1 Timoteo 5

1Ja wi c'oli ja ma utz ta nqueban ja ta'i' tach'a'a' chique pan ekal, ma que'ach'olij ta, tabana' chique e cani' atata'. In chique ja c'ajola' tabana' chique e cani' awach tak alaxic. 2In chique ja nani' tabana' chique e cani' ate'. In chique ja xtani' chakaja' tabana' chique e cani' awana', ni majun nak ta nach'ob kaj chiquij pan awanma. 3Que'ato'o' ja malcani' ja recamnak chic cachajilal ja ni katzij wi' chi mta nto'o quixin. 4Pro wi c'o jun malca'n ec'o ral owi ec'o riy rumam eje'e' ri' queto'o' rxin, tiquilij tic'uxla'aj. Rjawaxic chi nurkaj chique chi eq'uittzinto in rmalari' tiquiya'a' rjil rc'axel chique ja quitata' quete' jari' nquic'utbej chi c'oli ja Dios pa tak canma. Ja wi queri' nqueban utz nerutz'at ja Dios in nquicot chiquij. 5Ja malca'n ja ni katzij wi' chi mta nto'o rxin quewa' nuban ri', nyuke' ruc'u'x ruq'uin ja Dios in ni nuban wi' oración chi pa k'ij chi chak'a'. 6Pro ja malca'n ja wi xa nuch'ob ja quicotemal xin rwach'ulew arja' camnak chwa Dios. 7Tabij chique ja malcani' chi nquinimaj ja xintz'ibaj ri' utzc'a ni majun nak ta nechapbexi. 8Rjawaxic chi ne'ato' ja rawach'alal in más chi na rjawaxic chi ne'ato' ja rec'o pan awochoch. Ja wi c'o jun maqueruto' ja rch'alal jari' nc'utbej chi mta ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin ja Jesucristo, arja' más na lawulo' chiquewach ja winak ja ma quiniman ta ja Jesucristo. 9In chique ja jule' chic malcani' ja necha'i chi xajutij ne'oqui chi nesamaj pa quicuenta ja kach'alal rjawaxic chi c'o chic sesenta quijuna' in xa e jujun ja quichajilal ecamnak. 10In rjawaxic chi nbix chique chi e utzlaj tak ixoki' in utz quiq'uittzixic ja cal quibanon, in quiya'on quiposada ja c'o rjawaxic chique, in ma quipokonan ta quilixic ja kach'alal cani' tre ja ch'ajoj cakan, in equito'on ja quitijon rpokonal in congana quic'utun ja cutzil chiquewach ja winak. 11Pro maxta que'acha' ja malcani' ja ma e rija' ta como eje'e' nquibij chi xajutij ne'oqui chi nesamaj pa quicuenta ja kach'alal in nquibij chi maquec'ule' chic pro chaka jalal tok nquech'ob chi nqueya' can ja samaj in nec'ule' chic jutij. Jari' il mac nqueban como quibij chi nesamaji in quibij chi maquec'ule' chic. 13In chakaja' xa neyojtaji, xa nebin chi tak jay. In ma ruyon tari' nqueban pro nqueban molon tak tzij in chakaja' nquemin qui' cuq'uin winak pa tak jay ja tok c'oli nbantaji, ne'eli nquibij jule' tzij ja ma yatal ta chique chi nquibij. Ja tzij nqueban xa ch'a'oj rc'amonto. 14Rmalari' tok nbij chawe, ja ngana anin quec'ule'e ja malcani' ja ma e rija' ta in queq'uittzini in tiquichajij chi utz ja cochoch in maxta tiqueya' lugar chique ja winak ja netzelan kaxin chi nokquitzijoj. 15Como ec'oli ja malcani' eje'e' quiya'on can ja utzlaj c'aslemal, xa e'uc'an chic rmal ja Satanás. 16Wi c'o jun kach'alal achi owi ixok ec'o rch'alal ixoki' malcani' jari' yatal trij chi neruto', mta moda xqueruya' ta chi rukul ja riglesia utzc'a ja riglesia ncowini neruto' ja malcani' ja mta nto'o quixin. 17Ja ranciano ja nechajini chi utz ja kach'alal eje'e' yatal chique chi congana lok' nena'i. In más chi na rjawaxic chi queri' nba̱n chique ja xajutij quimajon samaj tre ja rbixic ja utzlaj tzij xin Jesucristo in tre ja nequitijoj ja kach'alal. 18Como cani' nbij ja rtzobal Dios quewari': —Mta moda xticoj ta quibozal ja wacax tok quimajon rch'ayic ja trigo, ne'e. In nbij chic jutij quewari': —Ja rajsamajel ni yatal wi' tre chi ntoji. Queri' nbij. 19In chique ja ranciano wi c'o quil nbixi ja wi xa jun nbini chi c'o quil jari' ma tanimaj ta. Rjawaxic chi e ca'i' owi e oxi' nebini chi c'o quil. 20Pro jun anciano wi katzij chi c'o ril nuban in wi ni nuban wi' tach'a'a' tre pro chiquewach canojel ja kach'alal. Queri' naban utzc'a ja jule' chic nquixbej qui'. 21Jawa' ja xintz'ibaj ri' taya'a' pa cuenta in congana nban recomendar chawe maxta jun utz in jun itzel ta natz'at. In jawa' ja xinban recomendar chawe ri' Dios nutz'at in nutz'at chakaja' ja kajaw Jesucristo e rachbil ja ángel ja recha'on rmal. 22Ma que'aban ta nombrar ja kach'alal tre ja obra xin Dios ja wi ma awotak ta nak rbanic ja quic'aslemal como chaka jalal c'o jun quil nqueban in atat jun natijkalen cuq'uin. Tabana' cuenta ja rac'aslemal tre nojel ja naban. 23Como ja ratat tri' tri' natyawaji rmalari' ja tok nbij chawe, maxta xa ruyon raxya' ja natij pro tatija' jutz'it vino chakaja' xin apan. 24Ec'oli winak ja ni k'alaj wi' ja quil nqueban in jari' nek'alasani chi nekaj chipan ja juicio. Pro ec'o jule' chic ja ma k'alaj ta ja tok nqueban ja quil, c'amalo nech'obtaji. 25In queri' chique chakaja' ja utzlaj tak winak, ec'oli chique ja ni k'alaj wi' ja rutzil nqueban in ec'o jule' chakaja' ja ni majun nnabexi tok nqueban ja rutzil pro nerila' na jun k'ij tok xquek'alajini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\