya ajijp'anic te Nich'anile, tey me ya ana'ic stojol te mach'aon a te jo'one. Soc ya me ana'ic te ma jtuquel-o'tanuc nax te bila ya jpase. Ja' nax ya cal stuquel te bila yac'ojbon jnop te Jtate. 29Te bit'il sticunejonix tel te Jtate, ma ba pijt'emon yu'un. Sjoinejon te Jtate, yu'un ja' nax ya jpas te bila lec yo'tan yu'un —xi'. 30C'alal jich la yal, tsobol mach'a la xch'uunic te Jesuse. 31Jich yu'un te Jesuse la yalbey te judioetic te xch'uunejiquixe: —Teme jc'axel ya awac' ta awo'tanic te jc'op la calbeyexe, jich me jnopojelex cu'un ta melel abi. 32Jich me ya ana'ic te bila melele. In te bila melele, ja' ya yaq'uex ta libre —xi'. 33La yalic: —Te jo'otique ja' sts'umbalotic te Abrahame. Jtul ma'yuc bay ochotic ta mosoil yu'un ta namey tel. ¿Bit'il ay a te ya awalbotic te libre ya xc'ootique? —xiic. 34Jesús la yalbey: —Jamal ya calbeyex, spisil mach'a ya sleulay smul, ja' ay ta mosoil yu'un te mulile. 35Te mach'a ay ta mosoile, ma'yuc sna stuquel. Yan te mach'a ja' snich'an te yajwal nae, stalel ay sna stuquel. 36Jich yu'un teme ya yaq'uex ta libre te Nich'anile, libre me ya xc'oex yu'un ta melel. 37Jna'oj stojol te ja' sts'umbalex te Abrahame. Ja'uc me to, ya ac'an amilonic, yu'un ma xawac' ta awo'tan te jc'ope. 38Ja' ya cal te bila yac'ojbon quil te Jtate. Yan te ja'exe, ja' ya apasic te bila yalojbeyex te atatique —xi'. 39La yalic: —Te jo'otique ja' jtatic te Abrahame —xiic. Jesús la yalbey: —Te yu'unuc anopojbeyic yo'tan te Abrahame, jich nix awat'el ya apasic te bit'il yat'el Abraham te jichuque. 40Ja'uc me to, ya ac'an amilonic, manchuc teme la calbeyex te bila melel yac'ojbon quil te Diose. Te Abrahame ma'yuc jich la spas stuquel. 41Yan te ja'exe, jich nix awat'el ya apasic te bit'il yat'el te atatique —xi'. La yalic: —Te jo'otique ma ba ayinemotic ta swenta mulwej, melel jun nax te jtatique ja' te Diose —xiic. 42Te Jesús jich la yalbey yaiyic: —Te meleluc te ja' atatic te Diose, c'ux ya awaiyonic te jichuque, melel te jo'one talemon ta stojol te Diose te bit'il li' ayon to. Ma jtuquel-o'tanuc te talone. Ja' la sticunon tel te Diose. 43¿Bi yu'un te ma xc'ot ta awo'tanic te bila ya calbeyexe? Yu'un ma x'ac'an awaiybonic stojol te jc'ope. 44Te ja'exe, ja' atatic te pucuje, soc ya sc'an awo'tanic ya apasic te bila ya sc'an yo'tane. Te pucuje milawal ta xjajch'ibal to tel stuquel. Ma'yuc stuul ta yo'tan te bila smelelile, yu'un ma'yuc bila melel te ay ta yo'tane. Te c'alal ya spas lote, ja' ya yal te bila stalel ay ta yo'tane. Melel jpas-lot nanix stuquel a, soc ja' static spisil te jpas-lotetique. 45Yan te jo'one, ja' ya cal te bila melele. Ma x'ac'an ach'uunbonic. 46¿Ay bal jtuluc ja'ex ya atabonic te jmule? Teme smelelil te bi ya cale, ¿bistuc ma xach'uunbonic jiche? 47Te mach'atic yu'un te Diose, ya yaiybeyic stojol te sc'ope. Yan te bit'il ma yu'unuquex te Diose, jich ma x'ac'an awaiybeyic stojol te bila ya yale —xi' te Jesuse. 48La yalic te judioetique: —Melel xcaltic, pajalat soc samariaetic soc ay pucuj ta awo'tan —xiic. 49La yal te Jesuse: —Ma'yuc te pucuj ta co'tane. Ja' nax ya cac' ta ich'el ta muc' te Jtate. Yan te ja'exe, ma'yuc jc'oplal ta awo'tanic. 50Ma yu'unuc ya jle ich'el ta muc', ja'uc me to, ay Mach'a yo'tan te ya yac'on ta ich'el ta muq'ue soc ja' ya xchajbanwan stuquel. 51Jamal ya calbeyex, te mach'a ya yich' ta muc' te bila ya cale sbajt'el q'uinal ma xyil te lajele —xi'. 52La yalic te judioetique: —Ta ora to chican ta lec te ay pucuj ta awo'tane. Te Abrahame soc te j'alwanejetic yu'un te Diose spisil lajic. Te ja'ate ya awal: “Te mach'a ya yich' ta muc' te bi ya cale, sbajt'el q'uinal ma xlaj”, te xaate. 53¿Yu'un bal cajalat yu'un te jtatic Abrahame? Laj te Abrahame. Lajic uuc te j'alwanejetique. ¿Ja'xan te ja'ate, mach'a ya acuy aba a? —la yutic. 54La yal te Jesuse: —Teme jo'on ya cac' jba ta ich'el ta muq'ue, xujt' ma'yuc swentail. Ja'uc me to, ja' ya yac'on ta ich'el ta muc' te Jtate, te ja' nix Dios awu'unic ya awalique. 55Ja'uc me to, ma x'ana'beyic sba. Yan te jo'one, ya jna'bey sba. Te yacuc cal te ma jna'bey sbae pajal jpas-lototic ta jpisiltic te jichuque. Ja'uc me to, ya jna'bey sba ta mero melel. Soc ja' ya quich' ta muc' te bila ya yale. 56Te namey q'uinal jtatic Abrahame bin nax sbujts' yo'tan yu'un te la sta yorail te talon ta balumilale. La yil te bit'il talone, jich bayal bujts'naj yo'tan yu'un —xi'. 57Te judioetique jich la yalbeyic te Jesuse: —Ma to ayuc lajuneb yoxwinic (50) ja'wil awa'wilal. ¿Bit'il ay a te la awil ya awal te Abrahame? —xiic. 58La yal te Jesuse: —Jamal ya calbeyex, te c'alal ma to xchicnaj a te Abrahame, jtalel nanix ayon jtuquel a —xi'. 59Jich yu'un la stsaquic ton xch'ojic a te Jesuse, ja'uc me to, la snac' sba. Loc' ta templo. C'ax ta yolilic. Jich bajt'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\