San Mateo 13

1Chipan ari' k'ij xelel ja Jesús pa jay, be chiya' in tri' xetz'abe' wi'. 2Congana e q'uiy ja winak xequimolo' qui' ruq'uin rmalc'ari' tok arja' xoc chipan jun lancha in tz'abe' chipan. Ja c'a winak xepe'e can chiya' canojelal. 3In xumaj tzij cuq'uin, q'uiy rwach ja xbij chique pa c'ambal tak tzij, quewa' xbij ri': —C'o jun ajticola' be pa ticoj tijco'm pa rchenoj. 4Ja c'a tok xekaji xumaj rchicaxic ja rija'tz. C'o c'a kaj pa bey in xepeti ja tz'iquin, quetij. 5C'o chic jule' kaji ja bar c'o wi' abaj, xa xax ja rulew in chanim xelto rmal. 6Pro ja tok xelto ja k'ij, xc'atsaj in tok q'uiswani chakij rmal como mta más ja rc'amal. 7C'o chic jule' kaj pa tak q'uix in tok q'uiswani q'uiyi ja q'uix, xcamsaj ja tijco'm. 8Pro c'o chic jule' kaj pan utzlaj ulew in wachini chi utz, ja jun chirwach ija'tz c'oli xuya' jun ciento, c'oli xuya' sesenta in c'oli xuya' treinta. 9Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij chewe ri', ne' chique. 10Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' xe'ekaj ruq'uin in quewa' quibij tre ri': —¿Nak tre tok xa c'ambal tak tzij nacoj tok nattzijon cuq'uin ja winak? xeche' tre. 11Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Ja rixix yatajnak chewe chi newotakij nak rbanic ja rawatal je'e tre ja gobierno xin chila' chicaj pro ja chique ja jule' chic winak le' eje'e' ma yatajnak ta chique. 12Queri' nbij chewe como ja winak ja c'o je'e yatajnak chique eje'e' nyataj na más chique in tok nq'uiswani nuban q'uiy cuq'uin. Pro ja c'a winak ja mta yatajnak chique pro nquech'ob chi c'oli jari' nlasax chique. 13Xa chewi' tok ncoj c'ambal tak tzij tok nintzijon cuq'uin ja winak le' como eje'e' c'o quewach pro maticajo' nquetz'at ja nc'u̱t chiquewach, c'o quixquin pro maticajo' nquic'axaj ja nbix chique in ni matich'obtaj wi' cumal. 14Ja netajini nqueban jari' nbantaj cumplir ja rbin can ja Dios cani' bitajnak can ojer rmal ja profeta Isaías quewari': —Ruq'uin ewxquin nec'waxaj na pro ni matich'obtaj wi' emwal in ruq'uin ewach netz'at na pro ni mta wi' nak ta newasaj trij, ne'e. In jun chic xbij quewari': 15—Queri' nbij chique ja winak le' como ja canma cowirnak in ja quixquin c'ayew chi noc chipan ja nbix chique in ja quewach xa quiyupun. Queri' nqueban como mta quigana nquetz'at ja nc'u̱t chiquewach in nixtac'a c'o ta quigana nquic'axaj ja nbix chique in nixtac'a c'o ta quigana nquech'ob pa tak canma ja nch'o̱b chiquewach in nixtac'a c'o ta quigana chakaja' nemeloj wq'uin utzc'a chi ncuy ja quil quemac, ne'e ja Dios. Queri' c'a ja bitajnak can. 16Pro ja rixix congana qui'il chewe como netz'at ja nc'u̱t chewach in nec'waxaj ja nbix chewe. 17Queri' nbij chewe como ni katzij wi' ja nbij chewe ri', e q'uiy ja rojer tak profeta in e q'uiy ja jule' chic winak ja utz xetz'a̱t rmal ja Dios, eje'e' congana quiyarij quetz'at ta ja cani' nixtajini netz'at ixix camic in congana quiyarij quic'axaj ta chakaja' ja cani' nixtajini nec'waxaj ixix camic. 18Tec'waxaj c'a camic, anin nch'ob chewach nak rc'amonto ja c'ambal tzij ja xinbij chewe tre ja rajticola'. 19Ja utzlaj tzij ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja gobierno xin chila' chicaj, ja tok nel rbixic in tok c'o jun nc'waxaj pro matich'obtaj rmal ja c'a diablo npeti, nlasajel ja tzij ja ticon pa ranma. Ja c'a ri' tibij tzij ja rija'tz ja kaj pa bey. 20Ja c'a rija'tz ja kaji ja bar c'o wi' abaj jari' tibij tzij ja winak ja nquic'axaj ja utzlaj tzij in chanim nquinimaj, congana nequicot rmal. 21Pro eje'e' e cani' jule' tijco'm ja mta rc'amal, xa ti jurata nquinimaj. Ja c'a tok xterila' ja c'ayewalaj tiempo ja tok nmajtaj rbanic pokon chique ja winak rmal ja rtzobal Dios eje'e' chanim nqueya' can. 22Ja c'a rija'tz ja kaj pa tak q'uix jari' tibij tzij ja winak ja nquic'axaj ja utzlaj tzij pro tok nq'uiswani xa ja' nquibisoj chic ja xin rwach'ulew in xa neba̱n engañar rmal ja meba'il. Rmalc'ari' tok xa ncami ja utzlaj tzij ja c'o pa tak canma, mta rwach nuya'. 23Pro ja rija'tz ja kaj pan utzlaj ulew jari' tibij tzij ja winak ja nquic'axaj ja utzlaj tzij in nch'obtaj cumal in c'oli rwach nuya' pa tak canma. Eje'e' e cani' jule' chirwach ija'tz c'oli xuya' jun ciento, c'oli xuya' sesenta in c'oli xuya' treinta. Queri' xbij ja Jesús chique. 24In c'o chic jun ja c'ambal tzij xbij chique quewari': —Ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' xuban jun achi xutic jule' utzlaj ija'tz xin trigo pa rchenoj. 25Pro ja winak ja tok ekajnak chic chi waram peti ja rc'ulel ja rachi, xurtica' jule' itzel ija'tz chicojol ja trigo. Ja c'a tok tictaj can rmal meloji. 26Ja c'a trigo xumaj q'uiyem in tok xumaj k'enaric ja rwach tri' xotakix wi' chakaja' ja jule' chic ja ticon chicojol chi xa itzel tijco'm. 27Ja c'a rajsamajela' eje'e' xebe ruq'uin ja quipatrón ja ticowi ja utzlaj ija'tz, xequibij tre: —Kajaw ¿la ma utzlaj ija'tz ta c'a ja xatic chipan ja rachenoj? ¿Nak moda tok c'o jule' itzel tijco'm chicojol camic? xeche' tre. 28In bix chique: —Jari' c'o jun nc'ulel ticowi, xeche'xi. Ja c'a rajsamajela' eje'e' quibij chic jutij tre: —¿La matawajo' c'a nokbe camic nekaboko'? xeche' tre. 29In bix chic jutij chique: —Jari' ma can ta, ma tebok ta, matzij tuc'amto ja trigo tok xtebok. 30Mejor ch'enchila', tiq'uiy na chi ca'i' como ja tok xterila' ja tiempo xin cosecha anin nbij na chique ja xquesamaj chipan ja tiempo xin cosecha: —Temolo' ruchi' nabey ja ritzel tijco'm in texima' rpan pa tak manoja utzc'a chi nporoxi. Pro ja trigo temolo' ruchi' chakaja' in tec'olo', ninche' na chique. Queri' ja c'ambal tzij xbij chique. 31In c'o chi c'a jun ja c'ambal tzij xbij chique quewari': —Ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' jun ti chirwach mostaza c'amarel rmal jun achi, xutic pa rchenoj. 32Jun ti chirwach mostaza más na tino'y chwach ja jule' chic ija'tz pro ja tok nq'uiyi más na nq'uiyi chwach jule' chic tijco'm, noqui cani' jun mocaj che'. Rmalc'ari' ja tak tz'iquin eje'e' nepeti, nurquibana' quesoc pa tak ruk'a'. Queri' ja c'ambal tzij xbij chique. 33In c'o chic jun ja c'ambal tzij xbij chique quewari': —Ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' nuban jule' levadura ja nsapoji caxlanway rmal in c'o jun ixok xuc'am, xuya' chipan jule' k'or, oxi' pajbal harina ocnak. Ja c'a tok q'uiswani ja levadura mta ja maquita xekaj wi' tre ja k'or, congana samaj chipan. Queri' ja c'ambal tzij xbij chique. 34Ja Jesús, nojel ja tzij xbij chique ja winak xucoj c'ambal tak tzij chi rbixic chique. Ni majun nak ta xbij ta chique ja maquita xucoj c'ambal tak tzij chi rbixic chique. 35Queri' xuban utzc'a chi tri' bantaj wi' cumplir ja bitajnak can ojer rmal ja profeta quewari': —Ja tok xquintzijoni, c'ambal tak tzij ncoj. Ja rawatalto je'e ja tok maja'n titz'ucarto ja rwach'ulew anin nk'alasaj na. Queri' ja bitajnak can. 36C'ac'ari' ja Jesús xeruban can despedir ja winak, be, xoc pa jay. Ja c'a rdiscípulo eje'e' xe'ekaj ruq'uin in quibij tre: —Tach'obo' chikawach nak rc'amonto ja c'ambal tzij ja xabij tre ja ritzel tijco'm ja tic chicojol ja trigo, xeche' tre. 37Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri': —Ja nticowi ja utzlaj ija'tz jari' anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak. 38Ja chenoj jari' ja rwach'ulew. Ja utzlaj ija'tz jari' ja rec'o pa rcuenta ja gobierno xin chila' chicaj. Ja ritzel tijco'm jari' ja rec'o pa rcuenta ja diablo. 39Ja ticowi ja ritzel tijco'm ja rc'ulel ja rachi jari' ja diablo. Ja tiempo xin cosecha jari' ja q'uisbal tak k'ij ja tok xquinpi chic jutij. Ja nebanowi ja cosecha jari' ja ángel. 40Cani' nba̱n tre ja ritzel tijco'm nmo̱l ruchi' in nporox pa k'ak' queri' c'a xtibantaj chique ja winak chakaja' chipan ja q'uisbal tak k'ij. 41Ja c'a ranin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak xquenutakto ja ángel wxin, ne'urquichapa' canojel ja winak ja rec'o chipan ja ngobierno ja xa nequitakchi'ij ja cach tak winak chi rbanic ja il mac, ne'urquichapa' chakaja' canojel ja jule' chic winak ja xa e banol tak itzelal. 42Ja c'a tok nechaptaj cumal nequich'akijel chipan jun nimlaj k'ak'. Ja c'a winak janila chi ok'ej xtiqueban chipan ari' lugar in xtiquicach'ach'ej cak'. 43Tokoc'ari' ja winak ja utz netz'a̱t rmal ja Dios eje'e' nyataj na chique chi nqueban ja cani' nuban ja k'ij, nech'a'an chipan ja gobierno xin Dios ja Tatixel quixin. Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij chewe ri'. 44In jun chic, ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' jun nimlaj meba'il wawan, mukun chipan jun chenoj in chaka jalal tok xiltaj rmal jun achi. Ja c'a rachi xumuk can chic jutij, nmeloji, congana nquicoti, nojel ja c'o ruq'uin nc'ayij in nulok' ja chenoj ja bar c'o wi' ja nimlaj meba'il. 45In jun chic, ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' nuban jun comerciante ntajini ncanoj jule' abaj perla ne'xi, nimak rjil. 46Ja c'a tok xuwil jun ja perla ja más chi na nim rjil be, in nojel ja c'o ruq'uin xc'ayij in xulok' ja perla. 47In jun chic, ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' jun c'am nq'uia̱k pa mar in ne'oqui ja ch'u' chipan pro nojel quewach ja ch'u' ne'oc chipan. 48Ja c'a tok xenoji ja ch'u' chipan lasaxto chiya'. Ja c'a xewasanto eje'e' xetz'abe'e, quemaj quicha'ic ja ch'u'. Ja buen tak ch'u' jari' xequec'ol pro ja mta ne'oc wi' xa xequich'akijel. 49In queri' c'a xtibantaji chakaja' chipan ja q'uisbal tak k'ij, nepeti ja ángel, ne'urquiwasajel ja ritzel tak winak chiquicojol ja re utz 50in nequich'akijel chipan ja nimlaj k'ak'. Ja c'a winak janila chi ok'ej xtiqueban chipan ari' lugar in xtiquicach'ach'ej cak', ne'e ja Jesús chique ja rdiscípulo. 51C'ac'ari' xbij chic chique: —¿La nch'obtaj emwal nojel ja xinbij chewe? ne' chique. —Nch'obtaji Kajaw, xeche' tre. 52In xbij chic jutij chique: —Como nch'obtaj emwal rmalc'ari' nbij chewe chi canojel ja maestro ja nquitijoj qui' tre ja gobierno xin chila' chicaj eje'e' e junan ruq'uin jun rajaw jay ja c'oli nojel ruq'uin ja nc'atzini, c'o c'ac'a, c'o ma c'ac'a ta chakaja' in arja' nlasajto xa nak ta nc'atzin tre chi ca'i'. Queri' ja xbij chique. 53Ja c'a Jesús ja tok bitaj can rmal nojel awa' ja c'ambal tak tzij ri' arja' xelel 54in be chipan ja rtinamit arja'. Ja c'a tok xekaji xoc chipan ja jay xin molbal ri'il in xumaj quitijoxic ja winak. Ja c'a winak congana c'asc'o'i quic'axaj ja tijonem ja xuya' chique in quewa' quibij chibil tak qui' ri': —¿Bar c'a penak wala' ja rocnak tre jala' jun achi le'? congana taka'an rna'oj in congana nimak tak milagro nuban chakaja'. 55Pro ¿la ma arja' ta c'ala' ja rc'ajol ja josol che'? In ja rute' ¿la ma arja' ta c'a ja rbina'an María? In ja rch'alal ¿la ma eje'e' ta c'a ja Jacobo, José, Simón in Judas? 56In canojel ja rana' ¿la ma ec'o ta c'a chikacojol chakaja'? ¿Bar c'a penak wi' nojel ja ntajini nuban? 57Queri' quibij, ni majun quigana ruq'uin, xa pokon nquena'. Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Ni majun profeta xin Dios ja maquita lok' nna'i xarwari' ma lok' ta nna'i cumal ja rach aj tinamit in nixtac'a cumal ta ja rec'o pa rochoch chakaja', ne' chique. 58In xa ma nim ta ja milagro xuban tri' rumac ja ma xyuke' ta quec'u'x ruq'uin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\