San Marcos 10

1C'ac'ari' ja Jesús xe'elel chipan ja lugar, xek'ax pa tak lugar ja c'o pa rcuenta Judea in xebe c'a chajuparaj chic ja binelya' rbina'an Jordán. Jutij chic congana e q'uiy ja winak xurquimolo' qui' ruq'uin in jutij chic chakaja' arja' xumaj quitijoxic como nijawari' ja rcostumbre. 2Ec'o c'a jule' fariseo xe'urkaj ruq'uin in quewa' quibij tre ri' pro xa nquic'ambajbej rxin: —Ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés ¿la nuya' lugar tre jun achi chi nujach can ja rxjayil? xeche' tre. 3—¿Nak nbij ja mandamiento ja ya'on can chewe rmal ja Moisés? xeche'xi rmal ja Jesús. 4—Ja Moisés xuya' lugar tre ja rachi chi nujach can ja rixok xarwari' wi nuban jun wuj in ntz'ibaj chipan chi xajutij nujach can, xeche'e ja fariseo tre. 5—Como congana cowirnak ja rewanma chi rbanic ja ritzelal xa chewi' tok ja Moisés rya'on can awa' chewe ja jun mandamiento ja xebij chwe ri'. 6Pro ja quibanic ja winak ja tok kas xewinakarsaxi nabey, ja Dios arja' winakarsan quixin, achi in ixok xerwinakarsaj 7in quewa' xbij ri': —Rmalc'ari' ja rachi neruya' can ja rtata' rute', nquexim qui' ruq'uin ja rxjayil 8in xa jun cuerpo nqueban chi e ca'i', ne'e. Queri' c'a rbanic, ma e ca'i' chi ta, xa jun cuerpo quibanon. 9Ja Dios como arja' bano jun chique maxta c'o jun winak tijacho quixin. Queri' bix chique rmal ja Jesús. 10Ja c'a discípulo tok ec'o chic pa jay ruq'uin ja Jesús eje'e' quic'axaj chi na tre nak rbanic ja xbij chique ja fariseo. 11Arja' quewa' xbij chique ri': —Jun achi xa nak ta chi achi'al wi nujach can chijutij ja rxjayil in wi nuc'am chic jun chic ixok jari' adulterio ja nuban. 12In wi c'o jun ixok chakaja' nujach can ja rchajil in nuc'am chic jun chic achi jari' adulterio ja nuban ja rixok, ne' chique. 13Ec'o c'a jule' tak ac'ala' xec'amarel ruq'uin ja Jesús utzc'a chi nuya' ruk'a' pa quewi'. Pro ja rdiscípulo eje'e' xequich'olij ja rec'amyonel quixin ja rac'ala'. 14Pro ja Jesús arja' pokon xuna' ja queban ja rdiscípulo in quewa' xbij chique ri': —Teya'a' lugar chique ja tak ac'ala' quepi na wq'uin, maxta ma teya' ta lugar chique como ja winak ja re'ocnak e cani' tak ac'ala' quixin c'a eje'e' ari' ja gobierno xin Dios. 15Anin ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', xa nak ta ja matuban tino'y chi rnimaxic ja gobierno xin Dios ja cani' nuban jun ac'al jari' nixtac'a xtoc ta chipan ja gobierno xin Dios, ne'e ja Jesús chique. 16C'ac'ari' xerch'elej ja rac'ala' chiquijujunal, xuya' ruk'a' pa quewi' in xuya' rutzil chique. 17Ja Jesús kas elem nuban chi numajel chic jutij rubey ja tok c'o jun achi c'amc'ol ranim peti, xuque' chwach in quewa' xbij tre ri': —Maestro, atat congana at utzlaj achi. ¿Nak nban utzc'a chi nyataj chwe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? ne'e ja rachi. 18—¿Nak tre tok nabij chwe chi in utzlaj achi? Xa jun ja utz, jari' Dios. 19Atat awotak ja mandamiento xin Dios ja tz'ibtal can quewari': —Ma taban ta rij rwi' awixjayil owi awachajil, ma taban ta camíc, ma taban ta alak', ma taya' ta testigo'il ja ma katzij ta, ma que'aban ta engañar ja winak xtaban ta itzel chique in que'animaj atata' ate' chakaja'. Queri' nbij ja rtzobal Dios, ne'xi ja rachi rmal ja Jesús. 20—Maestro, jala' ja nabij le' ni nmajonto wi' rnimaxic tok c'a in tino'y na, ne' chic ja rachi. 21Ja c'a Jesús kas xtz'elwachij ja rachi in congana nrajo' in quewa' xbij tre ri': —Pro c'a c'o na ja ma abanon ta. Camic jat, tac'ayij can nojel ja c'ol awq'uin, ja c'a rjil taya'a' can chique ja tak meba'i'. Ja wi queri' naban jari' c'oli ja meba'il ja nyataj na chawe chila' chicaj. Ja tok xtibantaj amwal ja c'a xinbij chawe ri' catmelojto wq'uin in cattre'el chwij pro maxta tapokonaj natij rpokonal mwal cani' nuban jun achi rijkan jun cruz, ne' tre. 22Ja c'a rachi tok xc'axaj ja bix tre rmal ja Jesús chi nuban kas junwi' xuna', xumaj bis rmal in meloji. Queri' xuban como congana jun nimlaj meba'il ja c'o ruq'uin. 23Ja c'a Jesús xertz'elwachij ja rdiscípulo in quewa' xbij chique ri': —Ja biyoma' congana c'ayew chique chi ne'oc chipan ja gobierno xin Dios, ne' chique. 24Ja c'a discípulo congana c'asc'o'i quic'axaj ja tzij ja bix chique rmal ja Jesús pro arja' xbij chic jutij chique: —Nc'ajol, anin nbij chewe camic, ja winak ja xa ruq'uin meba'il yukul wi' quec'u'x congana c'ayew chi ne'oc chipan ja gobierno xin Dios. 25Tzuc'a jun camello arja' nimlaj chicop in congana c'ayew chi noc'o pa rchak jun bak diso'mbal pro jari' ma c'ayew ta chwach ja noqui jun biyom chipan ja gobierno xin Dios, ne'e ja Jesús chique. 26Eje'e' más chi na junwi' quena' in quic'axaj tre: —Jun biyom wi c'ayew chi noc chipan ja gobierno xin Dios ¿echinatak c'ari' ja newilowi ja totajem xin Dios? xeche' tre. 27Ja c'a Jesús arja' xertz'elwachij in quewa' xbij chique ri': —Ja winak ni maquecowin wi' xtiquecoj ta qui' queyon chipan ja totajem xin Dios pro ja Dios arja' ncowini neruto' como ja Dios ni majun nak ta ja maquita ncowini nuban, ne' chique. 28Ja c'a Pedro arja' xbij tre: —Ja c'a chake ajoj, nojel ja c'o kuq'uin kaya'on can, okocnak adiscípulo, nij oktran wi' chawij, ne' tre. 29Ja c'a Jesús quewa' xbij ri': —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja winak xa nak ta chi winakil ja wi c'oli quiya'on can cani' tre cochoch owi cani' chique quinimal owi quechak' owi cana' owi cani' chique quitata' quete' owi cani' chique quixjayilal owi calc'wal owi cani' tre culew, ja c'a wi mwal anin ja tok quiya'on can in wi rmal ja utzlaj tzij ja nc'amonto 30jari' más chi na q'uiy ja xtiyataj na chique wawe' chwach'ulew chwach ja cani' quiya'on can. Más chi na q'uiy ja cochoch ja xtiyataj na chique in más chi na e q'uiy ja quinimal, quechak', cana', quete', calc'wal in culew chakaja'. Xarwari' c'o na je'e ja rpokonal nba̱n chique mwal. Pro ja c'a chipan ja jun chic tiempo ja xtipi na c'o jun utzlaj c'aslemal ja xtiyataj na chique ja mta q'uisic trij. 31Xarwari' e q'uiy ja winak ja rec'amol tak bey nabey pro xa xquecanaj can pa rq'uisbal in ja re tak q'uisbal eje'e' nec'amo chic bey. Queri' xbij ja Jesús chique. 32Ja Jesús e rachbil ja rdiscípulo quimajon bey ebenak pa Jerusalén, arja' rc'amon quebey. Ja rdiscípulo congana c'asc'o'i quetz'at ja Jesús chi matixbej ri' pro eje'e' congana quixben chic qui' etran trij. Ja c'a Jesús arja' quiyonaj qui' cuq'uin ja cablajuj apóstol in xumaj rbixic chique nak ja xtiban na tre pa Jerusalén. 33Quewa' xbij chique ri': —Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', camic okbenak pa Jerusalén in ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak tri' ncamsax wi', nja̱ch na pa quek'a' ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Ja c'a reje'e' nquek'et tzij trij chi ncamsaxi. Nquejach na pa quek'a' ja winak ja ma e aj Israel ta. 34C'ac'ari' nqueyok', nquirapaj, nquichubaj rpalaj in nquicamsaj in chi rox k'ij nc'astaj rwach, ne' chique. 35C'ac'ari' ja re ca'i' rc'ajol ja Zebedeo ja quibina'an Jacobo in Juan eje'e' xetiloc ruq'uin ja Jesús in quewa' quibij tre ri': —Maestro, xtaban ta jun utzil chake, xtawajo' ta jutz'it ja xtikabij chawe ri', xeche' tre. 36—¿Nak rbanic ja rutzil chi newajo' nban chewe? xeche'xi rmal ja Jesús. 37—Ja tok xtoqui ja ragobierno atat xtaya' ta jun orden chi jun chake ntz'abe' pan awiquik'a' in jun chic ntz'abe' pan awixcon, xeche' tre. 38—Ixix xa ma ewotak ta ja nixtajini nec'utuj chwe. ¿La nixcowini xtetij ja rpokonal ja cani' xtintij anin? Como ja xtiban anin chwe cani' ninban bautizar chipan jun nimlaj rpokonal. Ja c'a rixix ¿la necoch' nixk'ax chipan? xeche'xi. 39—Nokcowini, xeche' tre. In xbij chic chique: —Jari' ni katzij wi' chi netij na ja rpokonal ja cani' xtintij anin in nixk'ax na chipan ja rpokonal ja cani' xquink'ax anin chipan chakaja'. 40Pro ja xec'utuj chwe le' chi nixtz'abe' pa wiquik'a' in pa wixcon jari' ma wq'uin ta anin c'o wi' como jari' chomarsan chic chok chique xtiyataj wi', ne'e ja Jesús chique. 41Ja c'a lajuj chic discípulo tok quic'axaj ja nquic'utuj ja Jacobo in Juan tre ja Jesús eje'e' congana pi quiyewal chiquij. 42Ja c'a Jesús arja' xersiq'uij pon in quewa' xbij chique ri': —Ixix bien ewotak jani' nqueban ja winak ja rec'o pa tak nación je'e ja c'o gobierno pa quek'a' neche'xi, eje'e' congana e nimak nquena' in nqueban chique ja winak xa e cani' quimoso. Ja nimak quek'ij xa congana nequeban mandar ja winak ja rec'o pa quek'a'. 43Pro ja chewe ixix mta moda ja queri' ta xteban. Ja c'a neban, xa nak ta chewe ja c'o rgana chi noc nim ruk'ij checojol rjawaxic chi noc jun ilinel ewxin. 44Xa nak ta chewe ja c'o rgana noc jefe ewxin rjawaxic chi noc emoso ewanojel. 45Cani' xuban ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' pi wawe' chwach'ulew pro ma rmal ta chi nilix cumal winak pro jari' peti chi arja' noc jun ilinel quixin ja winak. In peti chakaja' utzc'a chi arja' nuya' ri' pa camíc in ja rcamic e janila ja winak nerlok'bej chipan ja quil quemac. Queri' xbij ja Jesús chique. 46C'ac'ari' xe'ekaji ja Jesús chipan ja tinamit rbina'an Jericó. Kas rmajon elem chipan ja tinamit e rachbil ja rdiscípulo in congana chi winak etran trij. In c'o jun ti moy tz'ubul chi' bey, rmajon rc'utuxic limosna chique winak. Ja ti moy Bartimeo rubi', rc'ajol jun achi Timeo rubi'. 47Ja c'a tok xc'axaj chi Jesús ja raj Nazaret ja nk'ax pa bey xumaj rakic ruchi' trij: —Jesús, atat ja rat Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it nwach, ne'e. 48Pro e q'uiy ja winak quemaj rch'olixic: —Xa jun catq'ue wi', ma tarak ta achi', ne'xi ja ti moy. Pro arja' xa más chi na xurak ruchi' trij ja Jesús: —Atat ja rat Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it nwach, ne' chic jutij tre. 49Ja c'a Jesús arja' pe'i, xutak rsiq'uixic ja ti moy. Xebe chi nequisiq'uijto in tok xe'ekaj ruq'uin quewa' bix tre cumal ri': —Camic catquicoti, catyictaji, natsiq'uix rmal ja Jesús, ne'xi. 50Arja' c'o jun tziak rcojon trij ja rtziak jari' xch'akla' can, yictaji in be ruq'uin ja Jesús. 51Ja c'a tok xekaj ruq'uin quewa' bix tre ri': —¿Nak nawajo' chwe chi nban chawe? ne'xi rmal ja Jesús. —Wajaw, ja nwajo' chawe chi njaktaj ta ja nwach, ne'e ja ti moy. C'ac'ari' bix tre rmal ja Jesús: 52—Camic xattzuri, utz chic natbe, ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' xattzursani, ne'xi. Chaka maril tok bitaj queri' tre ni jari' hora jaktaji ja rwach in tre'el trij ja Jesús pa bey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\