LIPA ORA SIRIMU 7

1Akumu kanopole pe kelepo kanorundu kinia ma-kolea pundu kisenga angello kise gilku, mana tolemo poporome kise ‘Ma kinia nomu-kusa kinia unju kinia akumanga poporome naa topili.’ ningu ambolko gilieringi. 2Kanu-kinia kelepo angello se kanorundu, yu ena mundi olemokondo Konde Molopa Mindi Puli Pulu Yemone yunga yomboma kongilina semba mele yunga imbi molemomo memba orumu. Kanu angellomone angello kise ‘Ma kinia nomu-kusa kinia seko kinjangi.’ nimba engemo sirimu angellomando tondolo ru nimba nimbale: 3Mamo kepe nomu-kusamo kepe unjuma kepe u mélse seko naa kinjangi. U olionga Pulu Yemonga kendemande-yombo molemelemanga mambelena olio andopo [‘Ono Pulu Yemonga yomboma ningu kanangi.’ nimbu] kongilina samili. [Pe kolea seko kinjangi.]” nirimu. 4Kanu-kinia yombo kongilina seringimanga kambu toringimu pilierindu. Isirelene kalopa liltimu yombo talape rureponga pali wane anderete poti po tausini kongilina seringi. 5Judane kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Rumbenene kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Getene kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, 6Asane kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Napatallaini kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Manasane kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, 7Simionone kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, LLipaini kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Isakane kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, 8Sepullanone kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Josepone kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seko, Benjaminini kalopa liltimu yombo talapemonga tuwellepo tausini kongilina seringi. [Yombo talape ima Pulu Yemonga kongilinamo liltingi yomboma.] 9Akumu kanopole, pe kelepo kanorundu mele i-sipa: Yombo paa awisili, yombo sene paa manda kambu naa tomba mele, moloringi kanorundu. Aku yomboma ono kolea lupa-lupa yomboma, talape lupa-lupa yomboma, kangi lupa-lupa gilieli yomboma, umbu-ungu lupa-lupa lieli yomboma moloringi. Ye nokoli kingi polona yakondo gilku, Sipisipi Walomonga kumbikerena gilieringi. Ono wale-pakoli kake seli suluma pakoko kipi-gomo ambolkole niringimuni, 10tondolo munduku ninguli: “Olione Pulu Yemo ye nokoli kingi polona molemo yemo yu kinia Sipisipi Walomo kinia olone olio liku tapondoringilimunga mindili naa nombo molopo kondolemolo.” niringi. 11Ye nokoli kingi polomo kinia, ye nokoli towapu kinia, méle konde mololi méle kise kinia, akuma sukuna molangi angelloma pali gilku liku makapu sekole ye nokoli kingi polona kumbikundu tamalu peko Pulu Yemo kape ningu 12ninguli: “Paa sika aku serimu. Kape nili ulumu kinia, tondolo pa seli ulumu kinia, pilipa kondoli pelemo ulumu kinia, ange nili ulumu kinia, imbimu paa olandopa mololi ulumu kinia, yu mélema pali nokomba tondolomo kinia, yu paa enge olandopa pelemo ulumu kinia, aku uluma pali yu-kinia mindi kamu pepa mindi pupili. Paa sika aku sipa sepili.” niringi. 13Kanu-kinia ye nokoli towapu selu kanumanga sene na mangilipa nimbale: “I yombo wale-pakoli kake seli sulu pakokomelema nameleye? Kolea sena molkole oringiye?” nirimu. 14Nane pundu topo yundu nimbuli: “Nanga awilimu, na naa pilkiru. Nu pilkinu.” nirindu. Yuni nimbale: “I yomboma ononga opa-toumane mindili siku umbuna awisili siringi walemanga mindili paa awili seko noringi yomboma. Ono ononga wale-pakoli suluma Sipisipi Walomonga mememone kulumiye toringi-na kake sekemo. 15Akumunga, “Ono Pulu Yemonga ye nokoli kingi polo kumbikundu gilku, yunga ulka suluminia paa kake selina ipulieli tangoli kongono senderingi. Ye nokoli kingi polona molemo yemo ono-kinia kopu sepa molopa ono nokomba. 16Pe-pe kepe ono kelko gelene naa kolko no nonowalene naa kolko, enane naa nomba, sepe molo mélsene ononga kangimu naa nopili molonge. 17Sipisipi Walomo ye nokoli kingi polona suku-singina molemomo yuni ‘ono nanga sipisipima’ nimba ono tapu sembamonga ono aku siku manda molko kondonge. ‘Ono no nangi.’ nimba konde molopa mindi puli no pikilimúmanga memba pumbá. Pulu Yemone ‘Ono kelko kola naa sangi.’ nimba kolama pali kulu tondomba.” nirimu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\