San Marcos 5

1Ja c'a tok xe'ekaji chajuparaj chic ya' tri' xe'ekaj wi' chipan jun lugar ja c'o pa quicuenta ja raj Gadara. 2Ja c'a Jesús tok chaka maril xeli ja pa lancha c'o jun achi xekaj ruq'uin ocnak jun itzel espíritu tre, arja' pa comsanto elnakto wi'. 3Ni tri' wi' nq'ueje' wi' pa comsanto in majun nak ta ncowin ta trij masqui nquebac' pa cadena. 4Como arja' q'uiylaj mul banon tre bac'on ruk'a' rkan pa cadena pro ni ma c'ayew ta nuban tre nq'uiokpij. Ni majun nak ta ncowin ta trij ja nchapbex ta rxin ja xta jun nq'ueje' wi'. 5Chi pa k'ij chi chak'a' ni rmajon wi' binem pa tak k'ayis in pa comsanto, congana nurak ruchi' in ruyon nusoc ri' tre abaj. 6Ja c'a tok xutz'at pon ja Jesús c'amc'ol ranim be ruq'uin, ja c'a tok xekaj ruq'uin xuque' chwach 7in xumaj rakic ruchi': —Jesús, atat ja rat Ralc'wal ja nimlaj Dios ¿nak nawajo' chwe? Chwach Dios nbij chawe, maxta taban pokon chwe, ne' tre. 8Queri' xbij tre como ja Jesús arja' c'a xbij tre ja ritzel espíritu ja rocnak tre ja rachi chi nelel pa ranma. 9C'ac'ari' ja Jesús xbij tre ja rachi: —¿Nak c'a abi'? ne' tre. —Anin in Legión. Queri' nubi' como ok q'uiy, ne'xi ja Jesús. 10In congana xucoj ja Jesús pa ch'a'oj chi ma xquerwasajel ta ja ritzel tak espíritu in ma xquerutakel ta chipan jun chic lugar. 11Ec'o pon c'a jule' ak quimajon wa'im pa tak k'ayis. 12Ja c'a ritzel tak espíritu canojel congana quecoj ja Jesús pa ch'a'oj in quewa' quibij tre ri': —Ko'ataka'el cuq'uin ja jule' ak le', taya'a' lugar chake chi nokoc pa quicuerpo, xeche' tre. 13Ja c'a Jesús xuya' lugar chique in queri' queban xe'eli, xe'oc pa tak quicuerpo ja ak. Ja c'a ak ec'o la ca'i' mil canojel in chaka maril xe'oqui ja ritzel tak espíritu chique, eje'e' quemaj c'amc'oj canim, xebe, xexule' chwach jun jayu' congana tiquitic, xebe c'a pa ya' in tri' xejik' wi' canojelal. 14Ja c'a chajinel quixin ja ak eje'e' xe'anmajel, xebe chipan ja tinamit in pa tak aldea chakaja', xequicholo' nojel ja bantaji. Ja c'a winak tok quic'axaj eje'e' xepeti chi nurquitz'ata' ja bantaji. 15Ja tok xe'urkaji ja bar c'o wi' ja Jesús quetz'at ja rachi ja congana e q'uiy ja ritzel tak espíritu e'ocnak tre nabey, arja' tri' tz'ubul wi', c'o chic ja rtziak rcojon, tz'akat chic ja rpensar. Ja c'a winak tok quetz'at congana quixbej qui' rmal. 16C'ac'ari' ja xetz'atowi ja bantaji eje'e' quemaj rcholic chiquewach ja jule' chic winak nak xuban ja rachi tok xelasaxi ja ritzel tak espíritu tre in nak queban ja ak chakaja'. 17C'ac'ari' ja winak quewa' quibij tre ja Jesús ri': —Catelel wawe', taya'a' can ja kalugar, xeche' tre. 18Ja c'a Jesús kas rmajon oquem pa lancha ja tok bix tre rmal ja rachi ja xelasaxel ja ritzel tak espíritu tre: —Tabana' jun utzil, taya'a' lugar chwe chi nintre' chawij chijutij, ne'xi. 19Pro ja Jesús arja' ma xuya' ta lugar tre chi nbe trij, quewa' xbij tre ri': —Mejor ja naban, jat chi awochoch, jabij chique ja rawach'alal chi janila jun nimlaj samaj xuban ja Dios chipan ja rac'aslemal in janila xpokonaj awach, ne' tre. 20C'ac'ari' be ja rachi pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Decápolis, xumaj rbixic ja nimlaj samaj ja xuban ja Jesús chipan ja rc'aslemal in canojel ja winak congana c'asc'o'i quic'axaj. 21Ja Jesús xemeloj chic jutij pa lancha chajuparaj ya'. Ja c'a tok xe'ekaji congana e q'uiy ja winak xequimolo' qui' ruq'uin in tri' q'ueje' wi' chiya' cuq'uin. 22C'ac'ari' c'o jun achi peti rbina'an Jairo, arja' jun chique ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il ja bar nc'axax wi' ja rtzobal Dios. Ja c'a Jairo tok xurkaj ruq'uin ja Jesús xuque' chwach 23in quewa' xbij tre ri': —C'o jun nme'al camíc nuban, tabana' jun utzil jo' chwij, jaya'a' ak'a' pa rwi' utzc'a chi ntzuri in wotak chi maticami, ne' tre. 24Ja c'a Jesús rachbilajel ja rachi, congana e q'uiy ja winak xetre'el trij, congana nquepitz' qui' trij ebenak pa rochoch ja Jairo. 25C'o c'a jun ixok yawa' ja c'o chiquicojol ja winak, tuban cablajuj juna' ni c'o wi' je'e quic' nel tre. 26Ja rixok e q'uiy ja doctori' congana rtijon pokon pa quek'a' in nojel ja c'o ruq'uin xuq'uis rmal ja yobil. Pro majun xoc wi' ja xuban como ja yobil xa jani' benak más pa nim. 27Como arja' ekajnak chic rbixic ruq'uin nojel ja ntajini nuban ja Jesús rmalc'ari' tok xa jani' tiloc más trij. Ja c'a tok xekaj ruq'uin xuchapoc jutz'it ja rtziak. 28Queri' xuban como ja ntajini xbij kaj pa ranma: —Ja wi xtinchap ja rtziak ja Jesús xa ruq'uin ari' wotak chi nintzuri, ne' kaj. 29Chaka maril xuchapoc rtziak ja Jesús ni caje'e ja quic' tre in xuna' chi tzuri, xeli ja yobil tre. 30Ja c'a Jesús arja' xuna' chi c'oli ja poder xel tre, ni quipitz'on wi' qui' ja winak trij, xuya' vuelta in quewa' xbij ri': —¿Nak chapowi ja ntziak? ne'e. 31C'ac'ari' ja rdiscípulo eje'e' quewa' quibij tre ri': —¿La matatz'at la'an chi congana winak quipitz'on qui' chawij chewi' nak tre tok nabij: —Nak xinchapowi, taka'an natche'e? xeche' tre. 32Pro ja Jesús kas cholaj nbe wi' rwach, arja' ncanoj nak chapowi ja rtziak. 33Ja c'a rixok congana nbirboti rumac xben ri' como arja' bien rotak chi xeli ja yobil tre, peti xuque' chwach ja Jesús, xuchol chwach nojelal nak rbanon pa ruk'a' ja yobil. 34Bix tre rmal ja Jesús: —Nme'al, ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' xattzursani. Camic utz chic natbe, catquicoti, xattotaji chijutij pa ruk'a' ja yobil, ne'xi. 35Ja Jesús c'a rmajon na tzij ja tok ec'o jule' winak xe'urkaji, e'elnakto pa rochoch ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il, quewa' quibij tre ja jefe ri': —Jairo, ja rame'al cami ¿nak noc wi' ja naban molestar más ja Maestro? xeche' tre. 36Ja c'a Jesús tok chaka maril xc'axaj ja quibij arja' xbij tre ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il: —Ma taxbej ta awi', ja naban, tiyuke' ac'u'x wq'uin, ne' tre. 37C'ac'ari' be ja Jesús, mta nak chi ta xeruc'amel, xa queyon ja Pedro, ja Jacobo in Juan ja rch'alal Jacobo. 38Ja c'a tok xe'ekaji ja chi rochoch ja jefe ja Jesús xerutz'at ja winak ja rec'o pa jay chi congana lawulo' nqueban, quimajon ok'ej in congana síc' nqueban. 39Ja tok xoc pa jay quewa' xbij chique ri': —¿Nak tre tok neban quela'? congana taka'an síc' ok'ej neban. Ja xtan ma camnak ta, xa waram rbanon, ne' chique. 40Pro ja reje'e' xa quitzebej. C'ac'ari' ja Jesús xerlasajto pro canojelal. Ja c'a tok xelastajto rmal c'ac'ari' xeruc'amel chic ja rtata' rute' ja camnak e rachbil ja retran trij chakaja', xe'oqui ja bar c'o wi' ja cuerpo rxin ja xtan. 41Ja c'a Jesús xuchap chi ruk'a' ja camnak in quewa' xbij tre ri': —Talita, cumi, ne' tre. Jawa' tzij xbij tre ri' tibij tzij: —Xtan, camic anin nbij chawe catyictaji, ne'e. 42Chaka maril bitaj queri' rmal ja Jesús yictaj nojoj ja xtan in xumaj binem. Ja xtan cablajuj chic ja rjuna'. Ja rec'o ruq'uin ja Jesús congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaj chiquewach. 43Ja c'a Jesús congana xuban recomendar chique chi majun bar ta tri' nquibij wi' ja bantaji in xbij chique: —Teya'a' rway ja xtan, ne' chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\