San Juan 8

1Ja c'a Jesús arja' be parwi' ja ti jayu' rbina'an Rjayu'al Olivo. 2Ja c'a chi rcab k'ij be chic jutij chanim chipan ja nimlaj templo pa Jerusalén. Ja c'a winak xebe ruq'uin. Arja' tz'abe'e in xumaj quitijoxic. 3Ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil ja fariseo eje'e' c'o jun ixok quic'amonto, xiltaji macunnak ruq'uin jun achi ja ma rchajil ta. Xequiya'a' ja rixok chiquicojol ja winak. 4C'ac'ari' quibij tre ja Jesús: —Maestro, jawa' rixok ri' xiltaji macun ruq'uin jun achi ja ma rchajil ta. 5In bin can chake rmal ja Moisés chipan ja ley xin Dios chi necamsax tza'n abaj ja rixoki' ja re quitakawari'. Ja c'a ratat ¿nak nabij tre? xeche' tre. 6Ja quic'axaj tre xa nquic'ambajbej rxin, nquicanoj nak nquichapbej rxin. Ja c'a Jesús ch'uque' kaj chwi rkan, xumaj tz'ibanem pa tok'ulew, rwiruk'a' xucoj. 7Pro eje'e' como xajutij quimajon rc'axaxic tre pe'e nojoj in quewa' xbij chique ri': —Ja ni majun ril rumac chewe jari' tiyowi ja nabey abaj tre ja rixok le', ne' chique. 8Ja tok bitaj queri' rmal ch'uque' kaj chic jutij chwi rkan in xumaj chic jutij tz'ibanem pa tok'ulew. 9Ja tok quic'axaj ja bix chique rmal ja Jesús quena' kaj chi c'o quil quemac eje'e' chakaja' rmalc'ari' pa jujunal pa jujunal xebe. Ja c'a rija' eje'e' ri' ja kas xe'elel nabey in tok q'uiswani xebe canojelal. Xa ruyon chic ja Jesús q'ueje' can, ja c'a rixok arja' pe'e can chwach. 10Ja c'a Jesús tok pe'e nojoj chic jutij tok xerutz'at ja winak ba la xe'oc wi', ti ruyon chic ja rixok c'o can in xbij tre: —¿Bar c'a xe'oc wi' ja winak ja nebini ja rawil? ¿La mta jun chique xuk'et ta tzij chawij xatruq'uiak ta tza'n abaj? ne' tre. 11—Ni majun, ne'e ja rixok. —In nixtac'a anin ta xtink'et ta tzij chawij. Camic jat xarwari' macatmacun chi ta, ne'xi rmal ja Jesús. 12C'ac'ari' tzijon chic jutij ja Jesús cuq'uin ja winak in xbij chique: —Anin ja rin luz, nenuya' pa sakil canojelal ja winak ja rec'o chwach'ulew. Canojel ja winak ja nyuke' quec'u'x wq'uin eje'e' maqueq'ueje' chipan ja k'ekumal, nyataj chique ja sakil pro jun sakil ja nuya' chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Queri' xbij chique. 13Pro ja fariseo eje'e' quech'a' tre ja xbij: —Atat como xa naya' kaj testigo'il chawij ayon chewi' tok matikanimaj ja nabij le', xeche' tre. 14—Masqui xa nuyon nya' kaj testigo'il chwij pro ni katzij wi' ja nbij como anin wotak nak rbanic ja bar inpenak wi' in tri' ninmeloj chi wi' chakaja'. Pro ja rixix ma ewotak ta ja bar inpenak wi' in bar xquinmeloj chi wi'. 15Xa ena'oj ixix necoj ja nek'etbej tzij chwij, ma xin Dios ta, pro ja chwe anin ni majun nak ta nk'et ta tzij trij. 16Pro wi c'oli ja k'etoj tzij nban jari' ni rubey wi' ja k'etoj tzij nban. Queri' nbij chewe como ma nuyon ta anin nink'etowi ja tzij, ok ca'i' ruq'uin ja Tatixel ja takyonto wxin. 17Ja chipan ja ley xin Dios ja c'ol ewq'uin c'oli tz'ibtal can chipan quewari', ja tok ec'o ca'i' achi'i' ja xa junan ja testigo'il nqueya' jari' seguro chi ni katzij wi' ja testigo'il nqueya', queri' tz'ibtal can. 18Queri' c'a chwe anin chakaja', anin jun in testigo chwij nak ja rinocnak wi' in ja Tatixel ja takyonpi wxin arja' jun chakaja'. Queri' xbij chique. 19—¿Bar c'a c'o wari' ja ratata'? xeche' tre. —Ja rixix ni ma ch'obtajnak ta wi' emwal nak inocnak wi' in nixtac'a ja ta ja Nata' chakaja' ch'obtajnak ta emwal nak rbanic. Ja wixta ch'obtajnak emwal nak nbanic anin ch'obtajnak ta c'ari' emwal nak rbanic ja Nata' chakaja', ne'e ja Jesús chique. 20Queri' c'a rbanic ja jule' tzij xuban ja Jesús chipan ja nimlaj templo xin Dios ja tok arja' rmajon quitijoxic ja winak. Tri' pa'l wi' ja bar nqueya' can wi' ja qui'ofrenda ja winak pro ni majun nak ta chapo ta rxin como maja'n terila' ja hora chi nchapi. 21Xumaj chic jutij tzij cuq'uin: —Anin ninmeloji ja bar inpenak wi'. Ja c'a rixix ninecanoj chi na pro maquinewil chic, chipan ja rewil emac nixcam wi'. Ja bar xquinbe chi wi' maquixcowin ixix nixekaj ta tri'. 22Ja c'a raj Israel eje'e' quemaj tzij chibil tak qui': —¿La ncamsaj kaj ri' ruyon xa chewi' tok makocowini nokekaji ja bar xtibe wi' arja'? xeche'e. 23Ja c'a Jesús xbij chic jutij chique: —Ixix xa ix xin wawe', ja c'a ranin in xin chila' chicaj, xa ix xin rwach'ulew pro ja chwe anin ma in queri' ta. 24Rmalc'ari' xinbij chewe chi chipan ja rewil emac nixcam wi'. Ja rinocnak wi' anin nij in quirwari' ja cani' nbin chic chewe, ja c'a wi matenimaj chi queri' nbanic jari' ni nixcam wi' chipan ja rewil emac. Queri' xbij chique. 25—¿Nak c'a ja ratat? xeche' tre. —Ja rinocnak wi' anin nij in quirwari' ja cani' nbinto chewe nabey. 26C'a c'o na ja rebanon ja maja'n tinch'a' chewe ja nixbanbex condenar. Pro ja takyonto wxin arja' ni katzij wi' nojel ja nbij in ja rbin arja' chwe jari' nmajon rbixic anin chique ja winak wawe' chwach'ulew, ne'e ja Jesús chique. 27Pro ja xbij ja Jesús eje'e' matich'obtaj cumal chi tre ja Tatixel ntzijon wi'. 28C'ac'ari' xbij chic jutij chique: —Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak tok xtejotba' chwach jun cruz tokori' newotakij na nak inocnak wi' chi nij in quirwari' ja cani' nbinto chewe in newotakij na chakaja' chi nojel ja nmajon rbanic ma chaka ta nuyon kaj nban como nojel ja nmajon rbixic, ja Nata' arja' c'utyon chinwach. 29Ja takyonpi wxin arja' c'o wq'uin camic, ja Nata' ni ma inrya'on can ta wi'. Queri' rbanon chwe como anin ni nmajon wi' rbanic ja nrajo' chwe chi nban, ne'e ja Jesús chique. 30Ja tok xbij ja tzij ri' e q'uiy chique ja winak yuke' quec'u'x ruq'uin. 31C'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin ja raj Israel ja yuke' quec'u'x ruq'uin, quewa' xbij chique ri': —Ja wi xajutij nixq'ueje' chipan ja ntzobal jari' ni katzij wi' chi ix ndiscípulo. 32Ja wi queri' neban newotakij na jani' ja nna'oj in newotakij na chakaja' chi ni katzij wi' ja ntzobal in tok xtewotakij jari' nixwasanel libre, ne' chique. 33—Pro ja rajoj ok riy rumam can ja rAbraham, majutij okq'uejenak ta pa quek'a' winak okquibanon ta mandar ¿la ok preso la'an chewi' tok nabij chake chi nokwasaxel libre? xeche' tre. 34Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', canojel ja winak ja nemacuni eje'e' xa e esclavo pa ruk'a' ja il mac como ja' il mac nbano mandar quixin. 35Jun esclavo arja' mta ruk'a' tre chi xtiq'ueje' ta chijutij chipan ja jay rxin ja rajaw pro jun alc'walaxel jari' c'o ruk'a' tre chi nq'ueje'e chijutij. 36Rmalc'ari' nbij chewe chi ja Ralc'wal Dios wi arja' nixwasanel libre jari' ni katzij wi' chi ix libre. 37Anin wotak chi ix riy rumam can ja rAbraham pro masqui ix riy rumam can pro emajon rcanoxic wij nwach nak neban chwe chi ninecamsaj. Queri' c'a neban como mateya' lugar tre ja ntzobal chi nq'uiy más pa tak ewanma. 38Nojel ja nmajon rbixic anin jari' ruq'uin Nata' ntz'aton wi'. Pro nojel ja remajon rbanic ixix jari' etata' ixix biyon chewe chi neban. Queri' xbij ja Jesús chique. 39—Pro ja katata' ajoj jari' ja rAbraham, xeche' tre. —Ja wixta katzij chi ix riy rumam can ja rAbraham ja ta c'ari' emajon rbanic ja cani' xuban ja rAbraham. 40Anin nojel ja nbin chewe jari' ni katzij wi' como ja Dios arja' biyon chwe pro masqui queri' rbanic pro ixix necanoj wij nwach nak neban chwe chi ninecamsaj pro ja rAbraham ma queri' ta xuban ja cani' nixtajini neban ixix chwe camic. 41Ja c'a retata' ixix, ja cani' nuban arja' jari' emajon rbanic ixix chakaja', ne'e ja Jesús chique. —Ajoj tok xokalaxi ma ok alak'an tak ac'ala' ta, ajoj xa jun Tatixel kaxin jari' ja Dios, xeche' tre. 42Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Ja wixta katzij chi ja Dios arja' Tatixel ewxin ninewajo' ta c'a anin ari' chakaja'. Queri' nbij chewe como anin pa ranma ja Dios inelnakto wi', ruq'uin arja' inpenak wi'. Ma chaka ta ngana inpenak, arja' takyonto wxin. 43¿Nak c'a tre tok matich'obtaj emwal ja nbij chewe? Matich'obtaji como ja ntzobal mta egana nec'waxaj. 44Ixix ix ralc'wal ja diablo in nak c'o rgana ja diablo chi nuban nijawari' c'ol egana ixix neban chakaja'. Ja diablo arja' ni camsanel wi' ja tok winakarto ja rwach'ulew. Nojelal ja nbij ja Dios xa rc'ulel ja diablo como ja diablo arja' ni majutij ja katzij ta nbij. Ja tok nutz'ak tzij ja diablo jari' ni rxin wi' como arja' ni tz'akol tzij wi', arja' kas nwinakarsani ja tz'akoj tak tzij. 45Pro anin ja nmajon rbixic chewe jari' ni katzij wi' pro como ni katzij wi' xa chewi' ja tok maquinenimaj. 46¿La c'o ta c'a jun chewe ncowini nbij chi c'o wil nbanon? Pro ja nmajon rbixic chewe, ja wi ni katzij wi' ¿nak c'a tre tok maquinenimaj? 47Ja ralc'wal Dios eje'e' nqueya' quixquin tre ja nbix chique rmal ja Dios pro ja rixix mateya' ewxquin tre ja nbix chewe rmal como ma ix ralc'wal Dios ta chewi'. Queri' xbij ja Jesús chique. 48Ja c'a raj Israel quemaj chic ryok'ic, quewa' quibij tre ri': —Ajoj ni rubey wi' tok kabij chawe chi xa at cani' jun aj Samaria in c'o jun demonio uc'ayon awxin chakaja', xeche' tre. 49Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Anin mta jun demonio inc'ayon ta como anin nmajon rya'ic ruk'ij ja nata' Dios pro ja rixix xa nineyok'. 50Pro anin ma ja ta ncanoj chi nya̱' nuk'ij cumal winak pro ja Nata' arja' ntajini nchomarsaj nak nuban chi nya̱' nuk'ij cumal ja winak, arja' c'a xtibini bar c'o wi' ja kas katzij, wi wq'uin anin owi ewq'uin ixix. 51Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja wi c'o jun nnimaj ja ntzobal jari' ni mta wi' camíc trij, ne' chique. 52Ja c'a raj Israel eje'e' quibij chic jutij tre: —Camic bien k'alaj chi c'o jun demonio uc'ayon awxin como atat nabij chi ni mta wi' camíc trij jun winak wi arja' nnimaj ja ratzobal pro ¿la ma xcam ta la'an ja rAbraham ojer in la ma xecam ta la'an ja rojer tak profeta chakaja'? 53¿La tibij an tzij ari' chi atat más nim ak'ij chwach ja katata' Abraham ja tok arja' cami? In ja rojer tak profeta xecam na ari' chakaja'. ¿Nak c'a atocnak wi' nana' kaj atat? 54Ja c'a Jesús xbij chique: —Ja ranin wixta xa nya' nojoj nuk'ij nuyon jari' mta noc wi' pro ja Nata' arja' nyo' nuk'ij in ixix nebij tre ja Nata' chi arja' Dios ewxin. 55Pro xa ma ewotakin ta rwach ja Nata' pro anin bien wotak rwach. Ja wixta xinbij chewe chi ma wotak ta rwach jari' xta c'a in junan ewq'uin ari' ja rix tz'akol tak tzij. Pro jari' wotak rwach, ni nnimaj wi' ja rtzobal. 56Ja rAbraham ja retata' nixche' tre, arja' janila quicoti ojer ja tok ch'obtaj rmal chi nutz'at na ja k'ij ja tok xquinpit anin in jari' xutz'at, congana quicot rmal, ne'e ja Jesús chique. 57—¿Nak moda c'ari' pro maja'n wa'an taban cincuenta ajuna', la atz'aton c'ari' ja rAbraham? xeche' tre. 58Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', anin nij inc'o chi wi' ja tok maja'n talaxi ja rAbraham, ne' chique. 59Ja tok xbij queri' chique eje'e' quisic'la' abaj, laj queq'uiak tza'n abaj pro ja Jesús arja' xrawaj ri', xelel chipan ja templo in be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\