San Marcos 15

1Ja c'a tok sakari quemol qui' canojel ja jefe quixin sacerdote chi rchomarsaxic nak nqueban tre ja Jesús e cachbil ja principali' xin tinamit e cachbil chakaja' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios in canojel ja jule' chic k'etol tak tzij quixin ja tinamit Israel. Quebaq'uel ja Jesús, quec'amel, xequijacha' pa ruk'a' ja Pilato ja gobernador. 2Ja Pilato tok pa'l chic ja Jesús chwach arja' xc'axaj tre: —¿La atat ja rat rey quixin ja tinamit Israel? ne' tre. —Queri' nac'a cani' nabij le', ne'xi rmal ja Jesús. 3Ja c'a jefe quixin sacerdote q'uiy rwach ja ril ja Jesús quemaj rbixic tre ja Pilato. 4C'ac'ari' ja Pilato xc'axaj chic tre ja Jesús: —¿La matac'ulba' ja nbix chawe le'? Congana taka'an jule' awil nquibij chawe, ne' chic tre. 5Pro ja Jesús nixtac'a c'o ta jun tzij xbij, ni ma xc'ulba' ta wi'. Ja c'a Pilato congana junwi' xutz'at ja queri' xuban. 6Ja c'a Pilato ni c'amonnak wi' tre chi ni c'o wi' jun preso nsokpij pa tak nmak'ij pascua pro nuya' lugar tre ja tinamit chi eje'e' nec'utuni nak chi preso'il ja nsokpixel. 7Ec'o c'a jule' preso, eje'e' e'ocnak pa che' rumac ja xeyictaj trij ja gobierno in ec'o jule' winak equicamsan. C'o c'a jun chique ja preso rbina'an Barrabás. 8C'ac'ari' xe'ekaji ja winak ruq'uin ja Pilato in quewa' quibij tre ri': —Tasokpij jun preso como niquirwari' abanonto chake pa tak nmak'ij pascua, xeche' tre. 9—¿Nak newajo', la c'ol egana chi nsokpijel ja rey ewxin ja rix aj Israel? ne'e ja Pilato chique. 10Queri' xbij chique como arja' bien rotak chi ja jefe quixin sacerdote congana quiakirnak canma trij ja Jesús in xa rmal ja raquiakarem tok quijachon pa ruk'a'. 11Pro ja jefe quixin sacerdote eje'e' xa xequeyoj ja winak in quibij chique chi nquic'utuj ja Barrabás chi nsokpixel in ma ja ta ja Jesús. 12Ja c'a Pilato arja' xbij chic jutij chique: —Ja wi queri' newajo' ¿nak c'a nban tre nech'ob ixix ja rachi ja rey ewxin ja rix aj Israel nixche' tre? ne'e ja Pilato chique. 13Eje'e' quemaj chic jutij rakic quechi': —Tacamsaj chwach cruz, xeche' tre. 14—¿Nak c'a tre, nak c'a ritzelal rbanon? ne' chic ja Pilato chique. Pro ja reje'e' más chi na quemaj rakic quechi': —Tacamsaj chwach cruz, xeche' chic jutij tre. 15Ja c'a Pilato como arja' matirajo' chi neyojtaj más ja winak rmalari' tok xuya' quigana, xsokpijel ja Barrabás in xuya' orden chi nrapaxi ja Jesús. Ja c'a tok raptaji xujach pa quek'a' ja nec'amo'el rxin chi necamsax chwach cruz. 16C'ac'ari' ja soldado eje'e' quec'amel ja Jesús chwa jay ja bar nq'ueje' wi' ja gobernador in xequemol canojel ja jule' chic cach tak soldado. 17C'o jun tziak morada quecoj tre in quichomij jun corona, q'uix quecoj in quecoj pa rwi'. 18C'ac'ari' quemaj rbanic saludar ja cani' nba̱n saludar jun rey pro xa nquiyok'bej rxin: —Atat at rey quixin ja tinamit Israel, xeche' tre. 19C'o jun aj quesoc rij tak rwi' tre in quichubaj. C'ac'ari' xexuque' chwach cani' ruk'ij nqueya' pro xa yok'bal rxin ja nqueban. 20Ja tok tzuri yok'onem cumal c'ac'ari' quejal ja tziak morada tre in quecoj chic tre ja ni rtziak wi' arja'. C'ac'ari' quec'amel chi nequiripa' chwach cruz. 21Ja tok xebe c'o jun achi quewil, Simón rubi', arja' c'a melojto pa tak k'ayis in tri' k'ax wi' ja bar ec'o wi' in puersa queban tre chi nrijkajel ja cruz rxin ja Jesús. Ja Simón arja' aj Cirene in ec'o ca'i' rc'ajol, jun rbina'an Alejandro in jun rbina'an Rufo. 22C'ac'ari' xebe, quec'amel ja Jesús pa jun lugar rbina'an Gólgota. Gólgota tibij tzij lugar xin rwi' camnak. 23Ja tok xe'ekaj chipan ja lugar Gólgota quitzujuj vino tre chi nutij. Ja vino c'oli mirra yujun ruq'uin pro ja Jesús ma xuc'am ta chique. 24Ja c'a tok riptaj cumal chwach cruz quemaj rbanic suerte trij ja rtziak. Queri' queban utzc'a chi nquetz'at nak chi tziakil xtiquec'am chiquijujunal. 25Ja hora ja querip wi' chwach cruz a las nueve xin ak'abil. 26Ja Jesús tz'ibaxi ja ril ja nbix tre, quewa' rbanic ja ril nbixi ri': —Jawa' rachi ri' arja' rey quixin ja tinamit Israel, ne'xi. 27In ec'o c'a ca'i' alak'oma' xeri̱p chwach cruz chakaja', jun pa riquik'a' ja Jesús in jun pa rxcon. 28Tri' c'a bantaj wi' cumplir ja tz'ibtal can ojer chipan ja rtzobal Dios tre ja Cristo, quewa' nbij ri': —Arja' queri' nba̱n na tre ja cani' nba̱n chique ja ritzel tak winak, ne'e. 29Ja c'a winak ja nek'axi ja tok nquetz'at ja Jesús xa nquitzebej xa nqueyok' in quewa' nquibij tre ri': —Atat xatbini chi nayoj ja templo in xa oxi' k'ij nrajo' chi nayic chi wi' jutij, 30camic tato'o' c'a awi' ayon, catkajpi c'a chwach ja cruz, neche' tre. 31In ja jefe quixin sacerdote eje'e' xa nqueyok' chakaja' e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios: —Arja' To'onel quixin winak ne'xi, pro ja camic xna' maticowini nuto' ri' arja'. 32Ja wi katzij chi arja' ja Cristo ja Rey kaxin ja rok aj Israel tikajto c'a camic chwach ja cruz. Ja wi xtikatz'at chi xtikajto nyuke' c'a kac'u'x ari' ruq'uin, neche'e. In queri' queban ja xeri̱p chwach cruz pa rxquin ja Jesús, eje'e' queyok' chakaja'. 33Ja pa nc'ajk'ij c'o jun nimlaj k'eku'm xoqui nojel rwach'ulew, c'a a las tres xin takak'ij sakar chic jutij. 34Ja c'a Jesús tok xuban a las tres xin takak'ij arja' congana xurak ruchi', quewa' xbij ri': —Eloi, Eloi ¿lama sabactani? ne'e. Jari' tzij xbij quewa' nbij ri': —Nata' Dios, nata' Dios ¿nak tre tok inaya'on can? ne'e. 35Ec'o c'a jule' chique ja winak ja rec'o tri', eje'e' tok quic'axaj ja xbij quewa' quibij ri': —Jala' rachi le' camnak profeta Elías ja nsiq'uij, xeche'e. 36C'o c'a jun chique xerc'amla'to jun esponja, xch'akba' tre jule' vinagre, xuxim chutza'm jun aj in xuya' nojoj tre ja Jesús chi nutij in xbij: —Ch'enchila', katz'ata' na c'a ja wi xtipeti ja rElías chi nurkajsaj chwach cruz, ne'e. 37Ja c'a Jesús arja' xurak chic jutij ruchi' in ni cam kaj. 38In chaka jalal tok raktaji ja manta ja tasben rpan ja nimlaj templo xin Dios ja bar c'o wi' ja santilaj lugar, chaka ca'i' xuban. Raktaji, xelto chicaj, kajto c'a pa tok'ulew. 39C'o c'a jun capitán pa'l chwach ja Jesús arja' tok xutz'at nak xuban ja tok cam kaj quewa' xbij ri': —Jala' rachi le' ni katzij wi' chi Ralc'wal Dios, ne'e. 40Ec'o c'a jule' ixoki' ja rec'o tri' chakaja' nquetzu' pon ja nbantaji. Jun chique ja rixoki' María Magdalena, in jun chic María ja rec'o ca'i' ral, jun José in jun chic Jacobo ja ch'ip ne'xi. In jun chic chique ja rixoki' Salomé. 41Jawa' rixoki' ri' tok q'ueje'e ja Jesús pa Galilea eje'e' nij etran wi' trij in queto' chipan nak ja c'o rjawaxic tre. In c'a ec'o na más ja rixoki' ja xetre'el trij ja Jesús ja tok be pa Jerusalén. 42C'o c'a jun achi José rubi' aj Arimatea, arja' nim ruk'ij chipan ja k'etbaltzij quixin ja tinamit Israel in chakaja' nojel ruc'u'x rayben ja k'ij ja tok xtoqui ja gobierno xin Dios. Ja c'a José como xuban hora in como jari' k'ij ja nchomix wi' nakun rxin ja nmak'ij in c'uluto pispra rxin ja xula'nbal k'ij chakaja' chewi' tok be ruq'uin ja Pilato xerc'utuj tre ja cuerpo rxin ja Jesús, arja' ma xbej ta ri'. 44Ja c'a Pilato tok xc'axaj chi camnak chic ja Jesús arja' quewa' xbij kaj pa ranma ri': —¿Nak moda c'ari' tok camnak chic? ne' kaj. In xsiq'uij pon ja capitán, xc'axaj tre wi ni katzij wi' chi camnak chic ja Jesús. 45Ja c'a tok bix tre rmal ja capitán chi ni katzij wi' chi cami c'ac'ari' xuya' orden chi njachi ja cuerpo tre ja José. 46C'ac'ari' ja José xulok' jun tziak, be xerkajsaj ja cuerpo rxin ja Jesús chwach cruz in xubar pa jun utzlaj tziak. Ja c'a tok bartaj rmal xerya'a' chipan jun panteón ja c'oton chwach jun portales in xtz'apij ruchi' tre jun nimlaj abaj. 47Ja c'a María Magdalena rachbil ja jun chic María ja rute' José eje'e' ec'o tri' in nquetzu' pon ja bar q'ueje' can wi' ja cuerpo rxin ja Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\