U-PITA 4

1Akumunga, Karasi yunga kangina mindili nombale [‘Unguri mólo.’ nimba] siye kolorumu mele pilkuli ono kepe yuni konopumuni pilipa molorumu mele sangi. Yombo sene yunga kangina mindili nomba umbuna melemó yombomo ulu-pulu-kirima mundupa kelepa, kelepa naa selemo kene yuni konopumuni pilipa molorumu mele sangi. 2Aku sepale kanu yombomone yu naa kolopa, kangimu kinia we molopale yunga konopu-umuni yakala kololemo ulu-kirima naa selemo. Yu Pulu Yemone “Seni kinia peanga.” nilimú uluma mindi ‘Sambo.’ nimba selemo. 3Ultu molemele yombomane pilku selemele mele ono Karasinga yombomane u aku siku seringi. Aku uluma wale paa awisili u seko moloringi mele manda seko, munduku keleangi. [Aku uluma i-sipa:] Amboma kinia yema kinia andoko wapora toko ulu-kirinale seko kinjilimili ulumu kinia; ulu-kirima sengendo yakala kololemele ulumu kinia; no nongo amu tolemele ulumu kinia; liku maku toko no enge nili awisili nongo amu toko ulu kiri awisili selemele ulumu kinia; [Pulu Yemone ungu-mane nimba panjerimuma liku bulu siku] Pulu Yemone paa kanopa kiri pilipa ‘Kalaro mololi uluma.’ nimba kanolemo uluma sengendo we-mélema liku anjiku ‘olio nokolemele pulu yema’ ningu popo toko kape nilimili ulumu kinia; ultukundu yombomane aku siku uluma selemele mele onone u aku siku wale awisili seringi. 4Kiniá ono ultukundu yomboma kinia seluna molko kanu ulu-pulu-kiri awisili yakala kolko selemele mele naa seko molemelemonga kanokole ultukundu yombomane ‘U seringi mele naa selemele.’ ningu pungu-pungu ningu ono iri toko ungu-taka tondolemele. 5Aku-sipa na-kolo konde molemele yombomanga kepe kololemele yombomanga kepe pe walte kote pilipa, onone ulu selemelema apurumbando molemo yemo kote pilimbando molombana gilingí, yuni aku siku seko kinjilimili yombomando “Nambi semu-na aku uluma seringiye?” nimbá kinia onone ulu selemelema yundu paa sika ningu singí. 6Semane peangamo u koloringi yomboma kepe toko siringila, akumunga pulumu i-sipa: U-pulu-pulu yombotolone Pulu Yemonga ungumu pilku mokoli seko ulu-pulu-kiri seringili kinia Pulu Yemone yomboma pali “Mongo likimili kene mindili nangi.” nimbándo “Kololi ulu-pulumu yomboma-kinia pepili.” nirimu-na kololemele. Sika Pulu Yemone kanu “Mindili nangi.” nirimumunga yomboma kangina koloringi-na-kolo [Pulu Yemonga ungumu pilku liku] kangina kolkole Pulu Yemo konde molopa mindi pulimú mele yomboma ononga minima molko mindi pungí. ‘Akumu piliangi.’ ningu u koloringi yomboma kepe semane peangamo toko siringi. 7Mana-mélema pali pora nimbá walemo nondopa wendo ombá sekemo. Nondopa wendo ombá sekemo kene ono umbu-konopu pepili molko kondoko, Pulu Yemo-kinia ungu ningu molangi. 8Aku-sipa na-kolo aku ulumanga ulu olandopa se ono onono anju yando tondolo munduku konopu mondoko molayo. Yombo sene yombo se konopu mondolemo kinia yu konopu mondolemo yombomone yu-kinia wale marenga sepa kinjimba kinia yuni ‘Pundu tambo.’ naa nimba we mundupa kelemba kene yomboma paa lakoko konopu mondaa. 9Ononga yombo se ononga ulka senga ombá kinia ono ulka pulu yombomane konopu kiri naa panjiku yu “Molamili ou.” ningu nokoko kondaa. 10[Pulu Yemone] ‘Kongonoma seko kondangi.’ nimba ono yu-mele-mele we kondo kolopa tondolo lupa lupama moke sepa we silimú kanu tondolomane ono anju yando liku tapondoko molaa. Pulu Yemone kongono kendemande sendeli yombo peangama molkole aku siku saa. 11Yombo sene ungu nimba simba liemu Pulu Yemonga unguma mindi nimba sindepili. Yombo sene yombo marenga kongono sendemba liemu Pulu Yemone enge silimú engemone mindi sendepili. ‘Ulu semoloma pali yombomane kanokole Pulu Yemo kape ningu yunga imbi ambolko paka tondangi.’ ningu Yesusi Karasi pea kopu seko molkole aku uluma saa. [Yomboma kinia mélema kinia pali] yu imbi kamu alieli-alieli ola molopa mindi pumba, yunga tondolomo alieli pepa mindi pupili molemo. Aku sipa sika sepili. 12Paa nanga ango-keme, ono manda manjilimú ulu umbuna sene, sepe mele, ono mindili silimú akumu ‘I ulumu nambi semu-na wendo olemoye? Olio Pulu Yemonga yomboma molemolo kanumu.’ ningu konopu kimbu naa siengi. 13Karasi mindili norumu mele olio mindili nolemolomonga papu mindili nolemolo.’ ningu konopu siengi. ‘Yunga tondolo pa sélimu kinia imbi ola molopili ombá kinia olio konopu sipu kamelé peanga panjimulú.’ ningu aku siku konopu siku we mindili nongo molangi. 14Ono Karasinga yomboma molemelemonga ungu-taka tondongi liemu peanga. Pa tondolo sepa peli Minimu, yu Pulu Yemonga Mini kanumu, ono-kinia molemomonga ono Pulu Yemone “Aku siku molongi kene konopu peanga pepili molko kondangi.” nimbá. 15Ono mindili nongi liemu yombo toko kondonge molo mélse wa lingí molo gapomanomonga ungu-mane lupa lupama pulua toko ulu se seko kinjingí molo yombo senga kongono selemomo seko sembambu singímunga mindili naa nangi. 16Aku-sipa na-kolo ono mindili singí yomboma molemelemonga mindili nongi liemu pipili naa kolangi. Ono ‘Karasinga yomboma molemele.’ ningu pilku Pulu Yemo kape ningu imbi ambolko paka tondangi. 17Pulu Yemone yomboma kote sendembando yunga yomboma kumbi lepa kote sendemba walemo u wendo omba pelemo kene [konopu siku mindili nongo molangi]. Pe, [Pulu Yemone] olio aku sipa kumbi lepa kote sendepale ‘Aku siku mindili nangi.’ nimu liemu Pulu Yemonga semane peangamo liku bulu silimili yomboma kote pilipale nambi sembaye? [Aku yomboma ‘Mindili awili seko nangi.’ nimbá lémo.] 18[Aku nikirumunga ungu se Pulu Yemonga bokuna molemo. Akumuni nimbale:] “Yombo konopu sumbi sipa pepili molemelema mindili nolemolá aulkana wendo ongo molko kondonge aulkana pungíndu aku siku kála sengi liemu Pulu Yemo liku bulu siku ulu-pulu-kirima selemele yomboma nambi seko aulka kirina wendo ongeye? [Ono aulka kirina pungu mindili awili seko nonge.]” [nimba molemo kanumu.] 19Akumunga, Pulu Yemone ‘Mindili nangi.’ nilimúmunga mindili nolemele yombomane ‘Mulu matolo kinia olio yomboma kinia sepa wamorumu Pulu Yemone “Sembó.” nimba, nimba panjilimú mele sika sepa, alieli olio nokopa kondopa siye naa kololemo.’ ninguli ononga konopu kangima kinia pali ‘Pulu Yemone nokopili.’ ningu yu siku, ulu peangama mindi seko molangi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\