San Marcos 8

1Jari' tiempo congana e q'uiy ja winak quimolon qui' ruq'uin ja Jesús in mta queway quic'amonto. Ja c'a Jesús arja' xersiq'uij pon ja rdiscípulo in quewa' xbij chique ri': 2—Congana npokonaj quewach ja winak, tuban oxi' k'ij queq'ueje' wq'uin in mchita nak chi ta ja nquetij. 3Ja wi xquenutakel chi tak cochoch, wi mta way xtiquetijel jari' wotak chi netujkar pa bey. Ec'oli chique congana nat epenak wi', ne' chique. 4Ja c'a rdiscípulo eje'e' quibij tre: —Jawa' lugar ja rokc'o wi' ri' congana talani ¿bar c'a nekac'ama' wi' ja xtiquetij ja winak le'? xeche' tre. 5—¿Jaru' rkan ja caxlanway c'ol ewq'uin? xeche'x rmal ja Jesús. —Wuku' rkan, xeche' tre. 6Ja c'a Jesús xbij chique ja winak chi netz'abe' kaj pa tok'ulew. C'ac'ari' xuc'am ja wuku' rkan caxlanway, xmaltioxij tre ja Dios, xuwech' in xujach chique ja rdiscípulo chi eje'e' nqueya' chic chique ja winak in queri' queban queya' chique. 7In chakaja' ec'o jun ca'i' cakan ch'u' e takno'y. Ja c'a Jesús xermaltioxij tre ja Dios in xuya' orden chi neya'i ja ch'u' chique ja winak chakaja'. 8Xewa'i ja winak in xenoji chi utz. Ja c'a caxlanway rachbil ch'u' mol ruchi' ja totaji, wuku' chacach xuban. 9Ja xewa'i ec'o la quiji' mil. C'ac'ari' ja Jesús xeruban can despedir, 10xoquel ja pa lancha e rachbil ja rdiscípulo, xebe pa tak lugar ja c'o pa rcuenta Dalmanuta. 11Ja tok xe'ekaji ec'o jule' fariseo xe'ekaj ruq'uin ja Jesús. Eje'e' quemaj tzij ruq'uin pro xa ch'a'onem nqueban tre. C'oli quic'axaj tre pro xa nquic'ambajbej rxin quewari': —Tabana' jun milagro ja nc'utu chikawach chi Dios yoyon chawe ja poder ja c'o pan ak'a', xeche' tre. 12Ja c'a Jesús tok xc'axaj ja bix tre, arja' congana bison cumal in quewa' xbij chique ri': —¿Nak tre tok ixix ja rixc'o chipan awa' tiempo ri' nec'utuj jun milagro chwe ja xa nec'ambajbej wxin? Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja rixix ja rixc'o chipan awa' tiempo ri' mta jun milagro xtinban ta chewach ja cani' nec'utuj chwe, ne' chique. 13Ja c'a tok bitaji ja queri' rmal, ja Jesús xeruya' can, xe'oquel chic jutij chipan ja lancha, xebe chic chajuparaj ya'. 14Ec'o chic pa lancha ebenak. Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' mta queway quic'amonto, quimestaj can, xa jun rkan ja caxlanway ja cuc'an. 15Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri': —Kas bien tech'obo', kas bien tebana' cuenta ewi' chwach ja levadura quixin ja fariseo in chwach chakaja' ja levadura rxin ja Herodes, ne' chique. 16Ja c'a rdiscípulo eje'e' quemaj tzij chibil tak qui', quewa' nquibij ri': —Queri' nbij chake rumac ja mta way kac'ampi ta, xeche'e. 17Ja c'a Jesús arja' bien rotak chi ja nquech'ob eje'e' chi levadura xin caxlanway ja nnatax chique rmal pro ja nnatax chique jari' ja tijonem quixin ja fariseo in rxin ja Herodes, quewa' xbij chique ri': —¿Nak tre tok nebij: —Taka'an mta way kac'ampi ta, kas nixche'e? ¿Maja'n ek tich'obtaj emwal? ¿Maja'n taka'an tikaj pan ewi' nak rbanic? ¿La congana c'ayew chi nech'ob nak rbanic? 18C'o panewach pro ¿la matetz'at ja nc'u̱t chewach? In chakaja' c'ol ewxquin pro ¿la matoc pan ewxquin ja nbix chewe? In chakaja' ¿la maturkaj chewe 19ja tok xinwech' ja jo'o' rkan caxlanway in xenutzuk jo'o' mil winak tre? ¿Jaru' chacach ja totaji ja xemol ruchi'? ne' chique. —Cablajuj chacach, xeche' tre. 20Ja c'a Jesús xbij chic chique: —In tok xenutzuk chic ja quiji' mil winak tre ja wuku' rkan caxlanway ¿jaru' chacach ja totaji ja xemol ruchi'? ne' chique. —Wuku' chacach, xeche' tre. 21—Pro ¿nak c'a tre tok maja'n tich'obtaj emwal nak rbanic? xeche'xi rmal ja Jesús. 22Ja tok xe'ekaji chajuparaj ya' pa jun tinamit rbina'an Betsaida xe'ekaj wi'. C'o c'a jun achi moy xeya̱' chwach ja Jesús. Ja rec'amyonel rxin ja moy eje'e' congana quic'utuj tre ja Jesús chi nuchap ja moy chi ntzursaj. 23C'ac'ari' ja Jesús xuchap ja moy chi ruk'a', xyukejel, xlasajel chipan ja tinamit. Ja c'a tok lastajel rmal chipan ja tinamit xuya' ruchub chi tak rwach, xuya' ruk'a' trij tak rwach in quewa' xbij tre ri': —¿La nca'y chic jutz'it ja rawach? ne' tre. 24Ja c'a rachi xumaj ca'yem in xbij tre ja Jesús: —Ec'o jule' achi'i' nenutz'at pro ja nenutz'at pon le' xa e cani' jule' che', quimajon binem, ne' tre. 25C'ac'ari' ja Jesús xuya' chic jutij ja ruk'a' trij rwach ja rachi. Ja c'a rachi xumaj rtz'elwachixic ja nutz'at in tzuri ja rwach, utz chic nutz'at nojelal. 26Ja c'a Jesús xbij tre: —Jat chi awochoch pro maxta catoc chipan ja tinamit nixtac'a c'o ta jun ja c'o chipan ja tinamit xtabij wi' ja xinban chawe, ne' tre. 27C'ac'ari' ja Jesús e rachbil ja rdiscípulo xebe pa tak aldea ja c'o chinakaj ja tinamit Cesarea ja c'o pa rcuenta Filipo, kas c'a quimajon bey ja tok quewa' xc'axaj chique ri': —Anin ¿nak inocnak wi' ja nquibij chwe ja winak? ne' chique. 28—Ec'oli nebin chawe chi atat at Juan Bautista, jule' chic nebini chi at Elías in ec'o chic jule' ja nebini chi at jun chic chique ja rojer tak profeta, xeche' tre. 29—Ja c'a rixix ¿nak nebij chwe, nak inocnak wi'? ne'e ja Jesús chique. Peti ja Pedro, xbij tre: —Ja ratat at Cristo ja ratcha'on rmal ja Dios, ne' tre. 30Ja c'a Jesús congana xuban recomendar chique chi ni majun bar ta tri' nquibij wi' chi arja' ja Cristo. 31C'ac'ari' xumaj rk'alasaxic chiquewach ja rdiscípulo nak xtiban na tre, quewa' xbij chique ri': —Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak q'uiy rwach ja rpokonal ntij na, xa itzel ninquetz'at na ja principali' xin tinamit e cachbil ja jefe quixin sacerdote e cachbil chakaja' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios, nincamsax na in chi rox k'ij ninc'astaj na, ne' chique. 32Arja' bien xuch'ob chiquewach chi nba̱n na queri' tre. Ja c'a Pedro arja' xuchap chi ruk'a' in xumaj rch'a'ic tre ja xbij. 33Pro ja c'a Jesús tok xc'axaj ja bix tre rmal ja Pedro arja' xuya' vuelta, xertz'elwachij pon ja rdiscípulo in xumaj rch'a'ic tre ja Pedro ja xbij: —Catel chinwach Satanás. Queri' nbij chawe como ma queri' ta nawajo' chwe chi nban ja cani' nrajo' chwe ja Dios chi nban, xa junan ana'oj cuq'uin winak, ne' tre. 34C'ac'ari' ja Jesús xersiq'uij pon ja rdiscípulo e cachbil ja jule' chic winak ja rec'o tri', quewa' xbij chique ri': —Xa nak ta ja c'o rgana nyuke' ruc'u'x wq'uin rjawaxic chi matuya' rgana ja tzabuklaj c'aslemal rc'an. Rjawaxic chakaja' chi matipokonaj nutij ja rpokonal mwal in ntre'el chwij. Jari' cani' jun cruz nya̱' trij pro matipokonaj nuc'am ja cruz, nrijkajel in nbe ja bar necamsax wi'. 35Queri' nbij chewe como xa nak ta ja npokonaj nuya' can ja rc'aslemal jari' matuwil c'ari' ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Pro xa nak ta ja matipokonaj nuya' can ja rc'aslemal mwal anin in rmal ja utzlaj tzij ja nc'amonto jari' can nuwil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 36Como cani' tre jun winak ¿nak c'a nuch'ec trij wi xuch'ec nojel ja meba'il rxin ja rwach'ulew pro wi ma xuwil ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? 37Ja wi xutzak ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij jari' mta jun meba'il ja xtilok'bej ta. 38Queri' nbij chewe como ja winak ja rec'o chipan awa' tiempo ri' xa nak ta chi winakil wi xa q'uixbal nquena' nquecoj qui' wq'uin in wi xa q'uixbal nquena' rmal ja ntzobal, anin chakaja' q'uixbal nna' chi xquenucoj ta pa ncuenta. Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak xa q'uixbal nna' chi xquenucoj ta pan ncuenta tokori' tok xquinpi chic jutij e wachbil ja ángel xin Dios ja tok congana nch'a'an chic chwij ja gloria xin Dios. Ja winak ja rec'o chipan awa' tiempo ri' eje'e' xa quiya'on can ja Dios in junwi' chi na yukul wi' quec'u'x, congana il mac ja netajini nqueban, ne'e ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\