Hechos 20

1Ja c'a Pablo tok quipaxin chic qui' ja tinamit arja' xersiq'uij ja kach'alal, xuya' can jule' paxbanem chique, xerk'etej can in be chipan ja departamento Macedonia. 2Ja tok xekaji ja pa Macedonia k'ax chipan ja tinamit je'e ja bar ec'o wi' ja kach'alal in congana xyukba' can más quec'u'x c'ac'ari' be chic pa Grecia. 3Ja c'a tok xekaji ja pa Grecia oxi' ic' q'ueje' chic tri'. Ja c'a tok tz'akati ja roxi' ic' rmal c'o jun rviaje xchomij, laj xoquel pa lancha chi nbe chic pa Siria. Pro chaka c'a jalal ja tok xekaj rbixic ruq'uin chi ec'o jule' rach tak aj Israel, eje'e' ncajo' nquechap. Rmalc'ari' ja tok ma xoquel ta chipan ja lancha, pa bey be wi', meloj chic jutij pa Macedonia. 4Ec'o jule' kach'alal xerachbilajel, quewa' quebi' ri', Sópater ja raj Berea, Aristarco rachbil Segundo ja re aj Tesalónica, Gayo ja raj Derbe in Timoteo. Ec'oli chakaja' ja Tíquico rachbil Trófimo ja re aj Asia. 5Eje'e' xenabeyaj chikawach nabey pro ja tok xe'ekaj chipan ja tinamit Troas tri' xokcaybej wi'. 6Ja c'a rajoj xoc'o can na ja nmak'ij ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin tokori' xokelel chipan ja tinamit Filipos, xokoquel pa lancha. Chi jo'o' k'ij xe'ekila' wi' ja kach'alal pa Troas in tri' xokq'ueje' wi' wuku' k'ij. 7Ja c'a xin domingo canojel ja kach'alal quemol qui' chi rtijic ja caxlanway ja nquinatbej rxin ja kajaw Jesús. Ja c'a Pablo tok quimolon chic qui' arja' xumaj quitijoxic. Ja tok xoc'o nc'ajak'a' c'a rmajon na quitijoxic como rchomin chic chi numaj chic jutij rviaje chi rcab k'ij. 8Congana k'ak' tzijil chipan ja cuarto pan oxi' piso ja bar quimolon wi' qui'. 9C'o c'a jun ala', Eutico rubi', arja' tz'ubul pa wantana. Como nim ja mensaje ja nuya' ja Pablo rmalc'ari' ja tok majtaj rmal waram ja rala'. Ja tok q'uiswani war kaj, tzakto ja c'a pan oxi' piso, ja tok queyic ni camnak. 10Ja c'a Pablo arja' kajto ruq'uin, jupe' trij, xk'etej in quewa' xbij ri': —Ma texbej ta ewi'. C'astaji ja rala', ne' chique ja kach'alal. 11C'ac'ari' jote' chic jutij ja Pablo chipan ja cuarto. Ja tok xekaj nojoj xuwech' ja caxlanway, xujach chique ja kach'alal in quetij. Ja c'a tok tijtaj cumal xumaj chic jutij tzij ja Pablo cuq'uin. Ja tok sakar kaj c'a tokori' tzuri tzij rmal c'ac'ari' be. 12Ja kach'alal eje'e' quec'amel ja rala' chi rochoch, congana nequicoti como c'astaji. 13Ja c'a Pablo arja' be chipan ja tinamit Asón, chi rkan be wi' pa bey. Ja c'a rajoj pa lancha xokbe wi', xoknabeyaj chwach ja Pablo in tri' pan Asón xekac'ama' pon wi' como queri' ja rchomin. 14Ja c'a tok xekila' pan Asón xoquel kuq'uin pa lancha in xokbe chipan ja tinamit Mitilene. 15C'ac'ari' xokelel chic tri' ja pa Mitilene, xokbe chic. Ja chi rcab k'ij xokekaj chwach ja tinamit Quío. Ja chi rox k'ij xokekaj chipan ja tinamit Trogilio ja c'o pa rcuenta Samos. Ja c'a chi rcaj k'ij xokekaj chipan ja tinamit Mileto. 16Ja c'a pa Efeso ma xokbe chi ta como ja Pablo arja' c'o rgana nbe chanim ja pa Jerusalén utzc'a chi nerbana' ja nmak'ij Pentecostés. Rmalc'ari' ja tok mta rgana xtibe ta más tiempo tre chipan ja departamento Asia. 17C'a c'o na ja Pablo pa Mileto ja tok xutak quisiq'uixic ja ranciano ja ne'uc'an quixin ja kach'alal ja rec'o pa Efeso. 18Ja c'a tok xe'ekaj ruq'uin quewa' xbij chique ri': —Ixix bien ewotak jani' ja nc'aslemal tre ja tiempo ja xinq'ueje' checojol wawe' chipan ja departamento Asia. 19Xinban rsamaj ja kajaw Jesucristo pro ma xinya' ta nuk'ij. Congana ok'ej xinban cumal ja winak in congana pokon xintij cumal ja wach tak aj Israel como eje'e' ni nquicanoj wi' rij nwach nak nqueban chwe. 20Bien ewotak chi anin ni ma xintanba' ta wi' rbixic chewe xa nak ta c'o rjawaxic chewe chi nec'waxaj, xixntijoj pa tak jay xin molbal ri'il in pa tak ewochoch chakaja'. 21Xixnpaxbaj ewanojel chi ix wach tak aj Israel chi ma ix aj Israel ta, xinbij chewe chi rjawaxic neq'uex ja rena'oj in nenimaj ja Dios in nyuke' ec'u'x ruq'uin ja kajaw Jesucristo. 22Ja camic ninbe pa Jerusalén como ja rEspíritu Santo arja' nbij chwe chi rjawaxic ninbe. Ma wotak ta nak la xtenc'ulmaj ja tok xquinekaji. 23Xarwari' wotak, bin chwe rmal ja rEspíritu Santo chi ninco̱j na pa che' in c'oli rpokonal ntij na pa Jerusalén. Niquirwari' nbij ja rEspíritu Santo chwe xa nak ta chi tinamital je'e ja rink'axnakto wi'. 24Pro anin matinxbej wi' chwach ja npi chwij, matinpokonaj nya' wi' pa camíc como jari' nq'uisbej ja nsamaj in congana ninquicot rmal. Xarwari' congana ngana nq'uis ja samaj ja ya'on chi nukul rmal ja kajaw Jesús como arja' rya'on chi nukul chi nya' rbixic ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja rutzil ja nsipax chake rmal ja Dios. 25Anin inq'uenak checojol, nya'on rbixic chewe nak rbanic ja gobierno xin Dios in camic nbij chewe, wotak chi matutz'at chic jutij ri' kawach ewq'uin wawe' chwach'ulew. 26Rmalc'ari' ja tok nbij chewe, ma numac ta chewe xa nak ta chewe ja wi ma xtenimaj ta ja rtzobal Dios in wi xtetz'ila' ewi' rmal. 27Como anin nch'obon chewach ja rvoluntad Dios pro nojelal, ni majun nak ta ja xinwawaj ta chewach. 28Rmalc'ari' ja tok nbij chewe, tebana' cuenta ewi' in que'echajij ja kach'alal canojelal como yatajnak chewe rmal ja rEspíritu Santo chi ne'echajij. Que'etzuku' tre ja rtzobal Dios como eje'e' e iglesia xin Dios, e rxin chic ja kajaw Jesucristo como arja' xutix rquiq'uel chwach cruz jari' xerlok'bej. 29Bien wotak chi ja tok ma inc'o chi ta ewq'uin ec'o jule' itzel tak winak ne'oc na checojol in nquemaj ryojic ja yukulbal quec'u'x ja kach'alal ruq'uin ja Jesucristo. 30In c'uluto ec'o jule' achi'i' ja rec'o checojol camic eje'e' neyictaj na in nquemaj quitijoxic ja kach'alal tre jule' itzel tak tijonem, nquicanoj nak nqueban chi nquecoj qui' ja kach'alal cuq'uin. 31Rmalc'ari' ja tok nbij chewe, tebana' cuenta ewi', bien turkaj chewe ja roxi' juna' ja xinq'ueje' ewq'uin, chi pa k'ij chi chak'a' ni c'o wi' ja paxbanem xinya' chewe chejujunal, c'o nari' xinok' emwal. 32Camic wach'alal, Dios ta c'a xquixchajini. Tenimaj ja rtzobal Dios como tri' nkawil wi' ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake. Ja wi nkanimaj ja rtzobal Dios jari' nq'uiy más ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo in c'o jun herencia ja nyataj na chake chiquicojol canojel ja jule' chic ja recha'on rmal ja Dios. 33Ma rmal ta pwok, ma rmal ta tziak xinyarij ta ja tok xixntijoj tre ja rtzobal Dios. 34Ixix bien ewotak chi anin xinsamaj ruq'uin nuk'a' jari' xintzukbej wi' in xenutzuk ja wachbil chakaja'. 35Queri' xinban utzc'a chi newotakij chi congana rjawaxic noksamaji, nkach'ec kapwok jari' nekatobej ja c'o rjawaxic chique. C'o jun tzij congana xinnataj chewe ja bin can rmal ja kajaw Jesús, quewa' nbij ri': —Ja tok c'oli nasipaj chique ja winak jari' más na quicotemal xin Dios rc'amonto chawe chwach ja tok c'oli nsipax chawe atat, ne'e. Queri' xbij ja Pablo chique ja ranciano. 36Ja c'a tok tzuri tzij rmal c'ac'ari' xuque'e in xumaj rbanic oración e rachbil canojel ja rec'o tri'. 37Congana quemaj ok'ej trij ja Pablo pro ni canojelal, quik'etej in quitz'ubaj ruchi'. 38Congana nebisoni como bix chique rmal ja Pablo chi matutz'at chic jutij ri' quewach ruq'uin wawe' chwach'ulew. C'ac'ari' xequijacha' ja Pablo pa lancha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\