San Marcos 14

1Xa ca'i' k'ij chic c'o wi' ja nmak'ij pascua ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin. Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios eje'e' quimajon rcanoxic rij rwach nak nqueban tre ja Jesús chi nquechap pan ekal in nquicamsaj. 2Pro quewa' quibij ri': —Ma chipan ta ja nmak'ij nkachap wi' matzij queyictaji ja winak rmal, xeche'e. 3Ja c'a Jesús arja' c'o chipan ja tinamit rbina'an Betania pa rochoch jun achi rbina'an Simón ja rec'ol itzel tak ch'a'c trij nabey. C'oli ja Jesús pa mesa ja tok be jun ixok ruq'uin rc'amonel jule' ak'om ja qui' rxula'. Ja rak'om puro nardo ne'xi, in congana nim rjil. Ja rixok rc'amonel chipan jun rc'olibal ja banon rbanic, alabastro ocnak. Ja c'a tok xekaj ruq'uin ja Jesús xuk'ip rwi' ja rc'olbal ak'om in xuya' ja rak'om pa rwi'. 4Ec'oli ja rec'o pa jay, eje'e' junwi' quetz'at ja xuban ja rixok in quewa' quibij chibil tak qui' ri': —¿Nak tre tok xa xtz'ila' ja rak'om le'? 5Ja ta ban tre c'ayix ta, más ta oxi' ciento quetzal xuya', ja c'a rjil ya' ta chique ja tak meba'i', xeche'e. In quemaj rch'olixic ja rixok. 6Pro ja Jesús xbij chique: —Ma tech'olij ta. ¿Nak tre tok nenak ja rixok? Jawa' xuban chwe ri' congana utz. 7Ja tak meba'i' eje'e' nij ec'o wi' checojol in xa nak ta tiempo c'ol egana neban utzil chique jari' ix libre chi ne'eto' pro ja chwe anin maquinq'ueje' ewq'uin nojel tiempo, ninwasaxel na checojol. 8Ja xuban ja rixok chwe ri' xuya' chwe ja c'o ruq'uin. Arja' tok xuya' ja rak'om chwij jari' xchomarsbej pon ja ncuerpo chi nmuki. 9Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja utzlaj tzij ja nc'amonto, xa bar ta tri' xtekaj wi' rbixic nojel nat nakaj tre ja rwach'ulew tri' xtinatax wi' chakaja' ja rutzil ja xuban chwe jawa' rixok ri', jari' nnatbex rxin. Queri' xbij ja Jesús chique. 10C'ac'ari' c'o jun chique ja cablajuj discípulo ja bina'an tre Judas Iscariote, arja' be cuq'uin ja jefe quixin sacerdote, rch'obonel chi nujach ja Jesús pa quek'a'. 11Ja c'a tok xekaj cuq'uin xuch'ob chiquewach ja rch'obonel. Ja c'a reje'e' congana xequicot rmal ja bix chique rmal ja Judas in queya' quechi' chi nqueya' pwok tre. C'ac'ari' ja Judas xumaj rcanoxic nak nuban tre ja Jesús chi nujach pa quek'a'. 12Xerila' ja nabey k'ij rxin ja nmak'ij ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin in tok necamsaxi ja tak carnelo xin pascua ja netzujux tre ja Dios como sacrificio. Xepeti ja rdiscípulo ja Jesús in quewa' quic'axaj tre ri': —Ja xtati' xin nmak'ij pascua tabij chake bar tri' xtikachomij wi', xeche' tre. 13Ja c'a Jesús ec'o ca'i' chique ja rdiscípulo xerutakel in quewa' xbijel chique ri': —Jix chipan ja tinamit Jerusalén. Ja c'a tok xquixoc chipan c'o jun achi nec'ul, arja' rc'an jun cura' ya', quixtre'el c'a trij. 14Ja tok xquixoqui ja bar xtoc wi' ja rachi pa jay tebij c'a tre ja rajaw jay quewari': —Ja Maestro okrtakonto awq'uin chi nurkac'axaj chawe: —¿Nak chi cuarto'il ja nkaban wi' ja wa'im xin pascua e wachbil ja ndiscípulo? Queri' ja binto chake, quixche' tre ja rajaw jay. 15Ja c'a rarja' nuc'ut chewach jun nimlaj cuarto chomin chic, chicaj c'o wi' pa ca'i' piso. Tri' nechomij wi' ja nkati' ja xin nmak'ij pascua ri'. Queri' xbijel ja Jesús chique ja re ca'i' discípulo. 16Xebe ja discípulo in tok xe'oc chipan ja tinamit ni queri' bantaji ja cani' bixel chique rmal ja Jesús. C'ac'ari' quemaj rchomarsaxic ja wa'im ja xin nmak'ij pascua. 17Ja c'a tok xoc ak'a' ja Jesús e rachbil ja cablajuj discípulo xe'ekaji ja bar nqueban wi' ja wa'im. 18Kas c'a etz'ubul pa mesa, quimajon wa'im ja tok Jesús quewa' xbij chique ri': —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', c'o jun chewe ja kamajon wa'im ruq'uin, arja' njacho na wxin pa quek'a' ja netzelan wxin, ne' chique. 19Ja c'a reje'e' ja tok quic'axaj ja bix chique quemaj jun nimlaj bis: —¿La maxta anin? ne' jun. ¿La maxta c'a anin? ne' chic jun. In queri' quibij chiquijujunal. 20In bix chique rmal ja Jesús: —C'o jun chewe ja rix cablajuj ndiscípulo ja xa junan nokwa' ruq'uin pa plato, arja' c'ari' ja njacho wxin pa quek'a'. 21Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' ncamsax na cani' tz'ibtal can tre chipan ja rtzobal Dios pro congana lawulo' tre ja xtijacho rxin pa quek'a' ja necamsan rxin, makana' maquita Alc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. Ja xtijacho rxin más ta utz ja maquita xalax chwach'ulew. Queri' bix chique rmal. 22Ja c'a tok quimajon wa'im ja Jesús xuc'am ja caxlanway, xmaltioxij tre ja Dios, xuwech' in xujach chique in quewa' xbij chique ri': —Jawa' wari' ncuerpo, tec'ama' in tetija', ne' chique. 23In xuc'am chic jun vaso vino, xmaltioxij tre ja Dios in xujach chique chakaja' in quetij canojelal. 24C'ac'ari' xbij chic chique: —Jawa' vino ri' jawa' nquiq'uel ocnak rseguro ja c'ac'a chominem ja rchomin ja Dios. Ja nquiq'uel e q'uiy ja winak nti̱x na pa quicuenta. 25Anin ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja riya'l uva ni matintij chi wi' wawe', c'a tokori' xtintij chic ja tok xterila' ja k'ij chi ntij chipan ja gobierno xin Dios xarwari' c'ac'a chic nojelal tri', ne' chique. 26C'o c'a jun himno rxin ja nmak'ij pascua quibixaj. Ja c'a tok tzuri ja himno cumal xe'elel, xebe chipan ja lugar rbina'an Rjayu'al Olivo. 27Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Rmal ja xtiban chwe chipan awa' jun tucwak'abil ri' ixix nineya' can, nixanmaji pro ewanojelal. Queri' nbij chewe como tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Anin xtincamsaj ja yuk'ul quixin ja tak carnelo, ja c'a tak carnelo eje'e' nechictaji. Queri' ja tz'ibtal can. 28Pro ja tok xtic'astaj nwach ninnabeyaj chewach, ninbe chipan ja departamento Galilea, ne' chique. 29Ja c'a Pedro arja' xbij tre: —Masqui canojel xcatqueya' can pro ja chwe anin mta moda xcatnuya' can ta, ne' tre. 30In bix tre rmal ja Jesús: —Ni katzij wi' ja xtinbij chawe ri', ja chipan awa' jun tucwak'abil ri' ja tok maja'n tok' ca'mul ja ac' oxmul xtabij chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe, ne'xi ja Pedro. 31—Masqui ok ca'i' awq'uin xkocamsaxi pro ni ma xcatnuya' can ta wi', ne'e ja Pedro tre. In canojel queri' quibij tre chakaja'. 32C'ac'ari' ja Jesús xerachbilajel ja rdiscípulo, xebe chipan jun lugar rbina'an Getsemaní. Ja c'a tok xe'ekaji quewa' xbij chique ri': —Quixtz'abe' can wawe' ri', ja c'a ranin nenbana' paki na oración, ne' can chique. 33Be, xeruc'amel ja Pedro e rachbil ja Jacobo in Juan. C'ac'ari' xumaj jun nimlaj bis in xumaj ti'onem ja ranma. 34In xbij chique: —Camic, congana nbisoni ja wanma, ja nna' anin camíc rc'amonto chwe. Ixix quixq'ueje' can wawe', quixc'asc'oti, ne' can chique. 35C'ac'ari' junwi' xyonaj pon wi' ri' ruyon, xuque'e in xumaj rbanic oración: —Padre, Nata', anin nwajo' nabij ta chwe chi maquita nink'ax chipan awa' rpokonal ja penak chinwach ri'. Atat majun ja maquita natcowini naban, quinawasaj chipan ja rpokonal ja penak chinwach ri', maquita nink'ax chipan xarwari' ni ta c'a xquink'ax wi' chipan ja wi queri' nawajo' chwe chi nban, ne' tre ja Tatixel. 37Ja c'a tok tzuri ja roración rmal be cuq'uin ja rdiscípulo. Ja tok xe'erwila' ekajnak chi waram. Xbij tre ja Pedro: —Simón ¿nak tre tok xa waram naban? ¿La matacoch' ek xcatc'asc'ot ta jun hora? 38Quixc'asc'oti in tebana' orar utzc'a ja Satanás tok xquixrtakchi'ij maquita xquixruch'ec. Ja rewanma jari' ni katzij wi' chi c'o rgana nc'asc'oti pro como xa ix winak ja recuerpo npokonaj nuban queri', ne' tre. 39C'ac'ari' meloj chic jutij chi rbanic ja roración. Cani' xbij tre ja Tatixel nabey queri' chic xbij ja pa rca'mul. 40Ja c'a tok tzur chic ja roración rmal meloj chic jutij cuq'uin in tok xe'erwila' chic ewarnak chic chakaja'. Queri' quibanon como congana jun nimlaj waram chique, ma xquecoch' ta. Ja tok quena' nojoj ni maticanoy cumal nak ta nquibij tre. 41Ja c'a Jesús be chic chi rbanic ja roración. Ja c'a tok melojpi chic pa roxmul xbij chique ja rdiscípulo: —Camic quixwar c'a, quixxula'n c'a, camic tzuri. Bien tec'waxaj chi xurwila' ja hora, ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, camic nja̱ch na pa quek'a' ja raj'il ajmaqui' chi nquicamsaj. 42Jo', quixyictaji, que'ekac'ulu'. Tetz'ata' mpe' le', xa nnakajinto ja njacho wxin pa quek'a', ne' chique. 43Kas c'a rmajon na tzij ja Jesús cuq'uin ja rdiscípulo ja tok chaka jalal peti ja Judas. Jari' Judas jun chique ja cablajuj apóstol. Arja' e q'uiy ja winak erachbilanto in c'oli banbal tak ch'a'oj quic'amonto cani' tre espada in che', etakonto cumal ja jefe quixin sacerdote in cumal ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios in cumal chakaja' ja principali' xin tinamit. Etakonto cumal chi nurquichapa' ja Jesús. 44Ja c'a Judas ja njacho rxin ja Jesús arja' c'oli xchomij cuq'uin ja winak nak xtuban tre ja Jesús chi jari' njachbej rxin pa quek'a': —Ja tok xtetz'at ja rachi ja xtintz'ubaj ruchi' chewach ja c'ariri', techapa' in tec'ama'el pro bien tebana' cuenta. Queri' rbanic ja xchomij cuq'uin. 45Be c'a alnak ja Judas ruq'uin ja Jesús, ja c'a tok xekaj chwach xuban saludar: —Maestro, Maestro, ne' tre, in xtz'ubaj ruchi'. 46C'ac'ari' ja winak quechap ja Jesús in quecoj preso. 47C'o c'a jun chique ja rachbil ja Jesús chaka jalal tok xwasajto ja respada in c'o jun moso rxin ja lok'laj sacerdote xusoc tre, xkupijel jun rxquin. 48Ja c'a Jesús arja' chapon chic cumal ja winak in quewa' xbij chique ri': —¿La in alak'om la'an chewi' tok ec'amonto espada ec'amonto che' chwij chi nchapic? 49Pro xinq'ueje' wa'an checojol chipan ja nimlaj templo xin Dios in k'ij k'ij xentijoj ja winak chipan pro ma xinechap ta wa'an tri'. Pro nojel awa' wari' ma chaka ta nbantaji, rumac chi nbantaj cumplir ja tz'ibtal can chwe ojer chipan ja rtzobal Dios, ne' chique. 50C'ac'ari' ja rdiscípulo queya' can, xe'anmajel. 51C'o c'a jun ja rala' rtrarben ja Jesús, arja' mta rtziak rcojonel, xa jun sábana rbaron ri' chipan pro chaka jalal tok chapi cumal ja winak. 52Pro ja xuban, xch'akij can ja sábana, xanmajel ch'anali. 53Ja c'a winak ja xechapo rxin ja Jesús eje'e' quec'amel chwach ja lok'laj sacerdote. Tri' quimolon wi' qui' ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja principali' xin tinamit in e cachbil chakaja' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. 54Ja c'a Pedro arja' rtrarben ja Jesús pro c'a c'a nat nutzu' pon chic wi'. Arja' tok xekaji ja bar c'o wi' ja nimlaj jay rxin ja lok'laj sacerdote xococ chwa jay in tz'abe' chi k'ak' cuq'uin ja pulisiya', xumaj rmak'ic ri'. 55Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja jule' chic ja rec'o chipan ja k'etbaltzij quixin ja raj Israel eje'e' quemaj quicanoxic jule' winak chi nqueya' testigo'il trij ja Jesús. Queri' nqueban utzc'a chi nkaji camíc trij. Pro ni majun nak ta quichapbej ta rxin ja Jesús. 56E q'uiy ja winak ja queya' testigo'il trij pro ma katzij ta ja nquibij tre, xa tz'akoj tzij nqueban. Junwi' nbij jun in junwi' nbij chic jun, ni matuc'am wi' ri' ja nquibij. 57In ec'o chic jule' chique, eje'e' xepe'i quemaj rbixic jule' ril ja Jesús pro xa tz'akbal tak tzij queban: 58—Jala' jun achi le', ajoj kac'axan quewa' rbin ri': —Anin nyoj na jawa' nimlaj templo xin Dios ri' ja xa winak ebanyon in nyic chi na jun templo ja ma winak ta ebanyon in xa oxi' k'ij nrajo' chi nyictaj wi'. Queri' rbin, xeche'e. 59Pro nixtac'a eje'e' ta chakaja' nuc'am ta ri' ja nquibij. 60Ja c'a lok'laj sacerdote arja' pe'i chiquicojol ja winak in xbij tre ja Jesús: —¿La matac'ulba' c'a ja bix chawe le'? Camic, tabij c'a chwe nak rbanic ja testigo'il ja ya' chawij cumal ja rachi'i' le', ne' tre. 61Pro ja Jesús ni matic'ulba' wi' ja nbix tre. In bix chic tre rmal ja lok'laj sacerdote: —Tabij chake ¿la atat ja rat Cristo ja rat Ralc'wal ja nimlaj Dios? ne'xi ja Jesús. 62Ja c'a Jesús arja' xbij tre: —Anin nac'a. In netz'at na chakaja' ja xtuban ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' pa riquik'a' ja Dios ntz'abe' wi' ja bar c'o wi' ja nimlaj poder rxin in netz'at chakaja' ja tok xtipi chic jutij c'amonto rmal jule' sutz' xin chicaj, ne' tre. 63Ja c'a lok'laj sacerdote c'o jun tziak rcojon xurak como xa itzel xc'axaj ja bix tre rmal ja Jesús in xbij chique ja quimolon qui' ruq'uin: —Camic, mchita ne'oc wi' más ja testigo 64como bien xec'waxaj ja xbij le', ja Dios janila nuban ofender ri' rmal. Camic ¿nak nebij ixix tre? ne' chique. —Mta, ni yatal wi' trij chi ncamsaxi, xeche'e canojelal. 65Ec'o c'a jule' chique quemaj rchubaxic ja Jesús. In chakaja' quitz'apij rwach chi su't in tok tz'aptaj cumal quemaj rsoquic in quewa' quibij tre ri': —Tabij c'a chake camic ¿nak yowi k'a' chi apalaj? Queri' ja quibij tre pro xa nquiyok'bej rxin. Ja c'a pulisiya' chakaja' quemaj rya'ic k'a' chi rpalaj. 66Ja c'a Pedro arja' tz'ubul chwa jay, c'o c'a jun aj'ic' ja nsamaj ruq'uin ja lok'laj sacerdote xekaj ruq'uin. 67Ja raj'ic' tok xutz'at ja Pedro chi rmajon rmak'ic ri' chi k'ak' xtz'elwachij in quewa' xbij tre ri': —Atat jun chakaja' xawachbilaj ja Jesús ja raj Nazaret, ne' tre. 68Pro ja Pedro arja' ma xuya' ta trij ja bix tre: —Anin ni ma wotak ta ja nabij le', nak la nabij chwe, ne' tre ja rixok. Yictaji, be ja bar c'o wi' ja puerta in ja ac' chaka jalal tok xok'i. 69Pro ja raj'ic' arja' xtz'elwachij chic jutij ja Pedro in xbij chique ja rec'o tri': —Jawa' jun achi ri' arja' rachbilaj ja Jesús, ne' chique. 70Pro ja Pedro arja' ma xuya' chi ta trij ja bix tre. In c'a co'l ari' tok bix chic jutij tre ja Pedro cumal ja rec'o tri': —Bien k'alaj chi atat at cachbil ja xerachbilaj ja Jesús como bien k'alaj chi at aj Galilea in ja nattzijon atat ni junan ruq'uin ja cani' netzijon eje'e', ne'xi. 71—Chwach Dios nbij chewe chi anin ma wotak ta rwach ja Jesús ja nixtajini nebij chwe in xta itzel xquinrutz'at ja Dios ja wi ma katzij ta ja nbij, ne'e ja Pedro chique. 72In chaka maril bitaj rmal ja tzij ri' xok' chic jutij ja ac'. C'ac'ari' xurkaj tre ja Pedro ja bin tre rmal ja Jesús, quewa' bin tre ri': —Ja tok maja'n tok' ca'mul ja ac', oxmul xtabij na chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe. Queri' ja bin tre. Ja c'a tok xumaj rch'obic ja bin tre rmal ja Jesús xumaj jun nimlaj ok'ej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\