San Mateo 26

1Ja Jesús ja tok bitaj rmal nojel awa' jule' tzij ri' c'ac'ari' xbij chic chique ja rdiscípulo: 2—Ixix ewotak chi xa ca'i' k'ij chic nrajo' ja nc'u̱l wi' ja nmak'ij pascua in anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak ninjach na pa quek'a' ja netzelan wxin chi ninrip chwach cruz, ne' chique. 3Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil chakaja' ja principali' xin tinamit eje'e' xequimolo' qui' chwach ja nimlaj jay rxin ja Caifás ja lok'laj sacerdote. 4Quemaj rcanoxic rij rwach nak nqueban tre ja Jesús chi nquechap pan ekal in nquicamsaj. 5Pro quewa' quibij ri': —Ma chipan ta ja nmak'ij nkachap wi' matzij queyictaji ja winak rmal, xeche'e. 6Ja c'a Jesús arja' c'o chipan ja tinamit Betania pa rochoch jun achi rbina'an Simón ja rec'ol itzel tak ch'a'c trij nabey. 7C'oli ja Jesús pa mesa ja tok be jun ixok ruq'uin rc'amonel jule' ak'om ja qui' rxula' in congana nim rjil, rc'amonel chipan jun rc'olibal ja banon rbanic, alabastro ocnak. Ja c'a rixok tok xekaj ruq'uin ja Jesús xuya' ja rak'om pa rwi'. 8Pro ja c'a rdiscípulo eje'e' junwi' quetz'at ja xuban ja rixok: —¿Nak tre tok xa xtz'ila' ja rak'om le'? 9Ja ta ban tre c'ayix ta, congana ta q'uiy ja pwok xuya', ja c'a rjil ya' ta chique ja tak meba'i'. Queri' ja quibij. 10Ja c'a Jesús arja' bien rotak ja quimajon rbixic in quewa' xbij chique ri': —¿Nak tre tok nenak ja rixok? Jawa' xuban chwe ri' congana utz. 11Ja c'a tak meba'i' eje'e' nij ec'o wi' checojol ja wi c'ol egana neban utzil chique pro ja chwe anin maquinq'ueje' ewq'uin nojel tiempo, ninwasaxel na checojol. 12Arja' tok xuya' ja rak'om chwij jari' xchomarsbej pon ja ncuerpo chi nmuki. 13Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', jawa' utzlaj tzij ja nc'amonto ri', xa bar ta tri' xtekaj wi' rbixic nojel nat nakaj tre ja rwach'ulew tri' xtinatax wi' chakaja' ja rutzil ja xuban chwe jawa' rixok ri', jari' nnatbex rxin, ne' chique. 14C'ac'ari' c'o jun chique ja cablajuj discípulo ja bina'an tre Judas Iscariote, arja' be cuq'uin ja jefe quixin sacerdote. 15Ja c'a tok xekaj cuq'uin quewa' xbij chique ri': —¿Nak neya' chwe can njach pan ek'a' ja Jesús? ne' chique. Xa treinta rkan pwok plata ocnak ja quichomij ruq'uin. 16Ja c'a Judas ni jari' hora xumaj rcanoxic nak nuban tre ja Jesús chi nujach pa quek'a'. 17Ja tok xerila' ja nabey k'ij rxin ja nmak'ij ja tok ntiji ja caxlanway ja mta levadura ruq'uin, ja c'a Jesús xe'ekaji ja rdiscípulo ruq'uin in quewa' quibij tre ri': —Ja xtati' ja xin nmak'ij pascua tabij chake bar tri' xtikachomij wi', xeche' tre. 18In bixel chique rmal ja Jesús: —Jix chipan ja tinamit Jerusalén. Tri' c'o wi' jun achi, nixbe ruq'uin in quewa' nebij tre ri': —Ja Maestro quewa' rbinto ri': —Xajalal maja'n terila' ja tiempo chi nincamsaxi. Ja wa'im ja xin nmak'ij pascua, pan awochoch nkaban wi' e wachbil ja ndiscípulo. Queri' ja rbinto chake, quixche' tre, xeche'xel rmal ja Jesús. 19Ja c'a discípulo queri' queban ja cani' bixel chique rmal ja Jesús, xebe, xequichomij ja wa'im ja xin nmak'ij pascua. 20Ja c'a tok xoc ak'a' tz'abe' ja Jesús pa mesa e rachbil ja cablajuj discípulo. 21Kas quimajon wa'im ja tok arja' xbij chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', c'o jun chewe ja ninrujach na pa quek'a' ja netzelan wxin, ne' chique. 22Ja c'a reje'e', ja tok quic'axaj ja bix chique quemaj jun nimlaj bis: —¿La maxta anin Wajaw, la maxta anin? xeche'e chiquijujunal. 23In bix chique rmal ja Jesús: —Ja rachi ja wachbil tre wa'im in xa junan nokwa' ruq'uin pa plato, arja' c'ari' ja njacho wxin pa quek'a'. 24Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' ncamsax na cani' tz'ibtal can tre chipan ja rtzobal Dios pro congana lawulo' tre ja xtijacho rxin pa quek'a' ja necamsan rxin, makana' maquita Alc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. Ja xtijacho rxin más ta utz ja maquita xalax chwach'ulew. Queri' bix chique rmal. 25Ja c'a Judas arja' xbij tre: —Maestro ¿la maxta anin? ne' tre. —Atat nac'a, ne'xi rmal ja Jesús. 26Ja c'a tok quimajon wa'im ja Jesús xuc'am ja caxlanway, xmaltioxij tre ja Dios, xuwech' in xujach chique ja rdiscípulo in quewa' xbij chique ri': —Jawa' wari' ncuerpo, tec'ama' in tetija', ne' chique. 27In xuc'am chic jun vaso vino, xmaltioxij tre ja Dios in xujach chique chakaja' in quewa' xbij chic chique ri': —Tetija' ewanojelal 28como jawa' wari' jawa' nquiq'uel ocnak rseguro ja c'ac'a chominem ja rchomin ja Dios. Ja nquiq'uel e q'uiy ja winak nti̱x na pa quicuenta utzc'a chi ncuytaji ja quil quemac. 29Anin nbij chewe camic chi jawa' riya'l uva ri' ni matintij chi wi' wawe', c'a tokori' xtintij chic ja tok xterila' ja k'ij chi nkatij chic ewq'uin chipan ja gobierno rxin ja nata' Dios xarwari' c'ac'a chic nojelal tri', ne' chique. 30C'o c'a jun himno rxin ja nmak'ij pascua quibixaj. Ja c'a tok tzuri ja himno cumal xe'elel, xebe chipan ja lugar rbina'an Rjayu'al Olivo. 31Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Rmal ja xtiban chwe chipan awa' jun tucwak'abil ri' ixix nineya' can, nixanmaji pro ewanojelal. Queri' nbij chewe como tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Anin xtincamsaj ja yuk'ul quixin ja tak carnelo, ja c'a tak rcarnelo ja rerbanon cuenta, eje'e' nechictaji. Queri' ja tz'ibtal can. 32Pro ja tok xtic'astaj nwach ninnabeyaj chewach, ninbe chipan ja departamento Galilea, ne' chique. 33Ja c'a Pedro arja' xbij tre: —Masqui canojel xcatqueya' can pro ja c'a chwe anin mta moda xcatnuya' can ta, ne' tre. 34In bix tre rmal ja Jesús: —Ni katzij wi' ja xtinbij chawe ri', ja chipan awa' jun tucwak'abil ri' maja'n tok'i ja ac' ja tok oxmul xtabij chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe, ne'xi ja Pedro. 35—Masqui ok ca'i' awq'uin xkocamsaxi pro ni ma xcatnuya' can ta wi', ne'e ja Pedro tre. In canojel ja discípulo queri' quibij tre chakaja'. 36C'ac'ari' ja Jesús xerachbilajel ja rdiscípulo, xebe chipan jun lugar rbina'an Getsemaní. Ja c'a tok xe'ekaji quewa' xbij chique ri': —Quixtz'abe' can wawe' ri', ja c'a ranin nenbana' paki na oración quelale', ne' can chique. 37Pro xeruc'amel ja Pedro e rachbil ja re ca'i' rc'ajol Zebedeo. C'ac'ari' xumaj jun nimlaj bis in xumaj ti'onem ja ranma. 38In xbij chique: —Camic, congana nbisoni ja wanma, ja nna' anin camíc rc'amonto chwe. Ixix quixq'ueje' can wawe', quixc'asc'ot wq'uin, ne' can chique. 39C'ac'ari' junwi' xyonaj pon wi' ri' ruyon, xuque'e in xumaj rbanic oración: —Nata', anin nwajo' nabij ta chwe chi maquita nink'ax chipan awa' rpokonal ja penak chinwach ri' xarwari' ni ta c'a xquink'ax wi' chipan ja wi queri' nawajo' chwe chi nban, ne' tre ja Tatixel. 40Ja c'a tok tzuri ja roración rmal be cuq'uin ja discípulo. Ja tok xe'erwila' ekajnak chi waram. Xbij tre ja Pedro: —¿La matecoch' ek xquixc'asc'ot ta jun hora wq'uin? 41Quixc'asc'oti in tebana' orar utzc'a ja Satanás tok xquixrtakchi'ij maquita xquixruch'ec. Ja rewanma jari' ni katzij wi' chi c'o rgana nc'asc'oti pro como xa ix winak ja recuerpo npokonaj nuban queri', ne' tre. 42C'ac'ari' meloj chic jutij chi rbanic ja roración: —Nata', ja wi ni mta wi' moda ja maquita xquink'ax chipan ja rpokonal ri' xtibantaj ta c'a ja ravoluntad, ne' chic tre ja Tatixel. 43Meloj chic jutij cuq'uin in tok xe'erwila' chic ewarnak chic chakaja'. Queri' quibanon como congana jun nimlaj waram chique, ma xquecoch' ta. 44In meloj chic jutij chakaja' chi rbanic ja roración in queri' xbij chic ja cani' rbin nabey chipan ja roración. 45C'ac'ari' melojpi chic jutij cuq'uin ja discípulo in quewa' xbij chique ri': —Camic quixwar c'a, quixxula'n c'a. Bien tec'waxaj chi xurwila' ja hora, ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, camic nja̱ch pa quek'a' ja raj'il ajmaqui' chi nquicamsaj. 46Jo', quixyictaji, que'ekac'ulu'. Tetz'ata' mpe' le', xa nakajinto ja njacho wxin pa quek'a', ne' chique. 47Kas c'a rmajon na tzij ja Jesús cuq'uin ja rdiscípulo ja tok peti ja Judas. Jari' Judas arja' jun chique ja cablajuj apóstol. Arja' e q'uiy ja winak erachbilanto in c'oli banbal ch'a'oj quic'amonto cani' tre espada in che', etakonto cumal ja jefe quixin sacerdote in cumal ja principali' xin tinamit chi nurquichapa' ja Jesús. 48Ja c'a Judas ja njacho rxin ja Jesús arja' c'oli xchomij cuq'uin ja winak nak xtuban tre ja Jesús chi jari' njachbej rxin pa quek'a': —Ja tok xtetz'at ja rachi ja xtintz'ubaj ruchi' chewach ja c'ariri', techapa'. Queri' rbanic ja xchomij cuq'uin. 49Be c'a alnak ja Judas ruq'uin ja Jesús, ja c'a tok xekaj chwach xuban saludar: —Xoc ak'a' Maestro, ne' tre, in xtz'ubaj ruchi'. 50Ja c'a Jesús xbij tre: —Amigo ¿nak narbana' wawe? ne' tre. C'ac'ari' ja winak xebe trij ja Jesús, quechap in quecoj preso. 51C'o c'a jun chique ja rachbil ja Jesús chaka jalal tok xlasaj ja respada in c'o jun moso rxin ja lok'laj sacerdote xusoc tre, xkupijel jun rxquin. 52Ja c'a Jesús arja' xbij tre: —Tac'olo' ja respada pa rc'olibal como xa nak ta ncojowi ja respada, espada ncamsbex arja' chakaja'. 53¿La ma awotak ta c'a chi anin ja wixta c'o ngana nc'utuj nto'ic tre ja nata' Dios arja' chanim nerutakto jule' ángel chi nto'ic? Pro congana e q'uiy nerutakto, e cani' cablajuj ejército soldado ja nerutakto. 54Pro ja wixta maquita nink'ax chipan ja rinc'o wi' camic ri' matibantaj c'a cumplir ari' ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi c'o rjawaxic chi nink'ax chipan, ne' tre. 55Ja c'a ri' hora ja Jesús arja' xbij chique ja winak: —¿La in alak'om la'an chewi' tok ec'amonto espada ec'amonto che' chwij chi nchapic? Pro xinq'ueje' wa'an chipan ja nimlaj templo xin Dios in k'ij k'ij xentijoj ja winak chipan pro ma xinechap ta wa'an tri'. 56Pro nojel awa' wari' ma chaka ta nbantaji, rumac chi nbantaj cumplir ja tz'ibtal can chwe ojer cumal ja rojer tak profeta xin Dios, ne' chique. C'ac'ari' ja rdiscípulo queya' can, xe'anmajel. 57Ja c'a winak ja xechapo rxin ja Jesús eje'e' quec'amel chwach ja Caifás ja lok'laj sacerdote. Tri' quimolon wi' qui' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés e cachbil ja principali' xin tinamit. 58Ja c'a Pedro arja' rtrarben ja Jesús pro c'a c'a nat nutzu' pon chic wi'. Arja' xekaji ja bar c'o wi' ja nimlaj jay rxin ja lok'laj sacerdote, xococ chwa jay in tz'abe' cuq'uin ja pulisiya', nrajo' nutz'at nak ja xtibantaji. 59Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja principali' xin tinamit in e cachbil chakaja' ja jule' chic ja rec'o chipan ja k'etbaltzij quixin ja raj Israel eje'e' quemaj quicanoxic jule' winak chi nqueya' testigo'il trij ja Jesús pro xa tz'akbal tak tzij ja xtiquibij tre. Queri' nqueban utzc'a chi nkaji camíc trij. 60Pro ni majun nak ta quichapbej ta rxin ja Jesús, ni mta wi' masqui e q'uiy ja testigo ja xa e tz'akol tak tzij. Ja tok q'uiswani ec'o ca'i' ja testigo e tz'akol tak tzij 61quewa' quibij ri': —Jala' rachi le' rbin chi ncowini nuyoj ja nimlaj templo xin Dios pro xa oxi' k'ij nrajo' chi nuyic chi wi' jutij, xeche'e. 62Ja c'a lok'laj sacerdote arja' pe'i in xbij tre ja Jesús: —¿La matac'ulba' c'a ja bix chawe le'? Camic, tabij c'a chwe nak rbanic ja testigo'il ja ya' chawij cumal ja rachi'i' le', ne' tre. 63Pro ja Jesús ni matic'ulba' wi' ja nbix tre. In bix chic tre rmal ja lok'laj sacerdote: —Chwach ja c'aslic Dios tabij chake ¿la atat ja rat Cristo ja rat Ralc'wal Dios? ne'x rmal. 64Ja c'a Jesús arja' xbij tre: —Queri' nac'a ja cani' nabij le'. In bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', camic nemajel rtz'atic ja xtuban ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' pa riquik'a' ja Dios ntz'abe' wi' ja bar c'o wi' ja nimlaj poder rxin in netz'at chakaja' ja tok xtipi chic jutij c'amonto rmal jule' sutz' xin chicaj, ne' tre. 65Ja c'a lok'laj sacerdote c'o jun tziak rcojon xurak como xa itzel xc'axaj ja bix tre rmal ja Jesús in xbij chique ja quimolon qui' ruq'uin: —Jala' xbij le' xa ofensa rc'amonto tre ja Dios, taka'an njunsaj ri' ruq'uin. Camic, mchita ne'oc wi' más ja testigo como bien xec'waxaj ja xbij le', ja Dios janila nuban ofender ri' rmal. 66Camic ¿nak nebij ixix tre? ne' chique. —Mta, ni yatal wi' trij chi ncamsaxi, xeche'e. 67C'ac'ari' quichubaj rpalaj, quesoc in ec'oli chique queya' k'a' chi rpalaj, 68quewa' quibij tre ri': —Cristo, tabij c'a chake camic ¿nak yowi k'a' chi apalaj? Queri' ja quibij tre pro xa nquiyok'bej rxin. 69Ja c'a Pedro arja' tz'ubul chwa jay, c'o c'a jun aj'ic' xekaj ruq'uin in quewa' xbij tre ri': —Atat jun chakaja' xawachbilaj ja Jesús ja raj Galilea, ne' tre. 70Pro ja Pedro arja' ma xuya' ta trij ja bix tre, quewa' xbij chique ri' pro ni chiquewach canojelal: —Anin ni ma wotak ta ja nabij le', ne' tre ja rixok. 71Yictaji, be ja bar c'o wi' puerta pro c'o chic jun ja raj'ic' tz'ato rxin in xbij chique ja rec'o tri': —Jawa' jun achi ri' arja' rachbilaj ja Jesús ja raj Nazaret, ne' chique. 72Pro ja Pedro arja' ma xuya' chi ta trij ja bix tre: —Chwach Dios nbij chi anin ma wotak ta rwach ja Jesús ja nabij le', ne' tre. 73C'a co'l ari' ja tok ec'o jule' winak ja rec'o tri' xe'ekaj ruq'uin in quibij tre: —Bien k'alaj chi atat at cachbil ja raj Galilea ja xerachbilaj ja Jesús como ja nattzijoni jari' natc'utuwi, xeche' tre. 74—Chwach Dios nbij chewe chi anin ma wotak ta rwach ja Jesús in xta itzel xquinrutz'at ja Dios ja wi ma katzij ta ja nbij, ne'e ja Pedro chique. In chaka maril bitaj rmal ja tzij ri' xok'i ja ac'. 75C'ac'ari' xurkaj tre ja Pedro ja bin tre rmal ja Jesús, quewa' bin tre ri': —Ja tok maja'n tok'i ja ac', oxmul xtabij na chwe chi: —Anin ma wotak ta rwach ja Jesús, natche' na chwe. Queri' ja bin tre. C'ac'ari' xelto, congana jun nimlaj bis ok'ej nuban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\