San Juan 4

1Ja c'a fariseo xekaj rbixic ja Jesús cuq'uin quewari': —Ja Jesús más na e q'uiy ja winak netajini ne'oc rdiscípulo chwach ja ne'oc ruq'uin ja Juan in más na e q'uiy neruban bautizar chakaja', xeche'xi. 2Pro ma ja ta ja Jesús nbanowi ja bautismo, rdiscípulo ja nebanowi. 3Ja kajaw Jesús tok xc'axaj chi xekaj rbixic ja tzij cuq'uin ja fariseo c'ac'ari' xel chipan ja departamento Judea, be chic chipan ja departamento Galilea. 4Pro rjawaxic chi nk'ax na chipan ja departamento Samaria. 5Queri' xuban be, xekaj chipan jun lugar ja c'o chinakaj ja tinamit rbina'an Sicar c'o pa rcuenta Samaria. Ja tinamit Sicar chinakaj jun ulew c'o wi' ja rxin Jacob ojer, jun ulew ja xuya' can ja Jacob tre ja José ja rc'ajol. 6In tri' c'o wi' jun ya' c'oton rxin ja Jacob ojer chakaja'. Congana cosnak ja Jesús rmal ja binem xa chewi' tok tz'abe' chuchi' ja jul xin ya'. Pa tak nc'ajk'ij chi lari' ja tok xekaj tri'. 7C'o c'a jun ixok aj Samaria pulul ya' xurkaji ja bar tz'ubul wi' ja Jesús. Ja c'a Jesús xbij tre ja rixok: —Tasipaj jutz'it nuya', ne' tre. 8Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' ebenak pa tinamit pa lok'oj way. 9Ja c'a rixok xbij tre ja Jesús: —Pro atat at aj Israel wa'an, ja c'a ranin in jun ixok in aj Samaria, taka'an nac'utuj ya' chwe, ne' tre. Queri' xbij ja rixok como ja raj Israel xa itzel quitz'aton qui' cuq'uin ja raj Samaria. 10Ja c'a Jesús xbij chic tre: —Ja wixta ch'obtajnak amwal nak rbanic ja cochinem ja nsipaj ja Dios chawe, wixta ch'obtajnak amwal nak inocnak wi' anin ja nintajini nintzijon awq'uin camic ri' ja nmajon rc'utuxic nuya' chawe, atat xac'utuj ta ya' ari' chwe chakaja' in xinya' ta jun ya' chawe pro jun ya' ja rc'amonto jun c'ac'a c'aslemal chawe, ne' tre. 11—Pro mta napulbej ja ya' in congana pos rpan ja jul ¿bar c'a c'o wari' ja ya' ja c'a xabij chwe? 12Ja kamama' Jacob arja' yoyon can chake awa' ja ya' ri' ojer, jawa' xutij arja' in quetij ralc'wal in quetij rwacax chakaja'. ¿La atat la'an ja más na nim ak'ij chwach arja'? ne'e ja rixok. 13Ja c'a Jesús xbij chic jutij: —Xa nak ta ntijowi ja ya' ri' arja' ni nuna' wi' chakichi'. 14Pro ja ntijowi ja ya' ja nya' anin jari' ni mchita wi' jutij nchakij ta ruchi'. Pro ja ya' ja nya' anin tre jari' congana npulinto pa ranma cani' nuban jun tz'uquel ya' in rc'amonto tre ja utzlaj c'aslemal pro jun c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij, ne' tre. 15—Ja ya' ja nabij le' taya'a' jutz'it wxin utzc'a majutij xtichakij chi ta nuchi' utzc'a ma rjawaxic chi ta xquinpi chi ta wawe' xtunpulu' chi ta ja ya' ri', ne'e ja rixok. 16—Camic jat, jasiq'uijto ja rawachajil, tawachbilajto, ne'e ja Jesús tre. 17—Pro ja ranin mta wachajil, ne'e ja rixok. —Ni katzij wi' ja nabij le' chi mta awachajil 18como e jo'o' ja rawachajil ejachon ewi' cuq'uin in ja rachi ja nq'ueje' awq'uin camic jari' ma awachajil ta. Ni katzij wi' ja xabij chwe chi mta awachajil, ne'xi rmal ja Jesús. 19—Ja nch'ob anin maxla at jun profeta xin Dios. 20Ja kati't kamama' ajoj ojer parwi' ja jun jayu' le' queya' wi' ruk'ij ja Dios pro ja rixix nebij chi rjawaxic chi pa Jerusalén nya̱' wi' ruk'ij ja Dios, nixche'e, ne'e ja rixok. 21—Tanimaj ja xtinbij chawe camic ri', xa nnakajinto ja tiempo tok ma ruyon chi ta parwi' ja jun jayu' le' neya' wi' ruk'ij ja Tatixel in ma ruyon chi ta pa Jerusalén chakaja'. 22Ixix ja rix aj Samaria neya' ruk'ij jun Dios pro ma ch'obtajnak ta emwal nak rbanic. Pro ja rajoj ja rok aj Israel nkaya' ruk'ij ja Dios in bien ch'obtajnak kumal nak rbanic como ja totajem xin Dios jari' chipan ja tinamit Israel nwinakar wi'. 23Pro xa nnakajinto ja tiempo tok ja winak pa tak canma xtiwinakar wi' ja nquiyabej ruk'ij ja Tatixel in ni katzij wi' ja xtiqueban tre, ma chaka ta costumbre. Queri' xtiqueban ja winak ja ni katzij wi' chi nqueya' ruk'ij como queri' nrajo' ja Tatixel chi nba̱n tre in arja' rmajon quicanoxic ja nebano queri' tre. In ja camic ec'o jujun ja queri' chic nqueban tre. 24Ja Dios arja' Espíritu, matitz'attaji chewi' tok rjawaxic chi ja winak pa tak canma nwinakar wi' ja nquiyabej ruk'ij in rjawaxic chakaja' chi ni katzij wi' ja nqueban, ma chaka ta costumbre. Queri' xbij ja Jesús tre ja rixok. 25—Anin wotak chi npi na ja Mesías chi nurch'obo' chikawach nojelal nak rbanic, ne'e ja rixok. (Mesías tibij tzij Cristo.) 26—Pro anin c'ari' ja rin Mesías ja nmajon tzij awq'uin camic ri', ne'xi rmal ja Jesús. 27Kas quimajon tzij tok xe'urkaji ja rdiscípulo ja Jesús. Eje'e' kas junwi' quetz'at chi ntajini ntzijon ruq'uin jun ixok. Pro ni majun chique xbij ta tre: —¿Nak nawajo' tre owi nak netzijoj ruq'uin? xche' ta tre. 28Ja c'a rixok arja' xuya' can ja rcucu', be chipan ja tinamit. Ja c'a tok xekaji quewa' xbij chique ja winak ri': 29—C'o jun achi xoktzijon ruq'uin, arja' xbij chwe nojel ja nbanon chipan ja nc'aslemal. Jo' mpe', tekatz'ata', maxla arja' ja Cristo, ne' chique. 30C'ac'ari' xe'el chipan ja tinamit in xebe ruq'uin ja Jesús. 31Maja'n que'ekaji ja tok bix tre ja Jesús cumal ja rdiscípulo: —Rabí catwa'i, ne'xi. 32—Anin c'oli ja nway pro ixix xa ma ewotak ta nak rbanic, ne' chique. 33Ja c'a rdiscípulo quewa' quibij chiquibil tak qui' ri': —Maxla c'o jun c'amyonto rway, xeche'e. 34Pro ja Jesús xbij chic chique: —Anin c'oli ja rocnak rq'uexwach nway. Anin ja tok nban rvoluntad ja Dios ja takyonpi wxin in tok nban cumplir ja samaj ja rya'on chwe chi nban jari' ja rocnak rq'uexwach ja nway. 35Ja nebij ixix c'a chi quiji' ic' nelto wi' ja cosecha, nixche'e. Pro anin nbij chewe, que'etz'ata' mpe' ja winak le' epenak, eje'e' e cani' jule' tijco'm ja k'en chic, utz chic nba̱n cosechar. 36Ja nebano cosechar quixin jari' c'o jun rtojbalil nyataj chique. Ja cosecha xtiqueban quewa' rbanic ri', nequecoj ja winak chipan ja gobierno xin Dios in jari' winak nyataj chique ja utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. Queri' rbanic utzc'a chi nequicoti ja neticowi ja samaj in ja nebano cosechar ja samaj eje'e' nequicot cuq'uin chakaja'. 37Queri' rbanic cani' nbij ja jun tzij kac'axan quewari': —C'oli nticowi ja rija'tz in c'oli ja nbano cosechar rwach, queri' nbij. 38Anin xixnutakel cuq'uin ja winak chi ne'ebana' cosechar pro ma ixix ta ja rixtijyonto rpokonal chi rbanic ja samaj pro ec'o jule' chic ja retijyonto rpokonal chi rbanic ja samaj in ixix camic nixtajini neban cosechar ja quiticonto eje'e'. Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo. 39Ja raj Samaria tok quic'axaj ja bix chique rmal ja rixok ja cach aj tinamit chi ja Jesús xbij tre nojelal ja rbanon chipan ja rc'aslemal e q'uiy chique yuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesús rmal. 40Rmalari' tok xe'ekaji ja raj Samaria ruq'uin ja Jesús quibij tre chi nq'ueje' cuq'uin in queri' xuban q'ueje' ca'i' k'ij cuq'uin. 41In tok xumaj tzij ja Jesús cuq'uin ec'o na más chique yuke' quec'u'x ruq'uin rmal ja xbij chique. 42In quibij tre ja rixok: —Ja nabey yuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesús rmal ja xabij chake pro ja camic más chi na yukul kac'u'x ruq'uin como kac'axaj ja xbij chake in bien kotak chi arja' ja Cristo ja To'onel kaxin kanojelal ja rok winak, xeche' tre. 43Ja Jesús tok tz'akati ja ca'i' k'ij rmal c'ac'ari' xe'elel tri', xebe chic chipan ja departamento Galilea. 44Arja' c'o jun tzij rbin chic chique jule' winak, quewa' rbin chique ri': —Jun profeta xin Dios ma lok' ta nna'i cumal ja rach aj tinamit, ne'e. 45Ja c'a tok xekaji kas qui'il rc'ulic bani cumal ja raj Galilea. Queri' queban tre como quitz'aton chic nojel ja xuban ja Jesús pa Jerusalén chipan ja nmak'ij pascua como eje'e' jun xepi chipan ja nmak'ij. 46Xekaj chic jutij chipan ja tinamit Caná ja c'o pa rcuenta Galilea ja bar xuban wi' vino tre jule' ya'. C'o c'a jun oficial xin gobierno, arja' aj Capernaum in c'o jun rc'ajol yawa'. 47Ja c'a roficial tok xc'axaj chi elnakto ja Jesús pa Judea in tok xc'axaj chi c'o chic pa Galilea arja' be ruq'uin. Ja tok xekaji ruq'uin ja Jesús quewa' xbij tre ri': —Jo' paki jutz'it wq'uin, jatzursaj paki jutz'it ja nc'ajol, xajalal maja'n ticami, ne' tre. 48—Ixix taka'an ni ma xquinenimaj ta wi' ja maquita c'o jule' milagro nban chewach, ne'xi rmal ja Jesús. 49Pro ja roficial xbij chic jutij tre: —Jo' paki jutz'it wq'uin, ja nc'ajol xajalal maja'n ticami, ne' chic tre. 50—Jat, mchita camíc nuban ja rac'ajol, ntzuri, ne'xi rmal ja Jesús. Ja roficial xnimaj ja bix tre in be. 51Kas rmajon bey tok xeruc'ul ja rmoso in bix tre cumal chi: —Tzuri ja rac'ajol, mchita camíc nuban, ne'xi. 52—¿Nak hora xurkaj rwach pa sak? ne' chique. —Iwir a la una xin takak'ij xpaxij ri' ja c'atan trij, ne'xi. 53Ja tatixel bien ch'obtaj rmal chi jari' misma hora tok bix tre rmal ja Jesús chi mchita camíc nuban ja rc'ajol in ntzuri. Arja' más chi na yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Jesús in ja rec'o pa rochoch eje'e' yuke' quec'u'x ruq'uin chakaja'. 54Quirc'awa' xuban ja Jesús tok xelpi chic ja pa Judea in tok xekaj chic pa Galilea, ja c'awa' rcab milagro xuban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\