San Mateo 21

1Quimajon bey ebenak, xa chinakaj ja tinamit Jerusalén ec'o chi wi' in xe'ekaj chuchi' ja tinamit Betfagé ja bar c'o wi' ja jayu' rbina'an Rjayu'al Olivo. Ja c'a Jesús ec'o ca'i' chique ja rdiscípulo xerutak 2in quewa' xbijel chique ri': —Jix ja pa tinamit le', chila' newil wi' jun ti bur ximili rachbil ti ral. Que'equira'to in que'ec'ama'to. 3Ja wi c'oli nak xquixk'iloni quewa' tebij tre ri': —Ja kajaw nec'atzin tre, quixche' tre, in alnak nerya'la'to. Queri' xbijel ja Jesús chique. 4Nojel ari' ma chaka ta bantaji, rumac chi tri' bantaj wi' cumplir ja bitajnak can rmal ja profeta quewari': 5—Ja winak ja rec'o chipan ja tinamit Sión quewa' tebij chique ri': —Tetz'ata' mpe' le', peti ja Rey ewxin, arja' matuya' ruk'ij, xa trij jun ti bur tz'ubulto wi'. Ja ti bur c'a ti co'l na, ral jun bur banol ijka'm, catche' chique. Queri' bitajnak can rmal ja profeta. 6Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' xebe, xequibana' ja bixel chique rmal. 7Quec'amto ja ti bur rachbil ja ti ral. Ja quitziak jari' xequiwekbej, tz'abe'e ja Jesús trij in xumaj binem. 8Congana e q'uiy ja winak quesocla' ja quitziak pa rubey ja Jesús in ec'o chic jule' xequikupla'to rxak tak palma in queya' pa rubey chakaja'. 9Ja c'a re nabeyal chwach e cachbil ja retran trij eje'e' congana nquerak quechi' in quewa' nquibij ri': —Dios, ko'ato'o' camic, peti ja Ralc'wal can ja rojer rey David, arja' bendecido amwal, arja' ja Cristo ja penak pan abi' atat ja rat kajaw Dios. Ko'ato'o' camic Dios ja ratc'o chila' chicaj. Queri' ja nquibij. 10Ja c'a tok xoc chipan ja tinamit Jerusalén xeyictaji ja tinamit pro canojel in quewa' nquibij ri': —¿Nak c'a chi achi'al ala' ja xurkaji le'? xeche'e. 11—Jala' Jesús ja profeta ja raj Nazaret ja c'o pa rcuenta Galilea, xeche'xi cumal ja winak. 12Ja c'a Jesús arja' xoc chipan ja nimlaj templo xin Dios in xumajto quilasaxic canojel ja rec'o chipan ja quimajon c'ayinem e cachbil chakaja' ja quimajon lok'oj tak nakun. Ja quimesa ja q'uexol tak pwok xch'akij pa tok'ulew in queri' xuban tre chakaja' ja quich'acat ja nec'ayin tak palomax. 13In xbij chique: —Ja rtzobal Dios quewa' tz'ibtal chipan ri': —Ja wochoch anin jari' banbal oración, ne'e ja Dios tre ja rtemplo pro ja rebanon ixix tre xa jun lugar ja bar neq'ueje' wi' alak'oma', ne'e ja Jesús chique. 14Ec'o c'a tak moya' in tak cojo, eje'e' xe'ekaj ruq'uin ja Jesús chipan ja templo, ja c'a rarja' xertzursaj. 15Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés eje'e' quetz'at nojel ja xuban ja Jesús ja congana nc'asc'o'i natz'at in ec'o jule' ac'ala' xequic'axaj chakaja', quimajon rakic quechi' chipan ja templo in quewa' nquibij ri': —Dios, ko'ato'o' camic, peti ja Ralc'wal can ja rojer rey David, neche'e. In congana pi quiyewal rmal ja quetz'at in ja quic'axaj 16in quibij tre ja Jesús: —¿La matac'waxaj c'a ja quimajon rbixic chawe ja rac'ala' le'? xeche' tre. —Nc'waxaj nac'a pro ja rixix ¿la mta c'a jutij esiq'uin awa' ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ri'? —Dios, ja tak ac'ala' e cachbil ja tak yaqui'a', atat aya'on pa quechi' ja nquiyabej ak'ij in ni majun nak ta falta tre ja nquiyabej ak'ij. Queri' ja tz'ibtal can, ne'e ja Jesús chique. 17C'ac'ari' xeruya' can, be, xelel chipan ja tinamit, be c'a pa Betania in tri' xewar wi'. 18Ja c'a chi rcab k'ij ak'abil ntajini nmeloji ja Jesús chipan ja tinamit Jerusalén, majtaj rmal rk'ak'anil rupan. 19In xutz'at pon jun mocaj higuera, chinakaj chi' bey tiquil wi' in be ruq'uin. Ja che' ni majun rwach, xa ruyon ruxak in rmalc'ari' tok ja Jesús quewa' xbij tre ja che' ri': —Majutij xcatwachin ta, ne' tre, in jari' hora chakiji ja che'. 20Ja c'a rdiscípulo eje'e' congana c'asc'o'i quetz'at in quibij tre: —¿Nak tre c'ala', ni taka'an chakiji chanim ja che'? xeche' tre. 21—Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja wi c'o yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Dios in wi matuban ca'i' ac'u'x jari' nixcowini neban ixix ja cani' xinban anin tre ja che' ri'. In ma ruyon tari' pro nixcowini chakaja' nebij trela' ja jun jayu' le' chi neli, nerq'uiaka' ri' pa ya' in nbe, nixrnimaj. 22Xa nak ta ja nec'utuj pan oración wi yukul ec'u'x ruq'uin ja Dios chi rc'utuxic jari' nyataj chewe, xeche'xi rmal ja Jesús. 23Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja tinamit xoqui ja Jesús chipan ja nimlaj templo xin Dios in xumaj quitijoxic ja winak. Kas rmajon quitijoxic ja tok xe'ekaji ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja principali' xin tinamit in quibij tre: —¿Nak atocnak wi' chewi' tok amajon rbanic nojel awa' ja kamajon rtz'atic in nak yoyon chawe chi naban? xeche' tre. 24—Anin chakaja' c'oli nc'waxaj chewe. Ja wi xtebij chwe ja xtinc'waxaj chewe ri' anin chakaja' nbij chewe nak inocnak wi' chi nmajon rbanic nojel awa' ja remajon rtz'atic. 25Camic tebij chwe, ja Juan Bautista ¿nak yo' tre ja rsamaj chi neruban bautizar ja winak, la ja' Dios ja c'o chila' chicaj ja yo' tre owi xa winak? xeche'xi rmal ja Jesús. Ja c'a reje'e' quemaj tzij chibil tak qui': —Ja wi xtikabij tre chi Dios yo' tre, arja' nbij chake: —Ja wi queri' ¿nak c'a tre tok ma xenimaj ta? ne' ala' chake. 26In wi xtikabij tre chi xa winak xeyo' tre jari' nak la xtiban chake cumal ja winak como ja chiquewach eje'e' ja Juan arja' jun profeta xin Dios, xeche'e. 27In quibij tre ja Jesús: —Ma kotak ta nak yo' tre, xeche' tre. —In nixtac'a anin ta chakaja' xtinbij ta chewe nak inocnak wi' chi nmajon rbanic nojel awa' ja remajon rtz'atic. 28Ja c'a camic ¿nak nech'ob trij awa' ja c'ambal tzij ja xtinbij chewe ri'? C'o jun achi ec'o ca'i' rc'ajol, arja' be ruq'uin jun chique ja rc'ajol in quewa' xbij tre ri': —Nc'ajol, camic jat, catesamaj chipan ja ntijco'm, ne' tre. 29—Ma can ta, mta ngana ninbe, ne' tre ja rtata'. Pro tok q'uiswani ti'on tre in rmalari' xuq'uex ja rna'oj in be pa samaj. 30Ja c'a tatixel arja' be chic ruq'uin ja jun chic rc'ajol in cani' xbij tre ja jun rc'ajol nabey queri' xbij tre chakaja' ja jun chic. In xbij ja rala' tre ja rtata': —Utz c'ari' ta', can ninbe, ne' tre, pro ma xbe ta. 31Camic tebij c'a chwe ¿nak chique ja re ca'i' alc'walaxela' ja banowi ja rvoluntad ja rtata'? ne'e ja Jesús chique. —Jari' ja tzijon wi' nabey, xeche' tre. In bix chic chique rmal ja Jesús: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja molol tak impuesto e cachbil ja rixoki' ja xa itzel quic'aslemal eje'e' ne'oc chipan ja gobierno xin Dios nabey chewach ixix. 32Queri' nbij chewe como ja Juan Bautista arja' peti, xuc'ut chewach ja mero rbey Dios pro ja rixix ma xenimaj ta. Pro ja molol tak impuesto e cachbil ja rixoki' ja xa itzel quic'aslemal eje'e' quinimaj. Ja c'a rixix masqui xetz'at chi queri' queban pro ni ma xti'on ta wi' chewe ja rewil emac, ma xeq'uex ta ja rena'oj, ni ma xenimaj ta wi' ja Juan. 33Camic tec'waxaj chic jun ja c'ambal tzij ja xtinbij chewe ri'. C'o jun tatixel c'o jun rchenoj, uva rticon chwach. Xucoj pa q'uexton, xuc'ot jun jul chipan ja bar nlasax wi' ja riya'l uva. Ja c'a chenoj xuyic jun torre chipan ja nq'ueje' chajinel parwi'. C'ac'ari' xuya' pa kajonem chique jule' ajchonla'i' in be chipan jun tinamit congana nat. 34Ja tok nakajinto ja tiempo ja xtiwachin wi' ja rtijco'm, arja' ec'o jule' rmoso xerutakel cuq'uin ja rajchonla'i' chi nequic'ama' ja renta. 35Ja rajchonla'i' tok xe'ekaji ja moso cuq'uin xequechap, jun quesoc, jun quicamsaj in jun chic queq'uiak tza'n abaj. 36Ja c'a rajaw chenoj arja' ec'o chic jule' rmoso xerutak pro más chi na e q'uiy xerutak chiquewach ja cani' xebe nabey, in cani' ban chique ja xebe nabey ni queri' chic ban chique eje'e' chakaja'. 37Ja rajaw chenoj tok q'uiswani c'o jun rc'ajol xutak cuq'uin in xbij kaj pa ranma: —Como jawa' nc'ajol nqueban respetar awa', ne'e. 38Pro ja rajchonla'i' ja tok xekaji ja ralc'walaxel cuq'uin quewa' quibij chibil tak qui' ri': —Jala' ja rachi le' noc na pa ruk'a' ja rulew ri' como herencia. Camic kacamsaj in noc pa kak'a' ajoj ja herencia rxin, xeche'e. 39C'ac'ari' quechap, quiwasajto chipan ja chenoj in quicamsaj. Queri' nbij ja c'ambal tzij. 40Camic tebij c'a chwe, ja rajaw chenoj ja tok xtipeti ¿nak nuban c'ari' chique ja rajchonla'i' nech'ob ixix? xeche'xi rmal ja Jesús. 41—Arja' ni ma jutz'it npokonaj quewach ala' ja ritzel tak winak nabij le', nercamsaj, ja c'a rchenoj nuya' chic jutij pa kajonem chique jule' chic ajchonla'i' ja cotak nquetoj ja renta tok nerila' ja tiempo chi nquetoj, xeche' tre. 42Ja c'a Jesús arja' xbij chic chique: —¿La mta c'a jutij esiq'uin chipan ja rtzobal Dios jawa' jun tzij ri'? —Ja banol jay c'o jun abaj ja mta quigana ruq'uin in quech'a' pro jari' abaj cojon chic chi rbanic ja jay, arja' ja más nim ruk'ij como arja' nchapowi ja resquina'il. Jari' samaj kajaw Dios banowi in kas nc'asc'o'i nkatz'at, ne'e. 43Rmalc'ari' anin nbij chewe, ja gobierno xin Dios nlasax na pan ek'a' ixix in nco̱j chic pa quek'a' jun chic tinamit ja cotak nquisamajij utzc'a chi c'oli ja rutzil xin Dios nuya'. 44Xa nak ta ja xa junwi' nutz'at ja rabaj ja xinbij chewe in xa nuban ofender ri' rmal jari' cani' nuban jun achi nuchok' rkan chwach jun abaj in nk'aji. In xa nak ta ja nk'e̱t tzij trij rmal ja rabaj ja xinbij chewe jari' cani' nuban jun achi ntzakto jun abaj trij in nchictaj rmal, ne'e ja Jesús chique. 45Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja fariseo ja tok quic'axaj ja c'ambal tak tzij ja xbij ja Jesús bien ch'obtaj cumal chi eje'e' ja xebixi. 46Laj quechap chi nquecoj preso pro xa nquixbej qui' chiquewach ja winak como ja nquibij ja winak chi ja Jesús arja' jun profeta xin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\