Romanos 10

1Quermanotac, toyol co'tan ta sc'oponel Dios yu'un te yacuc staic colel te israeletique. 2Jamal ya calbeyex ta atojolic te bit'il toyol yo'tanic ta stojol te Diose. Ja'uc me to, ma sna'ic te bit'il ya sc'an ch'uunel ta melel. 3Yu'un ma ba c'oem ta yo'tanic te bit'il toj ya x'ilotic yu'un te Diose. Stuquelic nax ya spas sbaic ta toj yo'tan ta sc'opic. Ma ba yich'ojic ta muc' te bila yaloj te Diose. 4Melel te Cristoe, ja' tal slajinbey sc'oplal te mandalile, swenta yu'un toj ya x'ilot yu'un Dios spisil te mach'atic ya xch'uunique. 5Melel te bit'il toj ya x'ilot yu'un Dios te mach'a ya xch'uun spasel te mandalile, jich la sts'ibubey jilel sc'oplal te Moisese: “Te mach'a ya xju' yu'un spasel te bila ya yal te mandalile, jich me ya xcuxin a”, te xie. 6Yan te bit'il toj ya x'ilot yu'un Dios te mach'a ay xch'uunjel yo'tane, jich la yal: “Ma me xawal ta awo'tan: ‘¿Mach'a me te ya xmo bael ta ch'ulchane?’, ma me xauquex”, te xie. (Ja' bi, “¿Mach'a ya yic' coel tel te Cristoe?”, xi' c'oem.) 7“Soc ma me jichuc xawal xaal: ‘¿Mach'a me te ya xco bael ta bay te xaabe?’, ma me xauquex”, te xie. (Ja' bi, “¿Mach'a ya yic' moel tel ta bay animaetic te Cristoe?”, xi' c'oem.) 8Ja'uc me to, ¿Bi ya yal te c'ope? Jich la yal ta jamal te Moisés: “Te sc'op Diose, nopol ayix ta atojol. Ayix ta awe soc ayix ta awo'tan”, te xie. Ja' me te Sc'op Dios te ya jcholtic, ja' te sc'oplal te xch'uunjel-o'tanile. 9Ja' bi, teme jamal ya awalic ta aweic te ja' Cajwaltic te Jesuse, soc teme ya ach'uunic soc awo'tanic te bit'il Dios la xcha'cuxes tel ta bay animaetic te Jesuse, jich me ya xcolex. 10Melel ta co'tantic ya jch'uuntic swenta yu'un jich toj ya yilotic te Diose. Soc ta quejtic ya caltic ta jamal te jch'uunejtic te Jesucristoe, swenta yu'un jich me ya xcolotic yu'un. 11Jich ts'ibubil jilel ta Sjun te Diose: “Spisil mach'a ja' ya xch'uun te Cristoe, ma sta q'uexlal yu'un”, te xie. 12Melel pajal sc'oplal te judioetic soc te jyanlumetique. Jun nax Yajwalic ta spisilic, melel pajal ya yac'bey bendición spisil te mach'atic ya yalbey wocol ta stojole. 13Jich te bit'il ts'ibubil jilele: “Spisil mach'a ya yalbey wocol ta stojol te Cajwaltique, jich me ya xcol yu'un”, te xie. 14Ja'uc me to, ¿bit'il c'an yalbeyic wocol te bit'il ma to bay xch'uunejique? ¿Soc bit'il c'an xch'uunic te bit'il ma to bay yaiyojic stojole? ¿Soc bit'il c'an yaiyic stojol teme ma'yuc mach'a ya xcholbot yaiyic yu'une? 15¿Soc mach'a c'an xcholic teme ma'yuc mach'a ticunbile? Jich bit'il ts'ibubil ta Sjun te Diose: “Jelawen yutsil te mach'atic ya xbeenic ta yalel te lec yach'il c'ope”, te xie. 16Ja'uc me to, ma spisiluc la yich'ic ta muc' te lec yach'il c'ope. Jich bit'il la yal te Isaiase: “Cajwal, ¿ay bal mach'a la xch'uunix te c'op la caltique?”, te xie. 17Jich yu'un, te xch'uunjel-o'tanile, ya xchicnaj ta swenta yaiyel stojol te sc'op Diose. 18Ja'uc me to, jich ya cal: “¿Yu'un bal ma ba yaiyojic stojol?”, xoon yu'un. Yaiyojic, te melel jich ya yal ta Sjun te Diose: “Ta swolol te balumilale pujq'uemix sc'oplal ta alel yu'unic; c'otix sc'oplal c'alal ta bay slajibal te balumilale”, te xie. 19Soc jich ya cal xan: “¿Yu'un bal ma ba sna'ojic stojol te israeletique?”, xoon yu'un. Ja' sbabial la yal te Moisese: “Jo'on me ya cac' jajch'uc sbic'tal awo'tanic ta swenta te jchajp lum te ma lumuc cu'un ta neelal toe. Ya me cac' ilinuc awo'tanic ta swenta jpam lum te ma'yuc bila ya xc'ot ta yo'tanique, xi' te Diose”, te xie. 20Soc jich la yal uuc te Isaiase: “La staoniquix te mach'atic ma la sleonique, soc la cac' sna'bonix jba te mach'atic ma la sjojc'oonique, xi' te Diose”, te xie. 21Soc jich la yalbey sc'oplal te israeletique: “Sjunal c'aal bechel jc'ab ta ic'aw ta stojol te lum te jch'ay-mandaletique soc te jcontroinwanejetique, xi' te Diose”, te xie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\