Hechos 15

1Ec'o c'a jule' achi'i' e'elnakel chipan ja departamento Judea, ebenak pan Antioquía. Ja c'a tok xe'ekaji quemaj quitijoxic ja kach'alal, quewa' quibij chique ri': —Ja wi ma quixban circuncidar ja cani' bin can chake rmal ja Moisés chi nkaban jari' mta moda xtewil ta ja totajem xin Dios. Queri' quibij chique. 2Ja c'a Pablo in Bernabé eje'e' congana quech'a' chique ja rachi'i' ja tijonem ja nqueya', congana chi tzij queban cuq'uin rmal. Ja c'a tok q'uiswani ja Pablo in Bernabé e cachbil jule' chic kach'alal eje'e' xecha'i chi nebe pa Jerusalén cuq'uin ja rapóstol in anciano utzc'a chi nequichomij ja problema tre ja circuncisión. 3Queri' queban, xetakel cumal ja riglesia, xek'ax pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Fenicia in pa rcuenta Samaria chakaja'. Xa bar ta tri' nek'ax wi' ni nqueya' wi' rbixic chique ja kach'alal chi ja winak ja ma e aj Israel ta queya' can ja rojer tak costumbre ja quiniman nabey in yuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in ja kach'alal congana xequicot rmal. 4Ja c'a tok xe'ekaj pa Jerusalén xec'u̱l cumal ja rapóstol in anciano in cumal ja jule' chic kach'alal. Quemaj rcholic chiquewach nojel ja samaj ja xuban ja Dios tokori' tok xequiya'a' rbixic ja rtzobal chique ja winak ja ma e aj Israel ta. 5Pro ec'o jule' kach'alal e fariseo, eje'e' xeyictaji in quewa' quibij ri': —Ni rjawaxic wi' chi nekaban circuncidar ja kach'alal ja ma e kach aj Israel ta, ni rjawaxic wi' chi nkabij chique chi puersa nquinimaj ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés, xeche'e. 6Ja c'a rapóstol e cachbil ja ranciano eje'e' quemol qui' chi rch'obic rij rwach ja problema tre ja circuncisión, 7congana chi tzij queban rmal. Ja tok q'uiswani yictaji ja Pedro in quewa' xbij chique ri': —Wach'alal, bien ewotak chi ja nabey tok kamajto ja samaj ri' ja Dios arja' xinrucha' checojol, xinrutakel cuq'uin ja winak ja ma e aj Israel ta utzc'a chi xenya'a' rbixic chique ja utzlaj tzij xin Jesucristo utzc'a chi nyuke' quec'u'x ruq'uin. 8Ja Dios arja' bien rotak rwach ja kanma ja rok winak, xutakto ja rEspíritu Santo cuq'uin eje'e' ja cani' xuban ajoj chake nabey jari' xc'utbej chiquewach chi neruc'ul eje'e' chakaja'. 9Ja Dios arja' ma jun ta utz nutz'at in ma jun ta itzel nutz'at pro xa junan xuban chake chi ok ca'i' tinamit como arja' xch'ach'ojirsaj ja canma eje'e' chakaja' rmal ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 10Camic ¿nak c'a tre ja tok matenimaj ja rbanon ja Dios? Ja tok nebij chique ja kach'alal chi puersa nquinimaj ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés jari' cani' jun nimlaj ijka'm neya' chiquij. Ja c'a kati't kamama' eje'e' ma xecowin ta quinimaj ta ja ley in nixtac'a ajoj ta okcowinnak ta kaniman chakaja'. 11Pro ja rajoj bien kotak chi xa rmal ja rutzil ja nsipax chake rmal ja kajaw Jesucristo xa chewi' tok nkawil ja totajem xin Dios in queri' chique ja kach'alal ja ma e kach aj Israel ta chakaja'. Queri' xbij ja Pedro chique. 12Canojelal ja quimolon qui' chipan ja lugar mchita tzij nqueban. Queya' chic quixquin tre ja nbix chique cumal ja Pablo in Bernabé. Ja c'a Pablo in Bernabé eje'e' quemaj rcholic chiquewach nojel ja xuban ja Dios ja tok xuya' chique chi c'o jule' nimak tak milagro queban chiquewach ja winak ja ma e aj Israel ta. 13Ja c'a tok tzuri tzij cumal ja Pablo in Bernabé c'ac'ari' tzijon chic ja Jacobo, quewa' xbij ri': —Wach'alal, teya'a' ewxquin tre ja xtinbij chewe ri'. 14Ja kach'alal Simón Pedro arja' xuch'ob chikawach nak rbanic ja samaj ja xuban ja Dios chiquicojol ja ma e aj Israel ta ja tok majtajto ja samaj, ec'o jule' chique xerucha' chi xe'oc e tinamit xin Dios. 15Jari' bien nuc'am ri' ruq'uin ja tz'ibtal can cumal ja rojer tak profeta chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ja Dios ri': 16—Ja c'a tok xtibantaj cumplir nojel awa' wari' c'ac'ari' xquinmeloj chic jutij cuq'uin ja riy rumam can ja David chi quichomarsaxic. Ja camic e cani' jun templo ja benak chi tok'ulew, xa yojtajnak ja quic'aslemal. Pro anin nchomarsaj na ja quic'aslemal ja cani' nba̱n tre jun templo tok yojtajnak in nchomarsax chi na jutij. 17Queri' nban chique utzc'a chi ninquinimaj chic chakaja' ja winak ja rencha'on chiquicojol ja ma e aj Israel ta. 18Queri' nbij ja kajaw Dios in jari' ni rk'alasanto wi' ojer. Queri' nbij ja rtzobal Dios, ne'e ja Jacobo chique. In xbij chic chique: 19—Como queri' nbij ja Dios mejor ma quekanak ta ja winak ja ma e kach aj Israel ta ja neniman rxin ja Dios. 20Xarwari' nkaban, nkatakel rbixic cuq'uin chi ma tiqueti' ta ja ti'ij ja tzujun chiquewach cachbal tak winak owi chwach rachbal tak nakun. In jun chic, ma que'oc ta cuq'uin ixoki' ja ma e quixjayilal ta in ja rixoki' chakaja' ma que'oc ta cuq'uin ja rachi'i' ja ma e quichajilal ta. In jun chic, ma tiqueti' ta ja ti'ij ja wi ma elnak ta rquiq'uel ja chicop. In jun chic, ma tiqueti' ta ja quic'. 21Queri' nkabijel chique como ja ley xin Moisés ojer majtajnakto rbixic pa tak tinamit pro nojel tinamit. Nojel tak xula'nbal k'ij ni c'o wi' ja ley xin Moisés nsiq'uixi pa tak jay xin molbal ri'il kaxin ja rok aj Israel. Queri' xbij ja Jacobo chique. 22Ja c'a rapóstol e cachbil ja ranciano e cachbil chic canojel ja kach'alal eje'e' xa jun quech'ob, ec'o ca'i' kach'alal xequecha' chi nebe pan Antioquía, necachbilajel ja Pablo in Bernabé, jun Judas rubi' ja c'o chic jun rubi' Barsabás ne'xi, in jun chic Silas rubi'. Ja c'a Judas in Silas eje'e' nimak quek'ij chiquicojol ja kach'alal. 23C'ac'ari' banel jun carta, ya'el chique ja Pablo, quewa' bixel chipan ri': —Ajoj ja rok apóstol e kachbil ja ranciano e kachbil chic canojel ja kach'alal nkatakel rutzil ewach ja rix kach'alal ja ma ix aj Israel ta ja rixc'o pan Antioquía in pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Siria in pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Cilicia. 24Kach'alal, xurkaj rbixic kuq'uin chi ec'o jule' achi'i' ja xe'elel chikacojol, xebe ewq'uin xequibij chewe chi rjawaxic chi nixban circuncidar in puersa nenimaj ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Queri' quibij chewe, quicapujsaj ec'u'x in quesach ena'oj. Pro kach'alal, ma ajoj ta xoktako'el quixin. 25Rmalc'ari' ja tok kamol ki' in xa jun kach'ob, ec'o ca'i' kach'alal xekacha' chi nebe ewq'uin, necachbilajel ja chak'laj tak kach'alal Bernabé in Pablo. 26Ja Bernabé in Pablo c'o je'e quiya'on qui' pa camíc rmal ja kajaw Jesucristo. 27Ja Judas in Silas eje'e' ja ca'i' kach'alal ja nekatakel ewq'uin, eje'e' nech'obo chewach nak rbanic ja katz'iban chipan awa' jun carta ri'. 28Como ja rEspíritu Santo arja' nbini chi xa jun ca'i' punto ja rjawaxic chi nkaya' chi ekul in ma rubey ta xtikaya' ta cani' jun nimlaj ijka'm chewij in queri' nkach'ob ajoj chakaja'. 29Quewa' ja punto ja nkaban recomendar chewe ri', ma teti' ta ja ti'ij ja tzujun chiquewach cachbal tak winak owi chwach rachbal tak nakun. In jun chic, ma teti' ta ja quic'. In jun chic, mateti' ta ja ti'ij ja ma elnakel ta rquiq'uel ja chicop. In jun chic, ma quixoc ta cuq'uin ixoki' ja ma ewixjayilal ta in ixix ja rix ixoki' ma quixoc ta cuq'uin achi'i' ja ma ewachajilal ta. Ja wi nek'il ewi' chi rbanic ja c'a kabij chewe ri' jari' utz ja neban. Tebana' cuenta ewi', Dios ta xquixchajini. Queri' ja bixel chipan ja carta. 30C'ac'ari' xeta̱kel ja Pablo. Ja c'a tok xe'ekaj pan Antioquía xequemol ja kach'alal in quejach ja carta chique. 31Ja c'a kach'alal ja tok quisiq'uij ja carta congana xequicoti como congana yukbax quec'u'x rmal. 32Ja Judas in Silas eje'e' e profeta in congana paxbanem queya' chique ja kach'alal, quicowirsaj más quec'u'x chipan ja rtzobal Dios. 33Tri' xeq'ueje' na wi' jun tiempo. C'ac'ari' quech'ob chi nemeloji ja pa Jerusalén cuq'uin ja kach'alal ja retakyonpi quixin. Ja tok xajalal maja'n quebe bix chique cumal ja kach'alal: —Tebana' jutz'it cuenta ewi', Dios ta xquixchajini, xeche'xi. 34Pro ja Silas arja' xuch'ob chi nq'ueje' can na cuq'uin. 35Ja c'a Pablo in Bernabé eje'e' xeq'ueje' chi na pan Antioquía chakaja'. Eje'e' e cachbil jule' chic kach'alal xequitijoj ja winak in queya' rbixic ja rtzobal ja kajaw Dios. 36Xeq'ueje' na jun tiempo tri' pan Antioquía. C'ac'ari' ja Pablo xbij tre ja Bernabé: —Jo' chic jutij chi quik'iloxic ja kach'alal ja ma e aj Israel ta ja rec'o pa tak tinamit ja bar kaya' wi' rbixic ja rtzobal ja kajaw Dios. Jo' que'ekatz'ata' nak quibanon, ne' tre. 37Ja c'a Bernabé arja' nrajo' chi nquec'amel ja Juan ja c'o chic jun rubi' nbix tre Marcos ne'xi. 38Pro ja Pablo quewa' xbij tre ri': —Ma utz ta nkac'amel ja Juan como arja' xuban chake jutij xokruya' can pa Panfilia in ma xokrachbilaj chi ta tre ja samaj xin Dios ja xekabana', ne' tre. 39Congana quech'ob rij rwach nak nqueban tre ja Juan. Ja tok q'uiswani queban ca'i' rmal como ma junan ta nquech'ob tre. Ja Bernabé arja' xuc'amel ja Marcos, xe'oquel pa lancha, xebe chipan ja lugar rbina'an Chipre. 40Ja c'a Pablo arja' xcanoj ja kach'alal Silas. Ban oración pa quicuenta cumal ja kach'alal: —Dios ta xquixchajini, xeche'xi. 41C'ac'ari' xebe cuq'uin ja riglesia ja rec'o pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Siria in pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Cilicia, quicowirsaj más quec'u'x ja kach'alal chipan ja rtzobal Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\