IPURU 3

1Ango-keme, na kinia pea Karasinga yombo molemelema, mulu-koleana molemo Pulu Yemone ono kepe nimba taltopa ‘Nanga yomboma molangi.’ nilimú yomboma, aku nikiru ungumu ungu-sikamo kene Yesusi molemo mele paa konopu kimbu siku molangi. Yu Pulu Yemone “Nanga kongonomo sende-pu.” nimba lipa mundorumu yemo, akumu Pulu Yemo Popo Tondoli Ye Awili Olandopamola, aku yemo ‘Sika’ nimbu yu molemo mele yomboma semane topo silimulu akumu mimi siku piliangi. 2U Mosisini Pulu Yemonga yomboma nokopale Pulu Yemone “Sei.” nirimu mele pilipa sumbi sipa sepa ungu se siye naa kolorumu aku sipala Pulu Yemone Yesusi nimba taltopa kongono sipa “Sei.” nirimu mele pilipa lipa sengena panjipa serimu. [Pulu Yemonga yomboma yunga ulkamo mele.] 3Ye sene ulka takolemo aku [ulka pulu] yemo yunga imbi olandopa molemo, yu paa kape nilimili, ulkamo yunga imbi olandopa naa molemo, aku sipa mele i ye Yesusi [Pulu Yemo kinia pea ulkamo takoringilimunga] yunga imbimu ‘Paa ola molopili.’ ningu yu olandopa kape ningu, ye nokoli Mosisi [ulkamonga ponga molo simu mele gilierimumunga] yu mania mele kape níngi liemu papu. 4Ulka se we wendo naa omba gilimú. Yombo sene ulka se takolemo kinia gilimú. Aku-sipa na-kolo Pulu Yemone mélema pali ‘giliepili’ nirimu-na gilimú. 5[Yesusi kinia Mosisi kinia lupa lupatolo mele] ungu se pea [i-sipala:] Mosisi yu Pulu Yemonga kongono sendeli yemo molopa Pulu Yemone “Sei.” nirimu mele paa pilipa lipa Pulu Yemo yunga ulkana kongono sembando siye naa kolopa kongono sepa mindi molorumu. Yunga kongono serimu i-sipa: Pulu Yemone pe nimba simba mele Mosisini u nimba sirimu. 6[Mosisi ulkana kongono kendemande sendeli yemo molorumu]- na-kolo Pulu Yemone pe lipa mundorumu ye nokoli Karasimu yu Pulu Yemonga Malo molopa yomboma Pulu Yemonga ulkamo moloringima yuni nokopa Pulu Yemone “Sei.” nirimu mele paa pilipa lipa kongono sembando siye naa kolopa kongono sepa mindi molorumu. ‘Yesusini olio lipa tapondomba.’ nimbu kuru mondorumulu mele mundupu naa kelepo, konopu tondolo pupili ‘Sika aku sembá.’ nimbu kuru mondopo pipili naa kolopo konopu sipu nokopo molomulu liemu olio yunga ulkamo molemolo. [Olio kepe Pulu Yemonga yomboma molemolo.] 7Pe kiniá [olio Pulu Yemonga yomboma molemolo]monga Mini Kake Sélimuni nilimú mele piliamili. Yuni nimbale: “Pulu Yemone kiniá nikimu ungumu kiniá piliengi liemu 8u ononga anda-kolepalimane kolea ku lielina ‘Pulu Yemone mumindili kolombanje?’ ningu kála seko ungu nirinduma ‘Paa naa pilimulú.’ ningu mokoli seringi mele naa sayo. Akuna kalia-ingi paono talo omba pupili ono kanoko molangi nane [‘Ono lipu tapondambo’ nimbu] ulu-tondolo mare serindu-na-kolo kanokole ‘Pulu Yemone olio unguri naa sembanje, kanopo kanamili.’ ningu nanga ungumu naa pilku mokoli seko, ‘na ono nokambo.’ naa niringi. 10Akumunga, nane kanu yomboma-kinia paa mumindili kolopo nimbuli: “I yomboma nane ungu niliuma naa pilku mokoli seko ononga aulka nimbu taltorunduna naa pungu munduku kelielemele.” nirindu. 11Ono-kinia mumindili kolopole mi lepo nimbuli: ‘Nane ‘Konopu taka lepa pepili molangi.’ nirindu ulu-pulumu ono paa naa lingí.’ nirindu.” nirimu. 12Nanga ango-keme, ono yombo molemelemanga sene [u olionga anda-kolepalimane aku seringi mele] sembá kene kanoko kondoko molaa. Ononga yombo sene ‘Ulu-pulu-kirima sambo.’ nimba konopu kimbu sipa yu [Pulu Yemone nirimu mele ‘Sika.’ nimba] kuru mondolemo mele mundupa kelepale yomboma tondolo mundupa nokolemo tondolomo pelemo Pulu Yemo bulu simba kene kanoko kondoko molaa. 13Aku naa sekole [i-siku sangi:] ‘Ulu-pulu-kirimane olio kondi topa ‘Seko kinjangi.’ nimbá kene’ ningu ‘yomboma anju yando konopuma tondolo pupili.’ ningu liku tapondangi. Pulu Yemone “Kiniá” nirimu inia olakondo tondu akumu olione alieli “Kiniá unguma manda semolo. Kiniá manda kuru mondomolo.” nilimulu aku walemanga aku sipu nimbu pilipu anju yando yomboma ungu peangama nimbu siemili. [Opali talu nambolka uluri wendo ombánje kene kiniá mindi aku samili.] 14[Aku nikirumunga pulumu] i-sipa: Olio ‘Pulu Yemone sika lipa tapondomba.’ nimbu kuru mondorumulu mele aku sipu kamu paa tondolo mundupu kuru mondopo ambolopole kolomulu liemu Pulu Yemone mélema Karasi simba kinia Karasini ‘Yunga yomboma simbú.’ nimba panjerimu mélema olio moke sepa simbala akumunga ‘aku siku sangi.’ nikiru. 15Aku mele inia olakondo tondu mele [paa konopu kimbu siku molangi.] Akumu i-sipa: “Pulu Yemone kiniá nikimu ungumu kiniá piliengi liemu u ononga anda-kolepalimane kara pungu ungu nirinduma ‘Paa naa pilimulú.’ ningu mokoli seringi mele naa saa.” nirimu kanumu. 16Namelene u Pulu Yemone ungu nirimuma pilkuli ‘Naa pilimulú.’ ningu kála seringiye? Akumu Mosisini kolea Isipi mundupa kelepa memba ultu purumu aku yombomane aku siku naa seringiye? 17Kalia-ingi paono talo omba pupili Pulu Yemone namele-kinia mumindili kolopa molorumuye? Ulu-pulu-kiri sekole kolea ku lielina koloringi ónoma akuna liepili siye koloringi yomboma-kinia [ulu-pulu-kiri seringimunga] mumindili kolorumu kanumu. 18“Na Pulu Yemone ‘ ‘Konopu taka lepa pepili molangi.’ nirindu ulu-pulumu ono paa naa lingí.’ nirindu.” nirimu akumu namelendo nirimuye? Akumu yunga ungu ‘naa pilimulú.’ ningu mokoli seringi yombomando naa nirimuye? 19Akumu pilipuli ‘Pulu Yemonga ungumu ‘ ‘Sika nikimu.’ nimbu kuru naa mondomolo.’ ningu moloringimunga Pulu Yemone “Konopu taka lepa pepili molangi.” nilka koleana u akuna pungí aulka se paa naa lierimu.’ nimbu pilielemolo kanumu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\