San Marcos 13

1C'ac'ari' xelto ja Jesús chipan ja nimlaj templo xin Dios, kas rmajon binem ja tok c'o jun chique ja rdiscípulo tiloc ruq'uin in xbij tre: —Maestro, tatz'ata' can mpe' ja templo le', congana buen tak abaj ocnak in congana banon rbanic ja tak jay rc'an, ne'e. 2Bix tre rmal ja Jesús: —¿La natz'at ja nimak tak jay rxin ja templo le'? Pro anin nbij chewe chi nerila' na jun k'ij ja tok xtiyojtaji nojelal, ni majun abaj xtirikla' chi ta ri', ne'xi ja discípulo. 3Ja c'a Jesús arja' tz'ubul parwi' ja ti jayu' rbina'an Rjayu'al Olivo in nutz'at pon ja nimlaj templo xin Dios. Ja c'a Pedro e rachbil ja Jacobo, ja Juan in Andrés, eje'e' quiyonaj qui' ruq'uin in quibij tre: 4—Tabij chake ¿nak k'ij xtibantaji jala' ja c'a xabij kaj chake le'? In chakaja' ¿nak chi retalil nwinakari ja nc'utu rxin chi xajalal maja'n tibantaj cumplir nojelal ja c'a xabij chake? xeche' tre. 5Ja c'a Jesús xumaj rbixic chique quewari': —Kas tebana' jutz'it cuenta ewi', maxta c'o jun quixbano engañar. 6Queri' nbij chewe como e q'uiy ja winak nepi na je'e in xa queyon nquecoj qui' chi e Cristo, quewa' nquibij chique ja winak ri': —Anin in Cristo, neche' na chique, in e q'uiy ja winak xquequeban engañar. 7C'o nimak tak ch'a'oj xtiban na nojel nat nakaj pro ja tok xtekaj rbixic ewq'uin maxta texbej ewi' rmal como ni rjawaxic wi' chi nbantaj cumplir nojel awa' wari' pro jari' ma q'uisbal rwach'ulew ta. 8Queri' nbij chewe como c'o je'e tinamit xtiyictaj na trij jule' chic tinamit in chakaja' ja gobierno je'e nyictaj trij jule' chic gobierno. In chakaja' c'o nimak tak cubarkan nbantaj na in nimak tak wa'al in cani' chique winak neyojtaj na in neyictaji rmal ja quiyewal. Nojel awa' wari' xa majbal rxin ja nimak tak rpokonal. 9Pro tebana' jutz'it cuenta ewi' chiquewach ja winak como eje'e' nixquec'amel na pa tak k'etbaltzij in nixquirapaj chakaja' pa tak jay xin molbal ri'il. Nixquec'amel chiquewach gobernador, nixquec'amel chiquewach rey pro mwal anin tok xtiban queri' chewe. Queri' xtiban chewe utzc'a chi nel ntzijoxic chiquewach. 10Ja tok maja'n tipeti ja q'uisbal rwach'ulew rjawaxic nabey chi ja utzlaj tzij ja nc'amonto nekaj na rbixic cuq'uin ja winak ja rec'o nojel tak nación. C'a tokoc'ari' xtipeti ja q'uisbal rwach'ulew. 11Ja c'a tok xquixc'amarel chiquewach chi nixjach pa quek'a' maxta quixocla' il tre ja nebij ja netobej ewi' chiquewach. Pro como chipan ari' hora c'oli xtiyataj chewe ja xtebij chique, ja ta c'ari' xtebij chique. Queri' nbij chewe como ma ixix ta ja nixtzijoni tri' pro ja rEspíritu Santo arja' nyo' chewe nak ja xtebij chique. 12Ja xtiqueban ja ralaxic chique ja cach tak alaxic nequejach na pa camíc in queri' xtiqueban ja tatixela' chakaja' chique ja calc'wal in chakaja' ja ralc'walaxela' eje'e' neyictaj na chiquij ja tatixela' in nequejach na pa camíc. 13Ja c'a rixix xa itzel nixtz'at na cumal canojel ja winak pro mwal anin ja tok xtiban queri' chewe. Pro canojel ja xtiquecoch' quewach chipan ja rpokonal in ni matiqueya' can wi' ja yukulbal quec'u'x wq'uin eje'e' ri' nquewil na ja totajem xin Dios. 14Pro kas turkaj chewe ja bitajnak can rmal ja rojer profeta Daniel. Ja xbij ja Daniel chi nerila' na jun k'ij ja tok c'oli ja npeti ja más chi na itzel ntz'a̱t rmal ja Dios. Ja c'a tok npeti arja' npe'e chipan ja lugar ja ma yatal ta trij chi npe'e tri' in congana camíc nuban. (Ja nesiq'uin awa' jule' tzij ri' kas tiquiwasaj jutz'it quina'oj trij.) Jari', tok xtetz'at chi pa'l chic chipan ja lugar, ja c'a neban, ja rixc'o chipan ja departamento Judea mejor quixanmaji, tewawaj ewi' pa tak c'achelaj. 15Ja rixc'o parwi' terraza tri' mejor quixanmaji chakaja', ma quixkajpi chi ta pa tak ewochoch chi rlasaxic ja remeba'il pa jay, 16in ja rixc'o pa tak chenoj tri' mejor quixanmaji chakaja', ma quixmelojpi chi ta chi ewochoch chi rc'amaric echaqueta. 17Anin congana npokonaj quewach ja rixoki' ja xajalal maja'n queq'ueje' tak cal tri' in chakaja' ja rec'o chic tak yaqui'a' chwaquek'a'. 18Tec'utuj tre ja Dios chi ma pa rtiempo tew ta ja tok xterila' ja k'ij chi nixanmaji. 19Queri' nbij chewe como c'o jun nimlaj rpokonal npi na pro janila nim. Jaru' pa tiempo tz'ucarsanto ja rwach'ulew rmal ja Dios mta jun rpokonal penak ta ja más ta nim chwach awa' ja nintajini nbij chewe ri' in ni mchita wi' jun xtipi chi ta ja más chi ta nim chakaja'. 20Xarwari' xa pajtali ja rtiempo como ja Dios queri' ja rchomin. Ja c'a wixta maquita pajtali ja rtiempo ni ta majun winak xtuto' ta ri' chipan. Pro cumal ja winak ja recha'on rmal ja Dios chewi' tok pajtali ja rtiempo. 21Ja c'a wi c'o jun xtibij chewe chi: —Peti ja Cristo, wawe' c'o wi' ri', wi ne'e, ma tenimaj ta. Owi nbij chewe chi: —Quela' c'o wi' le', wi ne'e, chakaja' ma tenimaj ta. 22Queri' nbij chewe como ec'oli winak ja nepi na, jule' xtiquecoj qui' chi e Cristo in jule' xtiquecoj qui' chi e profeta xin Dios pro ma katzij ta ja nquibij. Eje'e' c'o nimak tak milagro xtiqueban, jutz'it laj nequeban engañar ja winak ja recha'on rmal ja Dios pro jari' mta moda xquequech'ec ta. 23Bien tebana' cuenta ewi' chwach ja wari' como xinya' pon rbixic chewe. 24Ja tok chaka maril xtoc'owi jawa' nimlaj rpokonal ri' c'ac'ari' matica'y chic ja k'ij, nk'ekumiri in matica'y chic ja ic' chakaja'. 25Ja c'a ch'umil jari' netzakto in ja nimak tak poder rxin ja caj nsi̱l na. 26C'ac'ari' ja winak eje'e' nquetz'at na ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' c'amonto rmal jule' sutz', janila jun nimlaj poder c'o chic pa ruk'a' in congana nim chic ruk'ij. 27In ec'oli ja ángel rxin nerutakel chi nebe, ne'equimolo' ja winak ja recha'on rmal pro nojel rwach'ulew nebe wi' chi quimolic, mta ja maquita xque'ekaj wi' chi quimolic. 28Camic tewasaj c'a ena'oj trij jun che' higuera jari' nc'ambej tzij chewach. Ja higuera ja tok npulani c'o tak ruk'a' nwinakari in ruxak chakaja' jari' retal nuc'ut chewach chi xa nnakajinto ja rtiempo c'atan. 29In queri' c'a tre chakaja' ja tok xtemaj rtz'atic nojel ja c'a xinbij chewe jari' retal nuc'ut chewach chi ma nat chi ta c'o wi' ja k'ij ja xec'waxaj chwe, congana nakaj c'oto chi wi' tri'. 30Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja tinamit Israel eje'e' c'a ec'o na ja tok nbantaj cumplir nojel awa' wari', ma chupnak ta quewach. 31Ja caj in rwach'ulew jari' xa nchu̱p na rwach pro ja ntzobal anin jari' ni matichup wi' rwach, mta ari' ja maquita nbantaj cumplir. 32Pro majun winak otakyon ja mero k'ij in ja mero hora ja xtibantaji in nixtac'a ángel ta chakaja' ja rec'o chila' chicaj in nixtac'a ja Ralc'walaxel ta chakaja' pro ja nata' Dios xa ruyon arja' ja rotakyon. 33Kas tebana' cuenta, quixc'asc'oti in chijutij temaja' rbanic ja roración como ma ewotak ta nak k'ij tok xquinmelojpi chic jutij chwach'ulew. 34Ja xtinban anin chewe queri' ja cani' nuban jun achi ja tok nbe pa jun viaje nat in ja rnakun nujach can pa quek'a' ja rmoso chi nqueban cuenta. Arja' nuya' can ja quisamaj chiquijujunal in nbij can tre ja chajil jay chi nc'asc'oti. 35In queri' c'a chewe ixix chakaja', quixc'asc'oti como anin in junan ruq'uin ja rajaw jay in ma ewotak ta nak hora tok xquinmelojpi chic jutij, maxla pa rocbal ak'a', maxla pa nc'ajak'a', maxla pa rsakaric owi tok nsakari. 36Ja tok chaka jalal xquinpi chic jutij maxta ixwarnak tri'. 37In ma ruyon ta chewe ixix nbij wi' chi nixc'asc'oti pro queri' nbij chique canojelal chi nec'asc'oti, ne'e ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\