Filemon 1

1Jo'on Pabloon te ayon ta chuquel ta swenta te Cristo Jesuse soc te quermanotic Timoteo, ya jpatbat awo'tan ja'at, Filemón, te bayal c'uxat ta co'tan, te joy jbajtic ta at'el ta swenta te Cristo Jesuse. 2Soc ya jpatbey yo'tanic te quermanatic Apia soc te quermanotic Arquipo, te joy jba soc ta stsalel te pucuje, soc te jch'uunjeletic te ya stsob sbaic ta anae. 3Ac'a yac'beyex yutsil yo'tan te Jtatic Diose soc te Cajwaltic Jesucristoe. Lamaluc me q'uinal ya awaiyic yu'un spisil ora. 4Spisil ora ya xjulat ta co'tan te c'alal ya jc'opon te Dios ta yalel wocol. 5Yu'un caiyoj stojol te bit'il ay xc'uxul awo'tan ta stojol te mach'atic ch'ul lum yu'un te Diose, soc te ay xch'uunjel awo'tan ta stojol te Cajwalic Jesuse. 6Ya jc'oponbat Dios, te bit'il ya apucbey sc'oplal te xch'uunjel co'tantique, te yacuc xc'ot ta awo'tan ta lec te bit'il ay sc'oplal spisil te bendición te ayix ta jwentatic yu'un te Cristo Jesuse. 7Bayal sbujts' co'tantic yu'un te xc'uxul awo'tane soc muc'uben co'tan ya caiy yu'un, soc ja' nix ta awenta te ja'ate, quermano, te bujts'najemix yo'tanic te mach'atic ch'ul lum yu'un te Diose. 8Jich yu'un ay bi ya jc'an te ya calbat wocol yu'un te ya apasbone. Ta swenta Cristo ya xju' ya calbat mandal te bila ya sc'an ya apase, 9ja'uc me to, ja' lec te ja' ya calbat wocol ta swenta xc'uxul co'tan. Te jo'on Pabloon, te mamalonixe soc te ayon ta chuquel ta swenta te Cristo Jesuse, 10ya calbat wocol yu'un te Onésimo, te jnich'an ta stojol Dios, te joinej li'to ta banti ayon ta chuquele. 11Ta neelal to c'alal ay ta mosoil awu'un te Onesimoe, ma ba tuun awu'un. Yan ta ora to ya xtuunix awu'un te ja'ate soc uuc te jo'one. 12Jich la jticunbatix tel ta atojol. Ic'a me ta atojol. Ja' me la awic'onix ta awo'tan abi. 13La sc'an co'tan te yacuc quic' join li'to te jichuque, swenta yu'un ja' ajelol ta abatinel cu'un ya xc'ot te bit'il ayon ta chuquel ta swenta te lec yach'il c'ope. 14Ja'uc me to, ma jc'an te jich ya jpas teme ma jichuc awo'tan te ja'ate. Ja' ya jc'an te spasemal awo'tan ya acoltayone, ma ja'uc te ya jsujate. 15Ja' wan swentail te ay c'aal loq'uem ta atojol te Onésimo swenta yu'un jich me ya ajoin spisil ora. 16Ma jichuquix te bit'il amosoe, yu'un yan xan lec c'oemix ta ora to: Ja' awermanoix ta stojol Dios te bayal c'ux ta awo'tane. Te jo'one bayal c'ux ta co'tan ya caiy. In te ja'ate, ya sc'an te c'ax to xan jich c'ux ya awaiy ta awo'tan atuquel. Melel ma ja'uc nax awabat te winique, ja' awermanoix ta stojol te Cajwaltique. 17Jich yu'un, teme quermano jbajtic ta swenta xch'uunjel co'tantic, ic'a me ta atojol, jich te bit'il ya awic'on te jo'one. 18Teme ay bila amen spasojbat jilele soc teme ay sbet awu'une, jo'on me ya jtojbat ta spisil. 19Te jo'on Pabloon ya me jtojbey te sbete. Ya me awil te jo'on ta jc'ab la jts'ibuy jtuquel in to. Ya me jtojbey, manchuc teme ay abet cu'un uuc te ja'ate, ja' nix te acuxlejale. 20Jich yu'un quermano, jich me xapasbon ta swenta bit'il ach'uunej te Cajwaltique. Bujts'nantesbon co'tan ta swenta bit'il quermano jbajtic ta stojol te Cristoe. 21La jpasbat tel te june yu'un xch'uunej co'tan te ya ach'uun spasel te bila la calbate. Ya jna' te c'ax jich ya apas te bit'il la calbate. 22Soc ya me achajbanbon uuc te banti ya xc'o ainucon awu'une, melel ay ta co'tan te ya stsacbeyex ac'opic te Dios swenta yu'un ya xtal quilexe. 23Ya sticunbat spatjibal awo'tan te Epafras, te pajal chuculon soc ta swenta te Cristo Jesuse. 24Soc uuc te Marcose, te Aristarcoe, te Demase, soc te Lucas te sjoinejon ta at'el ta spisilique. 25Ja' ac'a yac'bat bayal yutsil yo'tan te Cajwaltic Jesucristoe. Jichuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\