San Marcos 7

1Ec'o c'a jule' fariseo xequimolo' qui' ruq'uin ja Jesús e cachbil jule' maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés, eje'e' epenak pa Jerusalén. 2Eje'e' queya' cuenta chique ja rdiscípulo ja Jesús chi ec'oli chique ja tok quemaj wa'im ma xqueban ta ja cani' nrajo' ja costumbre tre ja ch'ajoj k'abaj pro ja tok quech'aj quek'a' ma costumbre ta ja queban. Rmalc'ari' tok ja fariseo e cachbil ja maestro eje'e' quemaj quitzijoxic ja discípulo. 3Como ja fariseo in canojel ja cach tak aj Israel eje'e' ni maquewa' wi' ja wi ma congana ta nqueban tre ja ch'ajoj k'abaj, jari' costumbre ja c'utun can chiquewach cumal ja cati't quimama'. 4In tok nemelojto ja pa tak c'aybal ni maquewa' wi' chakaja' ja wi matiqueban ja costumbre ja nquich'ach'ojirsbej qui'. In c'a c'o na más ja costumbre quiniman je'e, nqueban costumbre tre ja ch'ajoj tak vaso in tre ch'ajoj tak xaro in tre ch'ajoj tak tzacbal nakun je'e ja ch'ich' ocnak in tre ch'at chakaja'. 5Ja c'a fariseo e cachbil ja maestro quic'axaj tre ja Jesús: —¿Nak c'a tre ja radiscípulo taka'an matiquinimaj ja costumbre quixin ja kati't kamama'? Newa' taka'an pro matiqueban ja costumbre tre ja ch'ajoj k'abaj, xeche' tre. 6Bix chique rmal ja Jesús: —Caca' epalaj, bien ntake' chewe ja binto chewe ojer rmal ja profeta Isaías in tz'ibtal can quewari': —Jawa' winak ri' xa chi quechi' c'o wi' ja tok nqueya' nuk'ij, ja canma c'a c'a nat c'o wi' chwe. 7Ni majun noc wi' ja tok nqueya' nuk'ij, ja tijonem ja nqueya' rtzobal Dios neche' tre, pro xa mandamiento quixin winak. Queri' ja binto chewe rmal ja rIsaías. 8Ja rebanon, eya'on can ja mandamiento xin Dios pro ja costumbre quixin winak jari' emajon rnimaxic cani' tre ja costumbre tre ja ch'ajoj tak xaro, ch'ajoj tak vaso in jule' chic costumbre ja junan ruq'uin ja wari', ne'e ja Jesús chique. 9In xbij chic chique: —Ixix congana ix listo chi rq'uexic ja mandamiento xin Dios utzc'a chi ja recostumbre ixix necoj pa rq'uexwach. 10Como ja Moisés arja' c'o jun mandamiento xin Dios ja rtz'iban can quewa' nbij ri': —Lok' que'ana'a' ja ratata' ate', ne'e. In jun chic ja rtz'iban can quewa' nbij ri': —Ja wi c'o jun xa itzel ntzijon tre ja rtata' owi rute' jari' puersa ncamsaxi, ne'e. 11Pro ja rixix xa ma lok' ta ne'ena' como quewa' ja tijonem neya' ri': —Ja wi nabij tre atata' owi ate': —Camic maquincowini natnuto' tre ja c'o rjawaxic chawe como nbin chic tre ja Dios chi rxin chic arja' ja c'o wq'uin, wi natche' tre, jari' ma rjawaxic chi ta chi nato' tre ja c'o rjawaxic tre, nixche'e. 13Queri' ebanon, ja mandamiento xin Dios, ixix ebanon tre ni mta pro xa rumac ja recostumbre in jari' costumbre nec'ut chiquewach jule' chic winak chi nquinimaj eje'e' chakaja'. In q'uiy rwach ja neban ja junan ruq'uin ja wari'. Queri' xbij ja Jesús chique. 14Ja c'a Jesús arja' xumaj chic tzij cuq'uin ja winak, quewa' xbij chique ri': —Tec'waxaj ewanojelal ja xtinbij chewe ri', kas ta xtich'obtaj emwal. 15Ma ja ta ja noc pan achi' ja ntz'ilorsani ja rawanma pro ja ntz'ilorsan rxin jari' ja nwinakar pan awanma in nelto pan achi'. 16Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij kaj chewe ri', ne' chique. 17C'ac'ari' xeruban can despedir ja winak in xoc pa jay. Ja c'a rdiscípulo quic'axaj tre nak rbanic ja c'ambal tzij ja xbij. 18In quewa' xbij chique ri': —Taka'an matich'obtaj emwal ixix chakaja'. ¿La matich'obtaj c'a emwal chi ja noc pan achi' jari' mta moda xtitz'ilorsaj ta ja rawanma? 19Queri' nbij chewe como ja noc pan achi' jari' nkaj chi apan in nelel chic jutij, ne' chique. Ja xbij ja Jesús chi matitz'ilori ja rawanma xta rmal ja nati' xa nak ta ja nati' je'e. 20In xbij chic jutij chique: —Ja ritzelal ja nelto pan awanma jari' ntz'ilorsan rxin ja rawanma. 21Queri' nbij chewe como pan awanma nwinakarto wi' ja ritzel tak na'oj cani' tre tok c'o jun natoc ruq'uin ja wi ma awixjayil ta owi ma awachajil ta, cani' tre banoj camíc, 22cani' tre banoj alak', cani' tre tok chaka benak chi nayarij quinakun winak, cani' tre banoj itzelal in banoj engaño, cani' tre banoj nakun ja congana chuw chwach ja Dios, cani' tre aquiakarem, ne'atzijoj winak, naya' ak'ij in banoj nakun ja xa ma ch'obol ta. 23Nojel c'awa' wari' pa tak canma ja winak nalaxto wi' in jari' ntz'ilorsan rxin ja canma. Queri' xbij ja Jesús chique. 24C'ac'ari' yictajel, xelel chipan ja lugar in be cha jun lugar chic ja bar c'o wi' ja ca'i' tinamit, jun rbina'an Tiro in jun rbina'an Sidón. Ja c'a tok xekaji xoc chipan jun jay, arja' matirajo' chi notakixi chi tri' c'o wi' pro ja winak puersa cotakij chi c'o tri'. 25C'o c'a jun ixok ma aj Israel ta, arja' alaxnak chipan ja lugar rbina'an Sirofenicia, c'o jun ti ral ti xtan ocnak jun itzel espíritu tre. Ja rixok tok xc'axaj ja bar c'o wi' ja Jesús be ruq'uin. Ja c'a tok xekaj ruq'uin xuque' chwach in congana xuban recomendar tre chi nbe ruq'uin chi nerlasaj ja ritzel espíritu tre ja ti ral. 27Ja c'a Jesús xc'ambej tzij chwach ja rixok, quewa' xbij tre ri': —Nenuto' na nabey ja wach tak aj Israel como ma rubey ta xtic'am ta queway ja ralc'walaxela' in xtiq'uiakel ta chiquewach tak tz'i', ne' tre. 28Ja c'a rixok chakaja' xc'ambej tzij chwach ja Jesús, quewa' xbij tre ri': —Wajaw, ni katzij wi' ja nabij le' pro ja tak tz'i' ja neq'ueje' xe' mesa, eje'e' nya̱' lugar chique chi nquetij ja rc'utal tak queway ja ralc'walaxela' ja ntzakel xe' mesa, ne' tre. 29Bix tre rmal ja Jesús: —Congana buena xabij chwe le' rmalc'ari' nbij chawe, jat, catmeloj chi awochoch, camic xeli ja ritzel espíritu tre ja rawal, ne'xi ja rixok. 30C'ac'ari' meloji ja rixok chi rochoch. Ja tok xekaj ruq'uin ja ral cotz'ol chwa ch'at, mchita ja ritzel espíritu tre. 31C'ac'ari' be ja Jesús, xelel chipan ja lugar je'e ja c'o pa rcuenta Tiro, k'axi pa tak lugar ja c'o pa rcuenta Sidón in k'axi chakaja' pa tak lugar ja c'o pa rcuenta Decápolis, xekaji c'a chuchi' ja ya' rbina'an Galilea. 32C'o c'a jun achi xeya̱' chwach, arja' tacon in ma kas ta ncowini ntzijoni chakaja'. Ja rec'amyonel rxin quic'utuj jun utzil tre ja Jesús chi nuya' ruk'a' pa rwi' ja rachi chi ntzursaj. 33Ja c'a Jesús arja' xlasajel ja rachi chiquicojol ja winak, quiyonaj qui' ruq'uin. C'ac'ari' xuya'oc rwi' ruk'a' pa tak rxquin ja rachi, chubani in xuchap rak' ja rachi chakaja'. 34C'ac'ari' ca'y chicaj, congana njik'joti in quewa' xbij tre ri': —Efata, ne' tre. Ja pa rtzobal ja rachi efata tibij tzij tijaktaji ja rawxquin, ne'e. 35Ja tok bitaji ja queri' rmal ni jaktaji rxquin ja rachi in tzuri ja rak' in ncowini ntzijon chic. 36Ja c'a Jesús arja' xbij chique ja winak chi majun bar ta tri' nquibij wi' ja xuban tre ja rachi. Pro ja winak ma xquinimaj ta tzij, masqui congana xek'ili rmal ja Jesús chi matiquilasaj rbixic pro eje'e' más chi na quilasaj rbixic. 37Eje'e' congana c'asc'o'i quetz'at ja milagro ja xuban ja Jesús chiquewach in quewa' nquibij ri': —Ja Jesús congana buena nojelal ja rbanon. Nuya' taka'an quixquin ja tacona' in nuya' taka'an quechi' ja mema' chakaja', neche'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\